Rozvoj aplikačního potenciálu

Kontakty

Project Manager
Ing. Pavel Šmarda
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
636 00 Brno
telefon + 420 548 423 731
email pavel.smarda@cdv.cz

Odborný garant za UPCE
Ing. František Haburaj, Ph.D.
Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního stavitelství
Studentská 95
532 10 Pardubice
telefon + 420 466 036 523
email: frantisek.haburaj@upce.cz

Hlavním cílem projektu je dosáhnout systematické spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty. Partneři se rekrutují z řad oborových svazů (zapojení podnikatelského sektoru), výzkumných organizací (zapojení výzkumných pracovníků, vědců) a univerzit (zapojení studentů, akademických pracovníků).

Souhrnné informace o projektu

Číslo operačního programu:

CZ.1.07/2.4.00/17.0117

Název operačního programu:

OP Vzdělání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

7.2 Terciální vzdělání, výzkum a vývoj

Oblast podpory:

7.2.4 Partnerství a sítě

Řešitel projektu:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Partneři projektu:

Regionální hospodářská komora Brno

 

Svaz chemického průmyslu České republiky

 

Univerzita Palackého v Olomouci

 

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

 

Asociace výzkumných organizací

 

BIC Brno spol. s r. o.

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

 

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.

 

Univerzita Pardubice

Doba realizace projektu:

1.7.2011 – 30.6.2014

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je dosáhnout systematické spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) a dalšími zapojenými partnerskými subjekty. Partneři se rekrutují z řad oborových svazů (zapojení podnikatelského sektoru), výzkumných organizací (zapojení výzkumných pracovníků, vědců) a univerzit (zapojení studentů, akademických pracovníků).

Prostřednictvím konání společných diskuzních fór, kulatých stolů a jiných seminářů dojde mezi zapojenými partnery a dalšími subjekty k přenosu know-how a zkušeností, dojde k propojení výzkumné, akademické a soukromé sféry a v neposlední řadě také ke zvýšení uplatnění CDV v aplikační sféře (růst komerčních zakázek).

Očekávané přínosy

Mezi očekávané přínosy projektu patří:

 • Možnost seberealizace a kariérního postupu u VaV pracovníků.
 • Zvýšení možnosti „smluvního výzkumu“.
 • Lepší uplatnění studentů na trhu práce.
 • Růst odborné vzdělanosti, kvalifikace cílových skupin.
 • Možnost realizace navazujících projektů.

Očekávané výstupy

Mezi očekávané výstupy projektu patří:

 • Vybraní studenti a výzkumní pracovníci budou absolvovat zahraniční i tuzemské stáže a odborné praxe.
 • Konání kulatých stolů, workshopů s cílem identifikovat a iniciovat nové oblasti aplikovaného VaV v dopravě.
 • Školení soft aktivit, výuka odborné angličtiny a další doplňková školení (managerské dovednosti, odborná témata).
 • Webový portál sloužící pro navazování nových forem spolupráce včetně propagace projektu.
 • Vznik projektové kanceláře – podpora pro přípravu a řízení VaV projektů.

Tento projekt je spolufinancován  Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kulatý stůl“ konaný dne 16.11.2011 „Autoškoly a zaměstnavatelé – jaký má být řidič profesionál“

Přijďte v rámci projektu Rozvoj aplikačního potenciálu diskutovat ke kulatému stolu na dopravní témata

Autoškoly a zaměstnavatelé – jaký má být řidič profesionál?

Pořádá

Regionální hospodářská komora Brno, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

a

Katedra psychologie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Místo:               Regionální hospodářská komora Brno, Výstaviště 1, areál BVV, 648 04 Brno

Datum:             16. listopad 2011

Program:

9:30                  Prezence účastníků

10:00                Diskuse u kulatého stolu

12:30                Občerstvení

15:00                Předpokládaný konec diskuse

 

Témata k diskusi:

 • Management kvality při výběru profesionálních řidičů
 • Standardy managementu bezpečnosti řidičů profesionálních přepravců
 • Role autoškol při výběru řidičů
 • Výběr a výcvik profesionálních řidičů
 • Zvládání stresových situací, jízda v autoškole s psychologem, orientace v nepřehledných situacích, trénink  kognitivních funkcí
 • Individuální terapeutická péče o řidiče – účastníky dopravních nehod, po – nehodová péče
 • Sociologicko-psychologická analýza řidičů, kterým bylo na základě dosažení 12 bodů odebráno řidičské oprávnění.

Vstup zdarma, občerstvení zajištěno

Více informací a přihlášky:

Ing. Petra Šilhanová
Regionální hospodářská komora Brno
tel: +420 532 194 926

podnikani@rhkbrno.cz

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR:

www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

www.msmt.cz

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

www.cdv.cz

Regionální hospodářská komora Brno

www.rhkbrno.cz

Svaz chemického průmyslu České republiky

www.schp.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

www.upol.cz

Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu

www.cappo.cz

Asociace výzkumných organizací

www.avo.cz

BIC Brno spol. s r. o.

www.bicbrno.cz

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

www.vsb.cz

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.

www.cztpis.cz

Univerzita Pardubice

www.upce.cz