Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice

Řešitel
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
e-mail: Tatiana.Molkova@upce.cz
tel.: 466 036 200, 466 036 549

Koordinátor a finanční manažer projektu

Lucie Kotrčová
e-mail: lucie.kotrcova@upce.cz
tel.: 466 036 033

Projekt je zaměřen na modernizaci a dovybavení vzdělávací infrastruktury pro zabezpečení studijních programů 4 fakult Univerzity Pardubice - Fakulty ekonomicko-správní, Filozofické fakulty, Fakulty restaurování a Fakulty zdravotnických studií. Jedná se o doplňkovou investiční podporu studijních programů nově akreditovaných či upravených v rámci komplementárního ESF projektu s názvem Rozvoj kvality vzdělávání, hodnocení a strategického řízení na UPa. Projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Hlavním cílem projektu je zajištění vyšší kvality výuky ve studijních programech a zvýšení otevřenosti instituce ve vztahu k rozvoji internacionalizace prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací infrastruktury (v souladu se SC1 IP 2 OP VVV).

Projekt „Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice“ je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo                             CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002413
Název projektu                                Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Univerzitě Pardubice
Zkrácený název projektu                ERDF projekt UPa
Číslo a název programu                 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo a název výzvy                        Výzva č. 02_16_016 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP
Datum zahájení realizace              1. 6. 2017
Datum ukončení realizace             31. 12. 2022
Jméno řešitele                               prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.