Zdravotnické studijní programy v inovaci

Kontakty:

odborný garant projektu:
Petra Mandysová, MSN
telefon +420 466 037 730
e-mail Petra.Mandysova@upce.cz

manažer projektu:
Klára Hlaváčová
mobil 725 970 442
e-mail Klara.Hlavacova@upce.cz

Projekt je zaměřen na inovaci výuky ve třech bakalářských a v jednom magisterském studijním programu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Reaguje tím na fakt, že se v České republice stupňuje společenská objednávka po vysoce kvalifikovaném zdravotnickém personálu, který je vzdělán podle nejnovějších poznatků ve zdravotnických oborech a který je kreativní, flexibilní a kriticky smýšlející.

Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.2. Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0357
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice

Doba realizace projektu: 1. 4. 2011 – 31. 3. 2014

Projekt je zaměřen na inovaci výuky ve třech bakalářských a v jednom magisterském studijním programu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Reaguje tím na fakt, že se v České republice stupňuje společenská objednávka po vysoce kvalifikovaném zdravotnickém personálu, který je vzdělán podle nejnovějších poznatků ve zdravotnických oborech a který je kreativní, flexibilní a kriticky smýšlející.

Cíl projektu

  • zvýšení schopností studenta v oblasti kritického myšlení, samostatnosti, zodpovědnosti, kreativity
  • zvýšení teoretických znalostí a praktických dovedností studentů v rámci 40 předmětů
  • zefektivnění přístupu studentů ke studijním materiálům prostřednictvím modernizace učeben a  zavedení multimediálních opor do výuky
  • prohlubování odborných kompetencí akademických pracovníků

Cílová skupina projektu

Aktivity projektu jsou určeny pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů FZS a dále pro studenty studující na ostatních VŠ v ČR, mimo území hlavního města Prahy. Část aktivit projektu je určena pro akademické pracovníky FZS.

01: Inovace výuky v bakalářském a magisterském studijním programu

V rámci této aktivity budou do výuky vybraných předmětů aplikovány různé typy inovací:

02: Zlepšení studijního zázemí v partnerské Pardubické krajské nemocnici, a.s. (PKN)

Cílem je vybudování kvalitnějšího studijního zázemí v PKN, a to zlepšením přístupu k odborným informacím v rámci univerzitní sítě a k odborným databázím a zefektivněním výuky za pomoci audiovizuální techniky. Pro studenty FZS bude vytvořeno studijní centrum v prostorách knihovny PKN.

03: Odborné vzdělávání a zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků

Cílem této aktivity je zvýšení odborných kompetencí akademických pracovníků a tím zajištění potřebné úrovně jejich znalostí a dovedností pro možnost inovace předmětů.

04: Konference a workshopy

FZS UPa bude pravidelně pořádat 4 typy inovovaných nebo nově vzniklých konferencí, seminářů a workshopů pro cílové skupiny projektu:

  • Inovovaná vnitrofakultní studentská odborná konference (1x/rok)
  • Inovovaná meziuniverzitní studentská odborná konference (1x/rok)
  • Inovovaný seminář (beseda) srovnávající zdravotnickou praxi u nás a v zahraničí (1x/rok) - seminář je součástí přípravy studentů na výjezd do zahraničí, podporuje získání nového pohledu na zdravotnickou praxi
  • Nově vzniklý workshop se zaměřením na výstupy z projektu (2x/rok)

Celkem se jedná o 15 akcí. Tyto akce jsou společné pro všechny inovované studijní programy FZS UPa – bc. studijní program Ošetřovatelství (studijní obor Všeobecná sestra), bc. studijní program Porodní asistence (studijní obor Porodní asistentka), bc. studijní program Specializace ve zdravotnictví (studijní obor Zdravotnický záchranář) a mgr. studijní program Ošetřovatelství (studijní obor Ošetřovatelství, Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech).

Projektové aktivity budou realizovány akademickými pracovníky Univerzity Pardubice ve spolupráci s partnerem projektu, Pardubickou krajskou nemocnicí, a.s., a dalšími externími spolupracovníky.

odborný garant projektu
Petra Mandysová, MSN

manažer projektu
Klára Hlaváčová

finanční manažer
Ing. Veronika Kovářová

vedoucí klíčové aktivity 1
Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.
Ing. Denisa Kylarová

vedoucí klíčové aktivity 2
Ing. Jana Holá, Ph.D.

vedoucí klíčové aktivity 3
Mgr. Markéta Moravcová

vedoucí klíčové aktivity 4
Ing. Eva Kynclová

Pardubická krajská nemocnice, a.s.

