Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)

Kontakty:

Řešitel projektu: 

doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

telefon 466 037 450

e-mail petr.dolezel@upce.cz

 

Interní spoluřešitel:

doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.

telefon 466 036 199

e-mail jaromir.siroky@upce.cz

 

Projektový manažer:

Ing. Monika Bendová

telefon: 466 037 092

e-mail: monika.bendova@upce.cz

 

Finanční manažer:

Ing. Věra Beránková

telefon 466 037 267

e-mail vera.berankova@upce.cz

 

Administrátor:

Ing. Lucie Růžičková

telefon: 466 037 266

e-mail: lucie.ruzickova@upce.cz

Projekt je zacílen na posílení a rozvoj spolupráce mezi sektory výzkumných organizací a aplikační sférou v Hradecko-pardubické aglomeraci v odvětvích elektrotechniky, informačních technologií, dopravy a logistiky. Pro cílové skupiny projektu budou zlepšeny podmínky pro realizaci výzkumu a vývoje a podpořen profesní rozvoj výzkumných pracovníků Univerzity Pardubice a inovační potenciál zapojených aplikačních partnerů. V rámci projektu budou uzavřena partnerství mezi Univerzitou Pardubice jako výzkumnou organizací a subjekty aplikační sféry, prováděn výzkum v oblasti rádiových systémů využitelných pro dopravní aplikace, s důrazem na bezpečnou a spolehlivou lokalizaci dopravních prostředků a elementů přepravovaných po dopravní infrastruktuře při využívání pozemních a satelitních systémů pro určování polohy a dalších druhů prostředků detekce, jejich subsystémů a komponent.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394

Název projektu: Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)

Zkrácený název projektu: PosiTrans - spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Název prioritní osy: PO1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Jméno řešitele: doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Datum zahájení realizace: 1. 10. 2018

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2022

 

Cílem projektu je posílení a rozvoj spolupráce mezi sektory výzkumných organizací a aplikační sférou v hradecko-pardubické aglomeraci v odvětvích elektrotechniky, informačních technologií, dopravy a logistiky. Mezisektorová spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podniky je vysoce žádaná pro zrychlení aplikace nejnovějších poznatků v oboru rádiových systémů (pro řízení dopravních a přepravních procesů) a v oboru plánování dopravní infrastruktury (pro zabezpečení dostatečných kapacit pro požadované intenzity provozu)s respektováním principů bezpečnosti a udržitelnosti dopravy. Proto jako partneři projektu budou kooperovat podniky významné ve svém oboru, s vysokým podílem vlastních výzkumných a vývojových aktivit.

Splnění projektových cílů je realizovatelné díky společnému zaměření Univerzity Pardubice a podniků v oblasti výzkumu rádiových systémů využitelných pro dopravní aplikace, s důrazem na bezpečnou a spolehlivou lokalizaci dopravních prostředků a elementů přepravovaných po dopravní infrastruktuře při využívání pozemních a satelitních systémů pro určování polohy a dalších druhů rádiových prostředků detekce, jejich subsystémů a komponent. Pro ověřování nasazení zmíněných systémů a posuzování alternativních provozních variant se bude využívat počítačová simulace.

V rámci projektu bude výzkumně-vývojový tým podpořen zejména z pohledu kapacit lidských zdrojů pro mezisektorovou spolupráci s důrazem na využití znalostí ve velké míře unikátních a daných dlouhodobou orientací výzkumných aktivit Fakulty elektrotechniky a informatiky a Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice ve vazbě na vysoce odborné zaměření podniků v aglomeraci. Současně budou dovybavena pracoviště pro společné vědecko-vývojové aktivity.

Realizační tým Fakulty elektrotechniky a informatiky   

doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.
doc. Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.
prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D.
doc. Ing. Aleš Filip, CSc.
Ing. Jan Pidanič, Ph.D.
doc. Ing. Michael Bažant, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Brandejský, Dr.
doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.
Ing. Jan Fikejz, Ph.D.
Ing. Daniel Honc, Ph.D.
Ing. Luboš Rejfek, Ph.D.
Ing. Karel Juryca
Ing. Dominik Štursa
Ing. Tomáš Zálabský

 

Realizační tým Dopravní fakulty Jana Pernera

doc. Ing. Jaromír Široký, Ph.D.
doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.
Ing. Roman Hruška, Ph.D.
Ing. Jan Chocholáč, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Křupka, PhD.
Ing. Stanislav Machalík, Ph.D.
Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.
Ing. David Šourek, Ph.D.
Ing. Tomáš Kučera
Ing. Dana Sommerauerová
Ing. Erik Tischer

ČD - Informační systémy, a.s.

ERA a.s.

Mikroelektronika spol. s.r.o.

OLTIS Group, a.s.

RADOM, s.r.o.

RETIA, a.s.