Univerzita Pardubice zahajuje dvě velké investiční akce.

Univerzita Pardubice zahajuje dvě velké investiční akce.

Vznikne další moderní zázemí pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum.

V úterý 5. srpna a ve středu 6. srpna zahájí Univerzita Pardubice podpisem smluv o dílo na provedení staveb Centra materiálů a nanotechnologií a Výukového areálu Polabiny dvě významné investiční akce, které pomohou dokončit modernizaci areálu univerzity v centru města a dobudovat vzdělávací infrastrukturu v univerzitním kampusu v Pardubicích – Polabinách.

Univerzita Pardubice získala na počátku loňského roku z evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, v prioritní ose 4, oblasti podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a v rámci výzvy 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, dalších 175 miliónů korun, které využije spolu se svými vlastními zdroji na dokončení moderní infrastruktury a zázemí vysoké školy.

V úterý 5. srpna podepíšou na Univerzitě Pardubice představitelé Univerzity Pardubice a dodavatele stavby UNISTAV a.s. se sídlem v Brně, který zvítězil ve veřejném výběrovém řízení na dodávku stavby, Smlouvu o dílo na provedení stavby Centra materiálů a nanotechnologií v nejstarším areálu univerzity v centru města Pardubic na náměstí Čs. legií, které posílí moderní výzkumné zázemí pro studium pokročilých materiálů a nanotechnologií zejména Fakulty chemicko-technologické.

Univerzitu Pardubice zastupuje rektor prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. a akciovou společnost UNISTAV člen představenstva a zástupce generálního ředitele Martin Řehůřek, MBA. (Smlouva bude podepsána v kanceláři rektora univerzity v 11:00 hodin.)

Společnost UNISTAV a. s. zvítězila ve veřejném výběrovém řízení na dodavatele stavby, vyhlášeném v únoru letošního roku, do něhož se přihlásilo 5 uchazečů.

Do modernizace této části areálu v centru města, jehož nejstarší, historicky cenná část prošla rekonstrukcí v roce 2012, vloží Univerzita Pardubice dalších cca 120 mil. korun, 96 mil. Kč z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a cca 23 mil. Kč z vlastních zdrojů. Z toho rozsah stavebních prací, které budou provedeny právě na základě podepisované smlouvy o dílo, činí cca 73,5 mil. Kč.

Hned následující den, ve středu 6. srpna podepíše rektor Univerzity Pardubice další smlouvu na provedení stavby Výukového areálu Polabiny v univerzitním kampusu, která rekonstrukcí objektu z konce 60. let minulého století napomůže významně k modernizaci vzdělávací infrastruktury hned tří fakult univerzity.

Výběrové řízení na provedení stavebních prací v tomto případě ve veřejném výběrovém řízení vyhrála z 11 podaných nabídek společnost VW WACHAL a.s. se sídlem v Kroměříži, kterou při podpisu smlouvy bude zastupovat její jednatel a ředitel Ing. Viliam Wachal. (Smlouva bude podepsána v kanceláři rektora univerzity ve 14:00 hodin.)

Do začátku akademického roku 2015/2016 by tak v srdci univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách měl vzniknout ucelený komplex s významnou centralizací kvalitních výukových kapacit, jehož celková hodnota by se měla pohybovat kolem 110 mil. Kč (79 mil. Kč získala Univerzita Pardubice z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a cca 30 mil. Kč počítá vložit z vlastních zdrojů). Stavební práce podle právě podepisované smlouvy s dodavatelem stavby přijdou na 85,6 mil. Kč.

Univerzita Pardubice získala od roku 2009 na rozvoj svých činností, na vzdělávání i podporu výzkumu, a to prostřednictvím 46 projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a 6 projektů z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) finanční podporu ve výši 1,6 miliardy korun.

