Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Kontakty:

Koordinátor projektu
Mgr. Zuzana Paulusová
telefon +420 466 036 406
e-mail zuzana.paulusova@upce.cz 

Finanční manažer
Ing. Libuše Petrová
telefon +420 466 036 757
e-mail libuse.petrova@upce.cz

Kancelář projektu se nachází v univerzitním kampusu v budově G v přízemí.

Regionální koordinátor
pro Pardubický kraj
Ing. Zdenka Černá
telefon +420 466 036 788
e-mail zdenka.cerna@upce.cz
ptpo@upce.cz

Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj realizuje projektem Brána vědě/ní otevřená – BRAVO sérii akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult.
Projekt BRAVO vytváří systém vzdělávacích a populárně-naučných činností, při nichž univerzita netradičními odbornými formami přibližuje široké veřejnosti a mládeži výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť.

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0024
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 6. 2012 – 31. 5. 2014

Projektem Brána vědě/ní otevřená – BRAVO zahajuje Univerzita Pardubice sérii akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult. Projekt BRAVO má pomoci vytvořit systém vzdělávacích a populárně-naučných činností, při nichž netradičními odbornými formami přiblíží široké veřejnosti a mládeži výsledky vědecko-výzkumné činnosti jednotlivých pracovišť.

Do projektu je zapojeno všech sedm fakult Univerzity Pardubice:

-          Dopravní fakulta Jana Pernera

-          Fakulta ekonomicko-správní

-          Fakulta elektrotechniky a informatiky

-          Fakulta filozofická

-          Fakulta chemicko-technologická

-          Fakulta restaurování

-          Fakulta zdravotnických studií

Komplex plánovaných akcí propojených v čase a napříč fakultami a vědními disciplínami se soustřeďuje zejména na:

  • systematickou podporu zájmu zejména dětí a mládeže o různé vědní obory,
  • organizaci škály nových populárně-naučných akcí komunikujících výsledky vědy a výzkumu,
  • systematickou práci s talentovanými jedinci a rozvíjení jejich zájmu o vědu a výzkum,
  • podporu pedagogů na všech stupních vzdělávání při práci s žáky a studenty

a na další cílené vzdělávání akademických a ostatních pracovníků univerzity v oblasti popularizace a komunikace vědecko-výzkumných činností.

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem oblasti podpory OP VK je zkvalitnit personální zabezpečení vědy a výzkumu a zlepšit odbornou přípravu pracovníků i studentů, a to vše při využití vhodných motivačních a propagačních nástrojů.

Hlavním cílem projektu je vytvořit chybějící komplexní systém popularizace činností a komunikace výsledků vědy a výzkumu Univerzity Pardubice se zapojením všech fakult a docílení maximální interakce s cílovou skupinou tak, aby díky jeho komplexitě, intenzitě a kampaňovitosti pozitivně ovlivnil postoje cílové skupiny a podnítil a podpořil její aktivní zájem o vědu a výzkum.


Cílová skupina projektu

A.     Akademičtí a ostatní pracovníci Univerzity Pardubice

B.     Studenti

C.     Žáci ZŠ/SŠ

D.     Pedagogičtí pracovníci ZŠ/SŠ

E.      Další zájemci o vědu a výzkum

Projekt BRAVO se zaměřuje na následující podporované aktivity:

  • Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost.
  • Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV.
  • Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, v oblasti popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, v problematice transferu technologií a v osvojování si znalostí o ochraně, ohodnocování atd.

Projekt je rozdělen do sedmi klíčových aktivit:

KA01 – Kontaktní populárně-naučné akce

Cyklus kontaktních populárně-naučných akcí prezentující moderní svět vědy a výzkumu pomocí experimentů, her, hlavolamů, soutěží a dalších forem. Cílová skupina C s aktivním zájmem o VaV bude interaktivně zapojena na jednotlivých stanovištích do zážitkových demonstrací.

KA02 – Populárně-naučné přednáškové cykly

Kontaktní populárně-naučné přednášky budou zaměřeny na různé oblasti specifické vědní disciplíny. Umožní cílové skupině získat nové poznatky ze světa VaV atraktivní a poutavou formou. Přednášející specialisté a odborníci odhalí nejnovější poznatky z oblasti svého bádání. Setkání s významnou osobností, možnost osobního kontaktu a diskuse zvyšuje atraktivitu a zájem CS, zároveň "polidšťuje" a boří zavedené mýty o vědcích, práci vědců a vědě samotné.

