Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excellence a internacionalizace

Hlavní myšlenkou projektu UNICOM je inovovat koncepci jazykového vzdělávání směrem k důsledné garanci kvality a podpoře nadaných studentů a vytvořit optimální podmínky pro rozvoj internacionalizace pedagogických a vědecko-výzkumných činností na UPa.

Klíčové aktivity projektu se zabývají řadou různých forem a aspektů komunikace v AJ, NJ, RJ a ČJ pro profesní účely jak studentů, tak zaměstnanců UPa.

Cílem projektu je vytvoření takového akademického prostředí, které bude účinně napomáhat efektivní komunikaci vědy a odborných disciplin v cizím jazyce a vychovávat absolventy UPa s konkurenceschopnou cizojazyčnou komunikativní kompetencí.

Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excellence
a internacionalizace Identifikace projektu
(UNICOM)
 

Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

2.2

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/2.2.00/28.0123

Doba realizace:

1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Výstupy

Inovované předměty JC: 170
Vzdělávací moduly pro PhD – akademická AJ
Dvojjazyčný web UPa a terminologická AJ databáze
Integrace LMS  Moodle a Mahara do webového prostředí UPa
Systém e-learningových kurzů: 21
Systém videokonferenční sdílené výuky se zahraničními univerzitami
Systém jazykového a metodického vzdělávání zaměstnanců
Vytvořené záznamy výuky, prezentací a přednášek v prostředí Mediasite
Katalog kurzů a zvaných přednášek

Zvýšení cizojazyčné komunikativní kompetence studentů i zaměstnanců

Zvýšení internacionalizace instituce

Projekt je členěn do 6 klíčových aktivit, jejichž cílem je

  1. inovace předmětů a vzdělávacích modulů jazykového vzdělávání, pilotáž v rámci bakalářských, magisterských programů (KA1); 
  2. řešení nároků talentovaných studentů a perspektivních vědeckých pracovníků ohledně jejich dalšího jazykového a interkulturního rozvoje směrem k efektivní komunikaci publikačních výstupů (KA2);
  3. vytvoření dvojjazyčného univerzitního prostředí včetně jednotné terminologické databáze (KA3);
  4. rozvoj LMS (STAG, Moodle, Mahara) nástrojů jazykového vzdělávání (KA4);
  5. rozvoj ICT nástrojů jazykového vzdělávání a interkulturní komunikace (KA5);
  6. rozvoj cizojazyčné kompetence akademických a organizačních pracovníků UPa, kvalifikační rozvoj ve specifických oblastech aplikované lingvistiky akad. pracovníků JC (KA6)

KA01 Výuka cizích jazyků v bakalářských a magisterských programech

Tato klíčová aktivita je zaměřena na realizaci inovací ve výuce anglického a německého jazyka na UPa, jejichž prostřednictvím bude tato výuka plošně standardizována. Cílovou skupinou této aktivity jsou studenti bakalářských a magisterských programů. Z hlediska obsahu inovovaných studijních předmětů je cílem této aktivity zvýšení transparentnosti v rámci studijní nabídky UPa, a to jednak ve vztahu k úrovním dle Evropského referenčního rámce (CEFR), tak rovněž ve vztahu k profesním potřebám studentů (studium obecného cizího jazyka, studium odborného cizího jazyka zaměřeného ekonomicky, studium odborného cizího jazyka zaměřeného technicky či absolvování specificky profesně zaměřených modulů v cizím jazyce). Vedle toho bude probíhat standardizace výuky anglického a německého jazyka prostřednictvím tvorby hodnotících nástrojů. Zde se jedná zejména o vytvoření databanky testovacích položek, ať již na úrovni obecného jazyka (testovací položky pro plošné rozřazovací testy a pro průběžné hodnotící testy) či na úrovni odborného jazyka (testovací položky pro jednotlivé oblasti odborného jazyka dle profesního zaměření studentů), rovněž o stanovení integrovaného formátu komplexního jazykového testování, jehož praktické využití proběhne jednak v rámci zkoušek z jednotlivých studijních předmětů anglický a německý jazyk, tak i dále při ověřování jazykové úrovně u studentů vyjíždějících do partnerských zahraničních institucí. Záměrem projektu je rovněž vytváření a využívání takových hodnotících nástrojů, které budou dlouhodobě podporovat procesy učení se cizímu jazyku (např. portfolio). Na základě pilotáže realizovaných inovací vždy proběhne jejich důkladné vyhodnocení, následované zařazením příslušných úprav. Získaná zpětná vazba poslouží i jako základ pro plánované vytvoření materiálu charakteru metodiky didaktických postupů v rámci cizojazyčné výuky na terciární úrovni vzdělávání.

