Posilování mezioborové spolupráce ve výzkumu nanomateriálů a při studiu jejich účinků na živé organismy

Kontakty:

Projektový a finanční manažer:
Bc. Lucie Prokopová, DiS.
Email: lucie.prokopova@upce.cz
Tel.: 466 037 274

Aktivity projektu jsou zaměřeny na společný předaplikační výzkum špičkových pracovišť Hradecko-pardubické aglomerace (Univerzita Pardubice, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice Hradec Králové) v oblasti nanomateriálů- jejich syntézy, modifikace a zkoumání jejich účinků na živé organismy. Projekt významně přispěje k rozvoji spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007421

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_17_048

Název výzvy: Předaplikační výzkum pro ITI

Prioritní osa: PO1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Datum zahájení realizace: 1.3.2018

Datum ukončení realizace: 28.2.2022

Pracoviště: Fakulta chemicko-technologická

 

Partneři projektu:                                  

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

Řešitel projektu:                                   
prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
email: zuzana.bilkova@upce.cz
tel.: 466 037 700, 466 037 797

 

Interní spoluřešitelé:                             
doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph.D.
Dr.-Ing. Jan Macák          

 

Projektový a finanční manažer:            

Bc. Lucie Prokopová, DiS.
Email: lucie.prokopova@upce.cz
Tel.: 466 037 274

Hlavním cílem projektu NANOBIO bude vytvořit mezioborový tým odborníků, kteří budou vyvíjet a charakterizovat nové funkční nanomateriály, dále budou testovat vliv konvenčních i nově vyvinutých nanomateriálů na biologické systémy, a to na úrovni buněk, tkání či živých organismů. Záměrem projektu je vytvořit funkční tým složený z odborníků komplementárních vědeckých oborů (materiáloví inženýři, analytici, biologové, toxikologové, imunologové, farmakologové), který bude vyvíjet a současně i testovat nové materiály. Bude ověřovat jejich biologické účinky a definovat oblasti jejich využití s cílem minimalizovat zátěž pro lidský organismus i životní prostředí. Jedním z cílů projektu je po řádném ověření účinků tyto funkční materiály nabídnout firmám s odpovídajícím technickým zázemím pro jejich další testování a výrobu. vytvoření vědecko-výzkumné infrastruktury, která by dlouhodobě poskytovala odborné zázemí pro firmy v regionu i v rámci celé ČR.

Tento projekt je spolufinancován  Evropskou unií.