KA03 – Vytvoření expozic a multimediálních prezentací výsledků VaV

Ucelené cykly multimediálních prezentací a výstav demonstrující a moderními metodami znázorňující výsledky VaV pro zážitkové poznávání. Audiovizuální a multimediální prezentace, výstavy a interaktivní web podpoří a doprovodí zážitkové demonstrace akcí v KA01+02+04 a akce na ně navazující, v nichž se bude pokračovat i po skončení projektu. Vše bude implementováno v rámci nově vytvořeného interaktivního webu pro mladé výzkumníky.

KA04 – Individuální cílená příprava talentovaných žáků ZŠ/SŠ s aktivním zájmem o VaV k odborné činnosti na pracovištích fakult UPa

Akce podporují cílové skupiny C+D, které aktivně projevují intenzivní zájem o VaV, a umožňují jim se cíleně a systematicky seznámit se základy VaV práce a rozvíjet dovednosti a znalosti systematickou prací vykonávanou buď přímo na pracovištích UPa, nebo v učebnách specializovaných škol.

KA05 – Individuální systematická podpora studentů VŠ s aktivním zájmem o VaV a jejich průprava k prezentaci výsledků odborné vědecké činnosti

Systematická podpora cílové skupiny B, projevující aktivní zájem o VaV přesahující jejich studijní povinnosti. Komplexita rozvíjení dovedností a získávaných znalostí je tvořena možností účastnit se celého systému akcí, při nichž se CS seznamuje se základy VaV práce, blíže poznává práci VaV týmu na odborném pracovišti, učí se pracovat v týmu "akademik - PhD/Mgr student - Bc student", diskutuje o VaV se zkušenými odborníky z univerzity i praxe, trénuje své prezentační dovednosti a vědeckou komunikaci.

KA06 – Semináře pro pedagogy ZŠ/SŠ

Jednotlivá univerzitní pracoviště připraví a zorganizují několik typů speciálních seminářů

na podporu systematické práce pedagogů na nižších vzdělávacích stupních s žáky, v nichž budou akademičtí pracovníci seznamovat cílovou skupinu D s novými poznatky a trendy v základních oborech dané vědní disciplíny či předmětu, aby je následně mohla cílová skupina využít při své práci s žáky – pro obohacení výuky či zájmové aktivity.

KA07 – Další vzdělávání pracovníků UPa působících v oblasti VaV v komunikačních dovednostech a prezentaci výsledků VaV

Aby mohli AP, ostatní pracovníci UPa a studenti vyšších typů VŠ studia, zapojení do populárně-naučných akcí předešlých KA, kvalitním a kvalifikovaným způsobem šířit poznatky a výsledky VaV do praxe a na různé CS, bude realizováno několik typů akcí k posílení jejich komunikačních a prezentačních dovedností využívaných při popularizaci VaV:

- Trénink prezentačních dovedností,

- Krátkodobé zahraniční stáže,

- Trénink přímou přednáškovou činností – účast na odborných seminářích či veletrzích.

Odborný garant projektu: Ing. Valerie Wágnerová
Koordinátor projektu: Mgr. Zuzana Paulusová
Finanční manažer projektu: Ing. Libuše Petrová

Vedoucí KA01, 02: Ing. Arch. Iva Svobodová
Vedoucí KA03: Mgr. Eva Francová
Vedoucí KA04, 05, 06 Ing. Libuše Petrová
Vedoucí KA07: Mgr. Zuzana Paulusová

Vedoucí akcí pro jednotlivé fakulty:
Dopravní fakulta Jana Pernera         Ing. Pavel Svoboda
Fakulta ekonomicko-správní Ing. Vítězslav Bačkovský
Fakulta elektrotechniky a informatiky Ing. Martina Zavadilová
Fakulta filozofická Mgr. Marta Pató
Fakulta chemicko-technologická Ing. Iva Ulbrichová, CSc.
Fakulta restaurování Bc. Pavla Nováková
Fakulta zdravotnických studií Ing. Eva Kynclová

Multimediální podpora projektu: Bc. Vít Luštinec

  Mgr. Marek Chalupník
  Adrián Zeiner
  Václav Čásenský

pořad Českého rozhlasu Pardubice ze života vědců Univerzity Pardubice
pořad o vědě, která usnadňuje život

– nyní každou sobotu v 15:30 hodin.

