Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského studijního programu Fakulty restaurování

Projekt reaguje na měnící se požadavky oborového pracovního trhu a na současné chápání hodnot kulturního dědictví u nás a v Evropě.
Inovace jsou zaměřeny tak, aby byl absolvent co nejlépe vybaven ke vstupu na pracovní trh a byl konkurenceschopný i mezi svými kolegy ze zahraničí.
Projektové aktivity jsou chápány mezioborově a výrazně zatraktivňují studium pro studenty a přispívají ke zkvalitnění výuky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Číslo operačního programu: CZ.1.07/2.2.00/07.0140
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
Doba realizace: 1.6.2009 – 31.5.2012

Popis projektu

Projekt reaguje na měnící se požadavky oborového pracovního trhu a na současné chápání hodnot kulturního dědictví u nás a v Evropě.

Obsahy, zaměření i metodické postupy stávajících předmětů na Fakultě restaurování byly revidovány, porovnány a inovovány tak, aby vyhovovaly měnícím se potřebám profese, současným trendům v oboru i vývoji obdobně zaměřených bakalářských programů vysokých škol v zahraničí a současným chápáním estetických hodnot. Inovace byly zaměřeny tak, aby byl absolvent co nejlépe vybaven ke vstupu na pracovní trh a byl konkurenceschopný i mezi svými kolegy ze zahraničí. Studenti získávají širší škálu znalostí i praktických zkušeností, učí se pracovat s moderními technologiemi a přístroji, které jsou běžné v evropském prostoru. Také se častěji setkávají s odborníky z praxe i se zahraničními experty. Jsou připraveni zúčastnit se většího počtu praktických projektů, budou schopni samostatně tvořit a prezentovat se. 

Projektové aktivity jsou chápány mezioborově a výrazně zatraktivnily studium pro studenty a přispěly ke zkvalitnění výuky.

Klíčové aktivity a cíle projektu

1. Inovace vyučovaných předmětů

Inovován byl bakalářský studijní program Výtvarná umění ve všech jeho čtyřech akreditovaných oborech Fakulty restaurování:

  • Restaurování a konzervace kamene a souvisejících materiálů,
  • Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita,
  • Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů,
  • Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíře a souvisejících materiálech.

2. Pořádání specializovaných kurzů

Celkem bylo naplánováno 17 specializovaných bloků a to ve dvou typech výuky:

a) specializované přednášky  - doplnění běžné teoretické výuky, např. technologie konzervace usně, restaurování a konzervace objektů z porézních typů vápenců, restaurování a konzervace objektů z leštitelných vápenců a mramoru, mikrobiologie pro restaurátory, specifické technologické postupy při restaurování nástěnné malby,

b) praktické workshopy - doplnění běžné praktické výuky, např. restaurování pergamenu, využití enzymů v restaurování, restaurování artefaktů na transparentních podložkách, dekorativní techniky nástěnné malby, povrchové úpravy kamene, štukatérský kurz, kurz umělého mramoru, kurz zlacení pro restaurátory, prezentace konkrétních restaurátorských projektů odborníky z praxí.

3. Studentské projekty

Studenti dostali příležitost sami vytvořit umělecké dílo s využitím získaných teoretických znalostí i praktických zkušeností. Dále se přímo podíleli na přípravě výstav (např. Figurama) a zároveň mohli připravovat, trénovat a realizovat prezentace svých autorských uměleckých děl a realizovaných restaurátorských zásahů.

4. EDOS - Edukační a dokumentační středisko - http://museum.upce.cz 

EDOS sdružil a zpřístupnil fakultní sbírky hmotných vzorků používaných materiálů (vzorky omítkovin, kamene atd.) a fondy restaurátorských dokumentací dosud vytvořených pracovníky a studenty FR (vznikla databáze, která propojuje data o sbírce hmotných vzorků a sbírce textového materiálu).

EDOS se stal zdrojem informací pro teoretickou výuku tvorby restaurátorských dokumentací a zároveň specializovaným pracovištěm, vybaveným příslušným softwarem pro praktické zpracovávání těchto dokumentací, což je důležitou součástí praktické výuky.