Pardubická krajská nemocnice, a.s. (PKN) je dlouhodobě základnou praktické i teoretické výuky pro studenty FZS UPa a je i odběratelem mnoha absolventů FZS UPa, kteří zde nacházejí po skončení studia své zaměstnání. V PKN bylo ustaveno 5 klinik (Chirurgická klinika, Interní klinika, Neurologická klinika, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Porodnicko-gynekologická klinika). Zaměstnanci těchto klinik a ostatních oddělení PKN se aktivně podílejí na odborné teoretické i praktické výuce studentů včetně vedení závěrečných prací. Těsná spolupráce s touto klinickou základnou je nezbytná pro úspěšnou realizaci vzdělávání ve studijních programech fakulty. Spolupráce existuje i při plánování jiných vzdělávacích akcí (konferencí, atd.).

PKN umožní rozšíření služeb pro studenty vybudováním studijního centra v prostorách knihovny (středisko vědeckých informací), dále dojde ke zlepšení technických podmínek pro výuku přímo v místě konání praktické a teoretické výuky, včetně klinických pracovišť.

Webové stránky: www.nemocnice-pardubice.cz

"Zeptejte se" je služba pro cílovou skupinu projektu, tedy studenty studující na FZS v bakalářských a magisterských studijních programech a dále pro studenty studující na ostatních VŠ v ČR, mimo území hlavního města Prahy a také pro akademické pracovníky FZS.

Prostřednictvím níže uvedeného kontaktu a boxu umístěného u vstupu do budovy FZS můžete klást dotazy k čemukoli týkajícímu se projektu. Všechny dotazy budou zodpovězeny individuálně a ty nejpřínosnější a nejčastější otázky a odpovědi budou (anonymně, pokud o to tazatel požádá) zveřejněny na www stránkách projektu a na trvalé informační tabuli. Na dotazy se budeme snažit odpovědět, co nejdříve po jejich doručení.

e-mailová adresa pro dotazy: marketa.andrlova@upce.cz

(do předmětu emailu prosím uveďte "OP VK Dotaz")

Nejčastější dotazy

Dotaz

Odpověď

Studijní centrum je k dispozici studentům

V úterý 11. října 2011 bylo v prostorách knihovny Pardubické krajské nemocnice, a. s. otevřeno nově vybavené studijní centrum, které bude v rámci projektu Zdravotnické studijní programy v inovaci sloužit studentům Univerzity Pardubice. Otevření byli přítomni zástupci vedení Fakulty zdravotnických studií i Pardubické krajské nemocnice, a.s., která je v tomto projektu univerzitě partnerem.

Centrum je vybaveno výpočetní technikou a umožnuje studentům přístup k odborným informacím v rámci univerzitní sítě a k odborným databázím. Vzhledem k umístění centra v prostorách knihovny je zde k dispozici i velké množství odborné literatury. V centru se studenti mohou věnovat samostudiu i přípravě závěrečných prací.

Kromě samotného centra Univerzita modernizovala i vybavení poslucháren v nemocnici, kde bude v rámci projektu probíhat výuka. Díky tomuto by měla být ještě více podpořena efektivita výuky, která bude v rámci dalších aktivit projektu inovována po obsahové stránce.  

Otevírací hodiny studijního centra

Po 10 - 16h
Út  10 - 17h
St   zavřeno
Čt  10 - 17h
Pá 10 - 15h

Možnost výpujčky audiovizuální techniky pro akademické pracovníky a lékaře v PKN, a.s.

Vážení lékaři, akademičtí pracovníci,

dovolujeme si Vás informovat, že pro účely výuky v prostorách Pardubické krajské nemocnice lze využívat nově pořízenou audiovizuální techniku (notebook, dataprojektor a ukazovátko).

Tato technika je Vám k dispozici k vypůjčení na pracovištích:

  • Kardiologické oddělení Interní kliniky

Kontakt na sekretariát: Vladana Glavicová, telefon 466014104

  • Ušní, nosní, krční oddělení Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Kontakt na sekretariát: Zuzana Andrejsová, telefon 466015306.

Dále bychom Vás rádi informovali, že v knihovně PKN jsou od podzimu 2011 pro studenty i akademické pracovníky 4 počítačová pracoviště, vybavená připojením na Internet a  přístupem do vědeckých databází přes univerzitní knihovnu. Tato pracoviště jsou Vám plně k dispozici. V případě, že nemáte přístup do univerzitní sítě, kontaktujte prosím paní tajemnici naší fakulty, Ing. Denisu Kylarovou denisa.kylarova@upce.cz.

odborný garant projektu
Petra Mandysová, MSN
telefon +420 466 037 730
e-mail Petra.Mandysova@upce.cz

manažer projektu
Klára Hlaváčová
mobil   725 970 442
e-mail Klara.Hlavacova@upce.cz