Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia

Kontakty:

manažer projektu:
doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
telefon +420 466 036 515
e-mail Pavel.Petr@upce.cz

administrátor projektu:
Ing. Pavlína Čížková
telefon +420 466 036 072
e-mail Pavlina.Cizkova@upce.cz

Záměrem projektu je rozšířit a zkvalitnit nabídku kombinované formy studia (KFS) prostřednictvím informačních technologií, moderních didaktických metod, technologického zázemí a inovovaného procesního modelu řízení a organizace této formy studia.

Projekt je zaměřen na studenty KFS. Zároveň lze jeho výstupy použít jako podpůrný prostředek v prezenční formě studia. Poskytne studentům i akademickým pracovníkům (AP) účinné nástroje pro organizaci a řízení studia, bude usnadňovat tvorbu a distribuci elektronických studijních materiálů, bude podporovat AP v oblasti využívání moderních vzdělávacích metod a rozvíjet jejich odborné kompetence v této oblasti.

Projekt podporuje vzájemnou spolupráci Fakulty ekonomicko-správní a Fakulty elektrotechniky a informatiky

Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/15.0358
Název projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia
Zkrácený název projektu  Rozvoj a inovace KFS
Program Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání
Jméno řešitele doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
Typ projektu Grantový projekt
Datum zahájení realizace 1. 2. 2011
Datum ukončení realizace 31. 1. 2014

Projekt je zaměřen na inovace studijních programů Fakulty ekonomicko-správní, především jejich kombinované formy a to zejména v oblasti modernizace didaktických metod a inovací modelu řízení kombinované formy studia včetně zabezpečení odpovídajícího technologického zázemí a zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků.

V průběhu realizace projektu budou navrženy a implementovány inovované procesní a řídící postupy v oblasti kombinované formy studia, které budou akceptovat specifické charakteristiky této formy studia. Procesní postupy budou odrážet základní prvky organizační struktury distančního vzdělávání: tvorbu výukových materiálů, distribuce výukových materiálů na správné místo a ve správný čas, řízení a organizace kombinovaného studia; poradenství a proškolování.

V oblasti modernizace didaktických metod bude projekt zaměřen zejména na oblast zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků v tématických okruzích týkajících se rozvíjení tutorských dovedností, komunikace se studenty, obsluhy souvisejících informačních systémů a tvorbu výukových materiálů které akceptují veškerá specifika distančního vzdělávání.

Projekt bude rovněž řešit i technologickou podporu většiny aspektů kombinované formy studia. Bude zajištěn inovovaný systém pro podporu řízení, organizace a podpory kombinované formy studia (LMS). Jako nedílnou součástí projektu budou na základě existujících autorských textů vytvořeny elektronické výukové materiály tak, aby aktivně podporovaly veškeré principy distančního vzdělávání: výukový obsah, aktivní komunikaci, řízení času, rychlou zpětnou vazbu a evaluaci, autotestování, distribuci zadání a sběr samostatných úloh a další.

manažer projektu doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
garant projektu doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.
asistent manažera Ing. Petr Urbanec
asistent manažera Jana Pilařová
finanční manažer Ing. Filip Gyenes
finanční manažer Ing. Veronika Hájková
administrátor projektu Ing. Pavlína Čížková
vedoucí klíčové aktivity 1 doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
vedoucí klíčové aktivity 2 Dušan Kopecký
vedoucí klíčové aktivity 3 doc. Ing. Jiří Křupka, CSc.
vedoucí klíčové aktivity 4 doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D.
procesní specialista Bc. Jan Hejl
procesní specialista Ing. Stanislava Šimonová, Ph.D.
programátor Ing. Jan Panuš, Ph.D.
programátor Ing. Milan Tomeš
vlastník procesu - analytik Ivana Veselá
vlastník procesu - analytik Milada Větrovská
metodik distančního vzdělávání doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
V roli expertů analytiků vystupují profesoři, docenti a vedoucí ústavů

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ

Inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace, rozšiřování nabídky kombinovaného a distančního studia, modernizace didaktických metod, realizace výuky v cizích jazycích,...

Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií

Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ

Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje
Pardubický kraj
Statutární město Pardubice
Úřad práce v Pardubicích

manažer projektu:
doc. Ing. Pavel Petr, Ph.D.
telefon 466 036 515
e-mail pavel.petr@upce.cz

administrátor projektu:
Ing. Pavlína Čížková
telefon 466 036 072
e-mail pavlina.cizkova@upce.cz

finanční manažer:
Ing. Filip Gyenes
telefon 466 036 242
e-mail filip.gyenes@upce.cz

finanční manažer:
Ing. Veronika Hájková
telefon 466 036 242
e-mail veronika.hájková@upce.cz