Vzniklá databáze umožňuje vyhledat související materiálové vzorky s informacemi o tom, jak lze artefakty z daného materiálu restaurovat (zkušenosti z realizovaných restaurátorských prací) podle různých kritérií (druh materiálu, použité technologie atd).

Výstava „Roční bilance“ 2010

 V rámci této aktivity proběhla na Fakultě restaurování UPa od 10. 6. do 20. 6. 2010 výroční výstava studentských prací, na které studenti prezentovali své celoroční pracovní výsledky. Za tímto účelem byla, po dobu výstavy, zpřístupněna veřejnosti Piaristická kolej v Litomyšli. Studenti tak konfrontovali své dosažené výsledky s širší veřejností.

 Prezentační seminář 2010

 Dne 23. února 2010proběhl pod záštitou této klíčové aktivity Prezentační seminář absolventských prací. Absolventi prezentovali své bakalářské a diplomové práce  obhájené na Fakultě restaurování v akademickém roce 2008/2009. O tuto akci byl mezi ostatními studenty velký zájem.

Figurama 2010

 V roce 2010 se v rámci této klíčové aktivity poprvé studenti Fakulty restaurování zúčastnili cyklu mezinárodních výstav studentských prací Figurama , které pořádá Figurama o.s. Na této putovní výstavě byly prezentovány studentské práce s figurální a figurativní tématikou. Úvodní výstava tohoto ročníku proběhla v Banské Bystrici odkud se přesunula do Ústí nad Labem, Valencie a Plzně. U příležitosti zahájení jednotlivých výstav byly pořádány kurzy figurální kresby a přednášky na související témata. Studenti tak měli možnost konfrontovat své vlastní tvůrčí úsilí s prací studentů jiných vysokých výtvarných škol. Studenti si přivezli cenné zkušenosti, které mohou využívat ve své praxi. K tomuto ročníku výstav – Figurama 11 byl vydán katalog, ve kterém jsou veškeré vystavené studentské práce publikovány.

 Výstava“ Mramorové papíry“ 2010

 Pod záštito této klíčové aktivity se konala v květnu až červnu 2010 výstava mramorových papírů, které studenti vytvořili, pod odborným vedením lektora, v průběhu workshopu konaného na FR v rámci KA2. Uskutečnila se v Muzeu restaurování a historických technologií v Červené věži v sídle Fakulty restaurování v Litomyšli na Zámeckém návrší pod názvem „Mramorové papíry, Jarmila Sobotová a studenti Fakulty restaurování“.

Mramorové papíry, vystavené v prostorách pozdně gotické opevňovací věže, byly vyrobeny historickou technikou. Vznikly v rámci workshopu KA2, který vedla významná česká knihařka Jarmila Jelena Sobotová na přelomu března a dubna na Fakultě restaurování v Litomyšli.

Mramorování papíru se už v 15. století rozšířilo z Persie do Evropy. V 19. století se mramorované papíry používaly například na obaly knih a z Nizozemí či Francie se vyvážely do celého světa.

 Výstava „Studentská figurální kresba“

 V rámci KA2 se uskutečnila v prosinci 2010 výstavy pod názvem „Studentská figurálnkresba“. Kresby vznikly v průběhu workshopu kresby figury konaného na Fakultě restaurování v rámci KA2. Lektor kurzu byl prof. ak. mal. Boris Jirků. Výstava probíhala v prostorách Fakulty restaurování- Jiráskova 3, Litomyšl a v prostorách Piaristické koleje. Studenti měli možnost kontextuálně  porovnat své výstupy z intenzivních lekcí kresby.

Prezentační semináře 2011

 Ve dnech 24. a 25. února 2011 proběhl pod záštitou této klíčové aktivity Prezentační seminář absolventských prací a zahraničních stáží. První den prezentovali absolventi své bakalářské a diplomové práce a druhý den studenti, kteří byli na zahraničních stážích, sdělovali ostatním své zkušenosti. O tuto akci byl mezi ostatními studenty velký zájem.

