Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Kontakty

Hlavní řešitel:
prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.
Fakulta chemicko-technologická, Katedra fyzikální chemie
Telefon 466 037 511, 466 037 422
e-mail roman.bulanek@upce.cz

Spoluřešitel:
RNDr. Ota Bludský, CSc
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. Praha

Zapouzdření kovových nanočástic v zeolitech hraje důležitou roli při zlepšování katalytického
výkonu pevných katalyzátorů v řadě důležitých reakcí. V tomto projektu je pozornost věnována
nanočásticím mědi, které mají významný potenciál při katalytické přeměně CO2 na chemikálie s
přidanou hodnotou a dehydrogenaci ethanolu na acetaldehyd a vodík. Obě reakce jsou
průmyslově významné a zajímavé, splňující kritéria zelené a udržitelné chemie. Mezi hlavní cíle
patří osvětlit vliv geometrie omezeného prostoru zeolitových mikropórů na velikost a morfologii
nanočástic, a také vliv interakcí nanočástic se stěnou zeolitu, modulovaných změnou složení a
náboje mřížky a přítomností kationtu kompenzujícího náboj mřížky, na elektronové stavy Cu
nanočástic a následně na katalytickou aktivitu. Základní pochopení těchto vlivů je zásadní pro
další zlepšení katalytického výkonu katalyzátorů kov@zeolit.

Klíčová slova:

měď; nanočástice; zapouzdření; zeolity; hydrogenace CO2; dehydrogenace etanolu

Název projektu: Syntéza a charakterizace kovových nanočástic zapouzdřených v zeolitu pro katalytické aplikace

Registrační číslo projektu: GA24-10766S

Doba realizace: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2026

Projekt si klade za cíl prohloubit pochopení vlivu zapouzdření na vlastnosti kovových nanočástic umístěných uvnitř zeolitových pórů a dutin, zejména vliv geometrie uzavřeného prostoru na katalytickou aktivitu nanočástic mědi v ekologicky významných procesech.