Redaktorka Jana Davidová hovoří s akademickými pracovníky a mladými výzkumníky o úspěších i zákulisí práce badatele a vědce.

Nově desetiminutový (dříve patnáctiminutový) pravidelný pořad vysílaný na Českém rozhlase Pardubice – nyní každou sobotu v 15:30 hodin

Pořad ve spolupráci s Českým rozhlasem Pardubice přispívá k popularizaci pěstovaných vědních disciplín na Univerzitě Pardubice a k posílení povědomí o činnostech univerzity mezi laickou veřejností i šíření dobrého jména univerzity.

Komunikace výsledků vědy, výzkumu a vývoje a přiblížení vědecko-výzkumné práce i laické veřejnosti je nedílnou součástí naplnění poslání veřejné vysoké školy a informování veřejnosti o našich činnostech a úspěších

Děkujeme všem akademikům a Českému rozhlasu Pardubice za spolupráci.

Vysílání zahájeno: 3. září 2011, první rok vysílání 2011-2012 – každou sobotu ve 12:30, od května 2012 v neděli po 17. hodině, od ledna 2014 každou sobotu v 15:30 hodin.

Pořad vznikl za podpory projektů:
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů – Regionální koordinátor pro Pardubický kraj (2011),
Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědecko-výzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice (2011-2012),
BRAVO – Brána vědě/ní otevřená (2012-2014),
které jsou spolufinancované ESF a státním rozpočtem ČR.

Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka

Vědecká kavárna v Pardubicích - cyklus neformálních diskusních večerů nad tématy z vědy a vědění, který usiluje o sdílení zajímavých poznatků z vědy se širokou veřejností a o návrat vědy do naší kultury.

Vstup je volný pro zájemce z široké veřejnosti.

Kavárna Universitas je místem pro setkávání lidí zajímajících se o nejrůznější oblasti vědy či vědění. Diskusní večery jsou zasvěcené přednášce a společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost v neformálním prostředí Klubu 29 zeptat se pozvaného hosta na to, co je zajímá. Pořádají jednou za měsíc studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29 (ul. Svaté Anežky České).

Diskusní večery Kavárna Universtitas tak navazují na cyklus přednášek pod hlavičkou Science Café, který vznikl v rámci projektu IPN Podpora přírodovědných a technických oborů, Regionální koordinátor pro Pardubický kraj.

Bližší informace naleznete na www.facebook.com/KavarnaUniversitas

Kontakt:
Kateřina Šraitrová
studentka Univerzity Pardubice
K.Sraitrova@seznam.cz

Patrik Čermák
student Univerzity Pardubice
patrik.cermak@email.cz

V rámci projektu RK PTPO pro Vás náš tým připravuje studijní a učební podklady a studijní materiály, které pro Vás budou postupně zveřejňovány právě na této stránce. Všechny materiály jsou Vám volně k dispozici.

Studijní podklady budou nabízeny ve dvou stupních náročnosti. Jednodušší verze jsou určeny pro žáky a žákyně základních škol, ty obtížnějí pro studentky a studenty středních škol.

Matematika hrou:
Pexeso - pro 1. stupeň ZŠ
Pexeso - pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Cíle projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (TPO)
a činnosti Regionálního koordinátora pro Pardubický kraj:  

Stránky projektu

Zvýšit zájem mládeže o TPO, případně jeho další studium

  • zajistit motivační aktivity systematicky podporující zájem dětí a mladých lidí o studium technicky a přírodovědně orientovaných oborů obecně a se zvláštním zaměřením studia TPO na vysokých školách (dále jen „VŠ“);

Dlouhodobě budovat pozitivní image technickým a přírodovědným oborům

Popularizovat vědu z oblasti technických a přírodovědných oborů

  • zajistit komunikaci vědy, vědeckých a technických informací, které by probudily zájem mladých lidí o studium TPO

Propojit výuku technických a přírodovědných oborů se zážitky zaměřenými na poznání přírodních věd a techniky

  • podpořit výuku TPO na všech stupních vzdělávání, se zvláštním zřetelem k terciárnímu vzdělávání na veřejných vysokých škol

Více informací k IPN PTPO na webové stránce: www.msmt.cz a www.generacey.cz .