Výstava „Mezi vazy“

 Pod záštitou této klíčové aktivity se v měsíci květnu 2011 konala výstava prvního ročníku studentské soutěže, návrhů knižní vazby, nazvaná „Mezi vazy“. Ve čtvrtek 5. května proběhlo  v Regionálním muzeu v Litomyšli slavnostní zahájení výstavy „Mezi vazy“ spojené s vyhlášením výsledků a předáním cen oceněným účastníkům soutěže. Pod názvem „Mezi vazy“ vyhlásil Atelier restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů Fakulty restaurování Univerzity Pardubice pro své studenty první ročník knihvazačské soutěže. Nápad na soutěž vzešel ze snahy přiblížit studentům – restaurátorům – uměleckou knižní vazbu a prohloubit spolupráci jednotlivých atelierů Fakulty restaurování. V dalších ročnících této soutěže by bylo možné přizvat také jiné školy, které se věnují problematice restaurovaní knižní vazby nebo umělecké knižní vazbě.Výstava byla zpřístupněna veřejnosti od 6. 5. do 22. 5. 2011.

 Figurama 2011

 V březnu 2011 se studenti Fakulty restaurování účastnili dalšího ročníku výstav Figurama. Zahájení 11 ročníku se uskutečnilo v prostorách nové knihovny ČVUT UK v Praze. Současně se konala, v prostorách Fakulty Architektury ČVUT, výstava prací pedagogů participujících vysokých škol – Artilerie. U příležitosti slavnostního zahájení výstavy probíhaly doprovodné aktivity: workshop kresby a tematické přednášky.

Studenti Fakulty restaurování  se  aktivně podíleli na instalaci výstavy a zúčastnili se i doprovodných akcí.

K tomuto ročníku výstav- Figurama 2011 byl pořadatelem (Figurama, o.s.) vydán katalog, ve kterém jsou  veškeré vystavené práce studentů FR publikovány.

 Výstava „Jeden ze čtyř“

 Ve dnech 3.6. – 25.6. 2011 proběhla v prostorách Městské galerie, v Domě u Rytířů  v Litomyšli, výroční výstava studentských prací nazvaná: „Jeden ze čtyř“. Výstava byla tentokrát zaměřena převážně na prezentaci výtvarné a odborné restaurátorské práce studentů v  akreditovaném bakalářském studijním programu „Restaurování uměleckých děl na papíře“. Studenti Fakulty restaurování představili svou výtvarnou a specializovanou restaurátorskou činnost širší odborné i laické veřejnosti.

 Figurama 2011 v Litomyšli

 V rámci této klíčové aktivity se v prostorách Městské obrazárny na  zámku v Litomyšli, konala ve dnech 19. 10. – 6. 11. 2011 výstava studentských prací Figurama 11.

 Po předchozí, zahajovací výstavě v Praze, se do Litomyšle přesunula kolekce jedenáctého ročníku výstavy studentských prací- kreseb maleb a plastik na figurální i figurativní téma. Bylo možno shlédnout práce posluchačů  jedenácti vysokých výtvarných škol z Čech, Slovenska a Polska. Přehlídka ukázala různé přístupy ke kresbě,  dané zaměřením zúčastněných škol ale i odlišností přístupu konkrétních  autorů.  K vidění byla veliká škála kresebných výtvarných technik ale i netradiční malířské přístupy k výtvarnému uchopení lidského těla. Pořadatelem výstavy byla Fakulta restaurování UP ve spolupráci s občanským sdružením Figurama o.s.

Výstava prezentovala figurální kresbu jako základní klasické téma s možnostmi přesahů do nejsoučasnějších výtvarných tendencí a tak byla jistě přínosem pro širokou laickou ale i odbornou veřejnost.

Aktivní účast studentů při instalaci a závěrečné deinstalaci expozice pomohla studentům získat cenné zkušenosti s přípravou prezentačních výstav.

V den slavnostního zahájení výstavy 18.10. 2011 se uskutečnila v prostorách Evropského školícího centra v Litomyšli konference na téma „Kresba jako fenomén v procesu výtvarného vzdělávání“. Své referáty prezentující problematiku výuky kresby, s akcentem na specifika a různá zaměření příslušných vzdělávacích institucí přednesli pedagogové vysokých škol, které se výstavy Figurama 11 v Litomyšli účastnili. Cílovou skupinou byli studenti prvního a druhého ročníku všech akreditovaných bakalářských programů. Studenti měli možnost rozšířit své teoretické znalosti o kresbě, jejích vyjadřovacích schopnostech a možnostech její výuky.

