Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice

Kontakty

Odborný garant projektu
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
e-mail: tatiana.molkova@upce.cz

Koordinátor a finanční manažer projektu

Ing. Šárka Chroustovská
sarka.chroustovska@upce.cz
tel.: 466 036 165

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice (dále jen „UPCE“) a současně na zvýšení relevance absolventů pro trh práce a potřeby společnosti a praxe.

Hlavní záměr projektu bude dosažen prostřednictvím dílčích aktivit:

  • modernizací výukových metod, rozšiřováním nabídky předmětů vyučovaných v AJ, zvyšováním kvalifikace, pedagogické a jazykové kompetence AP;
  • akreditací nových a úpravou stávajících bakalářských a magisterských studijních programů;
  • kariérním poradenstvím a systematizací práce s absolventy UPCE;
  • rozvojem internacionalizace prostředí na UPCE;
  • podporou studentů se specifickými vzdělávacími potřebami;
  • podporou a usnadněním přechodu žáků SŠ/VOŠ na VŠ a motivací studentů UPCE ke studiu.
Registrační číslo  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002320
Název projektu Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na Univerzitě Pardubice
Zkrácený název projektu ESF projekt UPa
Číslo a název programu 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo výzvy 02_16_015
Název výzvy ESF pro vysoké školy
Prioritní osa PO2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Datum zahájení realizace 1. 4. 2017
Datum ukončení realizace    31. 12. 2022
Jméno řešitele prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Odborný garant projektu                                           prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

Koordinátor a finanční manažer projektu              Ing. Šárka Chroustovská

Fakultní koordinátor DFJP                                         doc. Ing. Marie Sejkorová, Ph.D.

Fakultní koordinátor FEI                                           doc. Ing. František Dušek, CSc.

Fakultní koordinátor FES                                          doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Fakultní koordinátor FF                                             PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.

Fakultní koordinátor FChT                                        prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.

Fakultní koordinátor FR                                             PhDr. Tomáš Kupka

Fakultní koordinátor FZS                                           Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.