Workshop PosiTrans 17. 4. 2019

Dne 17. 4. 2019 se v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice pod záštitou děkana fakulty Ing. Zdeňka Němce, Ph.D.  uskutečnil workshop projektu „CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008394 - Spolupráce Univerzity Pardubice a aplikační sféry v aplikačně orientovaném výzkumu lokačních, detekčních a simulačních systémů pro dopravní a přepravní procesy (PosiTrans)“. Workshopu se zúčastnili členové výzkumných týmů z Fakulty elektrotechniky a informatiky a Dopravní fakulty Jana Pernera, ale také zástupci partnerských institucí z aplikační sféry a další hosté patřící k odborné komunitě.

Během dopoledního programu workshopu byly představeny pokroky v řešení obou výzkumných záměrů projektu. Nejprve v rámci výzkumného záměru „Výzkum metod detekce a lokalizace pro aplikace v inteligentních dopravních systémech“ vystoupili se svými příspěvky doc. Ing. Aleš Filip, CSc., Ing. Tomáš Zálabský, Ph.D. a prof. Ing. Antonín Kavička, PhD.,  následně v rámci výzkumného záměru „Modelování dopravních systémů a logistických procesů“ doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D. a Ing. Roman Hruška, Ph.D. Všechny příspěvky byly podpořeny rozsáhlou diskusí. V odpolední části programu svůj pohled na problematiku prezentovali zástupci partnerských průmyslových podniků a byly diskutovány i některé administrativní aspekty řešení projektu. Pro zájemce zejména z řad hostů byla také připravena prohlídka po infrastrukturním zázemí Fakulty elektrotechniky a informatiky a program byl uzavřen neformální debatou u kulatého stolu, která se protáhla do pozdních odpoledních hodin.

 Lze konstatovat, že workshop splnil očekávání a pro řešení projektu PosiTrans byl přínosem.

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
2. 5. 2019