 Další doprovodná akce k výstavě Figurama 11 v Litomyšli, byl „Workshop kresby“ který se uskutečnil v prostorách Ateliéru výtvarné přípravy Fakulty restaurování.

Lektorem byl prof. akad. mal. Boris Jirků. Cílovou skupinou byli studenti prvního a druhého ročníku všech akreditovaných bakalářských studijních programů Fakulty restaurování. Studenti pracovali pod vedením renomovaného pedagoga který  se zabývá výukou figurální kresby na několika vysokých školách v Čechách i zahraničí. Výuka byla zaměřena na  kresebné zvládnutí lidské figury s přihlédnutím na vizuální deformace způsobené perspektivou prostoru.

 

EDOS - Edukační a dokumentační středisko

V rámci klíčové aktivity 4, realizované Katedrou humanitních věd, věnujeme péči přípravě celofakultní informační podpory, zacílené hlavně na studenty. Pro jejich potřeby vzniklo Edukační a dokumentační středisko, tj. decentralizované pracoviště Fakulty restaurování, jehož pracovní stanice slouží studentům zejména k práci s elektronickou databází, dostupnou na adrese http://museum.upce.cz/.

Tato databáze sestává z dvou částí: První z nich je katalog restaurátorských dokumentací a dalších pramenů souvisejících s problematikou restaurování a konzervace, které jsou uloženy v archivu Katedry humanitních věd. Druhou pak tvoří katalog sbírek fakultního Musea restaurování a historických technologií. 

Archiv Katedry humanitních věd sdružuje prameny, které již téměř 20 let vznikají v rámci Fakulty a škol, které jí existenčně předcházely (např. IRKT). Jde zejména o restaurátorské dokumentace a absolventské a seminární práce.

Museum restaurování a historických technologií dlouhodobě sbírá, třídí a vystavuje hmotné doklady umělecké a řemeslné tvorby minulosti, technologické a materiálové vzorky, historické nástroje atp.

Pro efektivní vyhledávání nahradila nejednotné a neúplné katalogy dokumentů i sbírkových předmětů v rámci projektu vzniklá elektronická databáze, v níž je možné vyhledávat data podle mnoha specifických kritérií.

V současnosti jsou uspořádány fyzické předměty a databáze, která vznikla postupně „na míru“ projektu se plní údaji. Tato fáze bude pokračovat i do budoucna, také ve spolupráci s pomocnou vědeckou silou z řad studentů.

Výsledky práce využívají zejména studenti fakulty restaurování i jiných škol při přípravě dalších dokumentací, seminárních či bakalářských a magisterských diplomových prací a při základní orientaci v problémech, které zpracovali jejich starší kolegové v minulých letech.

Národní archiv České republiky

Národní archiv zaujímá čelní místo mezi veřejnými archivy České republiky. Je správním úřadem a ústředním archivem státu, přímo řízeným Ministerstvem vnitra. Je organizační složkou státu a jeho sídlem je Praha. Národní archiv je rozčleněn na jedenáct oddělení.

Hlavním partnerem projektu je Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národního archivu ČR. Úkolem tohoto oddělení je komplexní péče o uchování archiválií uložených v Národním archivu. Jedná se především o vlastní konzervování a restaurování archivních dokumentů, řešení výzkumných úkolů souvisejících s konzervováním archiválií a ověřování nových metod a materiálů používaných v konzervátorské a restaurátorské praxi. Na tyto činnosti dále navazuje preventivní péče, průzkumy fyzického stavu archivních dokumentů, vyhodnocování hygienického režimu depozitních prostor a úkoly související s dezinfekcí archivních fondů.

Toto pracoviště je výlučné a jedinečné v rámci celé ČR a je zároveň potenciálním zaměstnavatelem absolventů oboru restaurování papíru a uměleckých děl na papíře. Najdeme zde špičkově vybavené výzkumné laboratoře a odborníky, kteří pravidelně publikují v odborných časopisech a přednášejí na tuzemských a zahraničních konferencích.

Více o Národním archivu na http://www.nacr.cz/ 

 

-   Evropský sociální fond v ČR – www.esfcr.cz 

-   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – www.msmt.cz 

-   Národní archiv ČR – www.nacr.cz