CENTRUM MATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ (CENMAT)

Počátkem března loňského roku, kdy Univerzita Pardubice obdržela rozhodnutí o přidělení finančních prostředků z OP VaVpI a výzvy 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem na projekt CEMNAT – Centrum materiálů a nanotechnologií (CZ.1.05/4.1.00/11.0251), byly zahájeny přípravné a projektové práce, které právě zahajovanou stavbou umožní rekonstrukci a obnovu poslední části rozsáhlého objektu univerzity v centru města Pardubic, jeho dvorního traktu na náměstí Čs. legií. Během jednoho roku tu vznikne moderní vědecké a laboratorní zázemí pro rozvoj zejména materiálového výzkumu, který má v Pardubicích dlouholetou tradici a kterým se řadí mezi špičková pracoviště mezinárodního významu.

„Nové zázemí umožní zvýšit kvalitu vzdělávání studentů a realizovat inovace magisterských a doktorských materiálově orientovaných studijních programů, a to zejména dvou našich technicky a přírodovědně orientovaných fakult - nejstarší Fakulty chemicko-technologické, kde má materiálový výzkum dlouholetou tradici, a nejmladší Fakulty elektrotechniky a informatiky, kde nové zázemí posílí rozvoj pěstovaných technických disciplín,“ zdůrazňuje rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Projekt je orientován především na modernizaci vzdělávací infrastruktury pro výchovu studentů, a to zejména v doktorských studijních programech, která je na Univerzitě Pardubice neodmyslitelně spojena s výzkumem pokročilých materiálů a nanotechnologií. V průběhu realizace projektu dojde jak k zásadní rekonstrukci a modernizaci poslední části objektu univerzity na náměstí Čs. legií, tak k jeho vybavení novými moderními přístroji právě pro materiálový výzkum.

VÝUKOVÝ AREÁL POLABINY (VAP)

V prioritní ose 4, oblasti podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem a v rámci výzvy 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem získala Univerzita Pardubice na jaře loňského roku finanční dotaci ve výši 79 mil. Kč na řešení projektu VAP – Výukový areál Polabiny (reg. č. CZ.1.05/4.1.00/11.0252).

Jeho cílem je zlepšit podmínky a zázemí pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků v oblasti netechnologických inovací. Nová infrastruktura odpovídající kvalitativním i kvantitativním standardům světových vysokoškolských institucí, která vznikne rekonstrukcí a modernizací objektu univerzity pocházejícího z konce 60. let minulého století v srdci univerzitního kampusu, by měla po dokončení pokrýt potřeby pěstovaných společenskovědních a ekonomických oborů univerzity, zčásti též oborů technických, a sloužit zejména třem fakultám univerzity – Fakultě filozofické, Fakultě ekonomicko-správní a Dopravní fakultě Jana Pernera.

V areálu vznikne 6 poslucháren a dalších 8 laboratoří pro výuku spojenou s výzkumem, pro výuku předmětů s využitím informačních technologií a pro výuku cizích jazyků s využitím moderní audiovizuální techniky. K dispozici budou pracovny pro studenty doktorských studijních programů a jejich školitele a pro jejich výzkumnou činnost, studovna sloužící zároveň jako zasedací místnost a dvě specializovaná pracoviště informačních technologií. Nové prostory budou vybaveny moderní počítačovou a prezentační technikou, která je nezbytným technickým předpokladem modernizace výuky a která navíc umožní efektivní sdílení informačních a komunikačních technologií, jimiž univerzita již disponuje. Zároveň dojde v areálu k vybudování i odpočinkové zóny ve vnitřním atriu s možností občerstvení a k propojení tohoto modernizovaného objektu se sousedícími univerzitními budovami.

Bližší informace a kontakt:
projekt CEMNAT                                                                                  projekt VAP
prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc.                                                             doc. Ing. Ivana. Kraftová, CSc.
koordinátor projektu                                                                             koordinátorka projektu
telefon 466 037 150, 724 732 409                                                        telefon 466 036 711, 602 477 941

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555
e-mail promotion@upce.cz

 

1. 8. 2014