Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje

Garant
Doc. Ing. Milan Graja, CSc.
DFJP
telefon 00420 46603 6185
e-mail milan.graja@upce.cz

Univerzita Pardubice je partnerem projektu

V rámci Univerzity Pardubice je projekt řešen na dvou fakultách (Dopravní fakulta Jana Pernera a Fakulta chemicko-technologická) a na rektorátních a celouniverzitních útvarech (Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy, Ekonomický odbor a Informační centrum)
 

Název projektu: Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje
Zkrácený název projektu: Podpora VaV
Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0024
Žadatel: Vysoké učení technické v Brně
Doba realizace projektu: 1. 11. 2009 – 31. 10. 2012

Partneři:
Institut Svazu průmyslu ČR
Univerzita Pardubice
Technická Univerzita v Liberci
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je zvýšení spolupráce a intenzivnější komunikace vysokých škol (VŠ) mezi sebou a jejich jednotná prezentace vůči aplikační sféře a to v oblasti výzkumu a vývoje. Vznikne tak silná síť technických VŠ, která bude snadněji navazovat spolupráci s podniky a komunikovat s aplikační sférou. Zároveň bude sjednocen tok informací o výzkumu a vývoji – bude koncentrován na interaktivním portálu. Dalším cílem projektu je vytvoření kontaktních míst, skrz která mohou podniky a veřejnost kontaktovat VŠ. VŠ se vzájemně shodnou na jednotných pravidlech (metodikách) a vzorových smlouvách používaných v oblasti VaV, cožve svém důsledku napomůže přirealizaci projektů VaV, sdílení přístrojového a strojního vybavení a podpoře ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. Cílem projektu je rovněž pilotování Síťových virtuálních oborových center, která by sdružovala experty konkrétních oborů, jak z podniků, tak z VŠ, a umožnili tak přenos znalostí v oblasti VaV v jednotlivých oborech. Síťová virtuální oborová centra se budou rozšiřovat i po ukončení realizace projektu. Do sítí se budou zapojovati ostatní členové Fóra průmyslu a vysokých škol (FPVŠ) a další VŠ v ČR. Dále bude realizován Aukční systém partnerství (zkratka ASPAR), který spolu s projektovou kampaní upozorní aplikační sféru na možnosti financování projektů výzkumu a vývoje. V rámci projektu vzniknou Dynamické modely partnerství.

Cílem projektu je posílení vzájemné interakce mezi vzniklou sítí technických vysokých škol a aplikační sféry. Tento cíl je naplňován díky zapojení Institutu Svazu průmyslu ČR jako partnera projektu v roli konzultanta.

Cílem projektu je nastavit takové prostředí, ve kterém budou jasně nastavená pravidla pro navazování spolupráce aplikační sféry a vysokých škol a bude tak dosaženo větší transparentnosti a stability procesu navazování spolupráce a poskytování zpětné vazby v oblasti výzkumu a vývoje. Projekt je multioborový a zasahuje většinu území České republiky.
 

V rámci projektu bude realizováno šest klíčových aktivit

1) Platforma VŠ a podniků
2) Interaktivní a komunikační podpora
3) Tvorba metodik a vzdělávacích modulů
4) Vzdělávání účastníků spolupráce
5) Projektovékampaně
6) Síťová virtuální oborová centra

Zdůvodnění potřebnosti

Důvodem pro realizaci projektu je dlouhodobá neudržitelnost současného stavu systémovépodporyvýzkumu a vývoje, která je nedostačující a brzdí další rozvoj této oblasti. Hlavní bariérou je netransparentnost a nestabilita metodické podpory,nedostatečná propagace výsledků VaV a financování projektů VaV.

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou pro projekt jsou:
a) akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol,
b) studenti vysokých škol,
c) pracovníci, zabývající se vzděláváním, výzkumem a vývojem (dle definice určené výzvou).

Primární cílovou skupinou projektu jsou akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol, zapojených do projektu. V projektu se počítá i s částečným zapojením ostatních vysokých škol, které jsou členy Fóra průmyslu a vysokých škol, zejména Západočeská univerzita Plzeň a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Tyto školy jsou informovány o aktivitách projektu a bude jim nabízeno zapojení se do jednotlivých činností. Dále budou informovány i ostatní vysokéškolyv České republice.

Kontakty na některé pozice na projektu:

Garant
Doc. Ing. Milan Graja, CSc.
DFJP
telefon 00420 46603 6185
e-mail milan.graja@upce.cz

Odborný pracovník 2
Ing. Monika Vejchodová
ORMV telefon
00420 46603 6417
e-mail monika.vejchodova@upce.cz

Odborný pracovník 2
Ing. Petr Vršanský
ORMV telefon
00420 46603 6704
e-mail petr.vrsansky@upce.cz

Informační garant
Ing. Jaromír Málek
OE
telefon
00420 46603 6109
e-mail jaromír.malek@upce.cz

Informační garant
Ing. Roman Graja
DFJP
telefon 00420 46603 6089
e-mail roman.graja@upce.cz

Informační garant
Ing. Miloslav Slezák, CSc.
FChT
telefon 00420 46603 8048
e-mail miloslav.slezak@upce.cz