Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály

Kontakty:

Garant projektu:
prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
e-mail Tomas.Wagner@upce.cz

Projekt je zaměřen na vznik a rozvoj vědeckovýzkumného týmu pro oblast pokročilých nekrystalických materiálů, který bude napojen na mezinárodní vědecko-výzkumné sítě a projekty za aktivní účasti dvou špičkových zahraničních expertů, kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti. Bude podpořen vznik silných mezinárodních vazeb s vynikajícími odborníky ve významných institucích. Pro dosažení cílů projektu je stanoveno 5 klíčových aktivit.

Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály (zkrácený název ReAdMat)
 

Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/2.3.00/20.0254

Doba realizace:

1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Cíle projektu

Cílem projektu je vznik a rozvoj vědeckovýzkumného (VaV) týmu pro oblast pokročilých nekrystalických materiálů, který bude napojen na mezinárodní vědecko-výzkumné sítě a projekty za aktivní účasti dvou špičkových zahraničních expertů, kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti. Bude podpořen vznik silných mezinárodních vazeb s vynikajícími odborníky ve významných institucích.

Cílů bude dosaženo aktivitami:

  1. vytvoření a rozvoj VaV týmu,
  2. stáže a zapojení do mezinárodních VaV sítí a projektů,
  3. účast na konferencích,
  4. organizace odborných seminářů,
  5. výchova a vzdělávání.

Popis cílové skupiny

Projekt je zaměřen na cílové skupiny:

A)     vybraní studenti Mgr studijních oborů

B)     studenti PhD studijních programů studující obory související s materiálovými vědami

C)     mladí a perspektivní VaV pracovníci

D)     zkušení VaV pracovníci

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu bude kvalitní a stabilizovaný tým schopný obstát v náročné mezinárodní konkurenci a zajistit své další financování z výzkumných projektů.

KA01 – Vytvoření a rozvoj VaV týmu pro pokročilé nekrystalické materiály

KA bude zaměřena na vybudování špičkového VaV týmu v oblasti materiálového výzkumu. VaV tým bude vytvořen pod vedením garanta projektu, zapojením dvou mezinárodně uznávaných a renomovaných odborníků z Japonska, kteří přinesou nové poznatky, zkušenosti, mezinárodní kontakty a zajistí propojení existujících výzkumných skupin.

VaV tým se bude aktivně věnovat výchově studentů Mgr a PhD studijních programů a zajišťovat odborné vzdělávání cílových skupin (CS).

Výstupem KA bude:

-         personální zajištění týmu pod vedením garanta projektu,

-         vědecko-pedagogická funkce týmu,

-         pořízení unikátního přístroje SEM-DSC pro diagnostiku nekrystalických materiálů.

KA02 VaV stáže a zapojení týmu do mezinárodních sítí a projektů

Náplní KA02 je umožnit CS VaV činnost, komunikaci a odbornou diskuzi se špičkovými zahraničními pracovišti.

V rámci této aktivity budou výstupem absolvované stáže na zahraničních pracovištích, získané poznatky (know-how), naučení se novým přístupům, měření dat a jejich interpretace, zapojení do mezinárodních týmů a sítí.

KA03 – Účast na konferencích a prezentace výsledků

KA je rozdělena na účast na odborných školách a seminářích, kde přednášejícími jsou významní odborníci z daného oboru, a na účast na konferencích, u kterých se předpokládá aktivní účast CS nebo členů VaV týmu formou posterů nebo přednášky.

Výstupem jsou absolvované odborné školy, semináře, konference a dále závěrečné zprávy.

KA04 – Organizace seminářů a konferencí

Náplní KA je organizace dvou typů vědeckých seminářů, a to letní a zimní konference.

Výstupem seminářů je sumarizace průběžných VaV výsledků týmu, jejich oficiální představení jednotlivými členy týmu a diskuze nad nimi. Dále také rozvoj a posílení zkušeností, praxe VaV týmu s odbornými prezentacemi v anglickém jazyce.

KA 05 – Výchova a vzdělání

Členové VaV týmu a CS budou vzděláváni a odborně vychováváni sérií specializovaných teoretických přednášek a praktických cvičení, které budou vést špičkoví čeští a zahraniční odborníci. Témata výuky budou úzce vědecky souviset s prací VaV týmu. Důraz je kladen na nové trendy v materiálových vědách a aplikacích.

Výstupem budou nejen vysoce odborné přednášky cílené na rozvoj a vzdělání VaV týmu i části CS, ale i přednášky obecnějšího charakteru zaměřené na materiálový výzkum a vědeckou práci.

Garant projektu
prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.
telefon 466 037 144
email tomas.wagner@upce.cz

Vedoucí výzkumné skupiny 1
prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc.
telefon 466 037 161
e-mail miloslav.frumar@upce.cz

Vedoucí výzkumné skupiny 2
prof.  Ing.  Jiří Málek, DrSc.
telefon 466 037 045
e-mail jiri.malek@upce.cz

Finanční  manažerka, Manažerka vědeckých projektů
Ing. Radka Přiklopilová
telefon 466 037 271
e-mail radka.priklopilova@upce.cz