KA02 Podpora excelence a individualizace výuky

Klíčová aktivita č. 2 řeší organizační předpoklady pro rozšíření jazykové výuky v magisterských a doktorských studijních programech na UPa. Klade si za cíl inovovat obsah těchto předmětů zařazením modulů nadstavbových jazykových dovedností a rozvojem individualizace výuky. Zdokonalení jazykových kompetencí usnadní studentům magisterských a doktorských programů mezinárodní mobilitu, přispěje k internacionalizaci výsledků jejich výzkumu a přinese jim konkurenční výhodu pro uplatnění v budoucím povolání. Tato klíčová aktivita zahrnuje zařazení výuky prezentačních dovedností pro akademické prostředí a praxi, akademického písemného projevu a interkulturní komunikace v anglickém a německém jazyce na úrovni B1-B2+ dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

KA03 Tvorba dvojjazyčného prostředí

Klíčová aktivita „Tvorba dvojjazyčného prostředí“ přispěje ke zkvalitnění internacionálního rozměru instituce prostřednictvím překladů z češtiny do angličtiny a s tím souvisejících jazykových korektur textů, které vznikají na univerzitě. Součástí této klíčové aktivity je vytvoření glosáře jednotné univerzitní terminologie zpřístupněné na webových stránkách univerzity.

KA04 Podpora výuky prostřednictvím e-opor

V rámci aktivit KA04 bude nainstalován a využíván learning management systém Moodle, který bude dále rozšířen o nástroj pro tvorbu e-portfolií Mahara. Cílem této klíčové aktivity je propojení LMS Moodle se studijní agendou UPa. V LMS Moodle bude následně vytvořeno celkem 21 e-learningových opor pro studenty denního a kombinovaného studia Univerzity Pardubice v anglickém a německém jazyce v obecné i odborné rovině daného jazyka, vždy odpovídajících úrovním stanovených dle Evropského referenčního rámce (CEFR). Dále bude ve spolupráci s IT-podporou zdokonalen elektronický nástroj pro e-testování tak, aby splňoval potřeby jazykového testování ve třech oblastech: rozřazovací testy, progress testy, a závěrečné hodnotící testy. Testy budou vytvářeny jak v anglickém, tak v německém jazyce. V rámci projektu dojde k externím i interním proškolením zaměstnanců Jazykového centra pro práci s LMS Moodle a se systémem Mahara. Cílovou skupinou KA04 jsou studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a akademičtí pracovníci UPa.

KA05 ICT-podpory

Cílem této aktivity je umožnit studentům předvést v praxi a následně analyzovat své akademické a odborné dovednosti získané v průběhu dosavadního studia, neboť ve snaze o internacionalizaci a integraci jazykových dovedností ve všech klíčových oblastech terciárního vzdělávání je výuka s využitím nejmodernějších technologií naprostou nutností. Prostřednictvím videokonferenční technologie a spolupráce se zahraničními a domácími univerzitami bude studentům vybraných kurzů všech oborů dle jednotlivých úrovní Evropského referenčního rámce (CEFR) umožněno pomocí využití videokonferenčních modulů připravených akademickými pracovníky JC  v reálném čase virtuálně komunikovat v cizím jazyce a v praxi vyzkoušet nabyté teoretické dovednosti (např. prezentační dovednosti) s možností porovnaní míry zvládnutých dovedností ve srovnání se zahraničním prostředím. Z jednotlivých videokonferenčních modulů bude pořízen videozáznam, který bude využit k další výuce a samostudiu studentů. V rámci klíčové aktivity KA budou také nabízeny především studentům kombinovaného studia konzultační hodiny v kurzech německého jazyka prostřednictvím Skype. Předpokládá se vyšší zájem studentů o využití on-line konzultačních hodin z důvodu časové nenáročnosti a atraktivnějšího způsobu komunikace.

KA06 Podpora kvalifikačního růstu

Cílovou skupinou aktivit KA06 jsou akademičtí a organizační pracovníci Upa, včetně pracovníků Jazykového centra. Aktivity se zaměří na podporu kvalifikačního růstu v oblasti komunikačních dovedností. Budou organizovány vzdělávací akce následujících typů: kurzy obecného cizího jazyka (AJ, NJ, RJ) a semináře, moduly a přednášky pozvaných českých i zahraničních odborníků v oblastech odborného jazyka (AJ, NJ, RJ)technicko-přírodovědného zaměření, odborného jazyka (AJ, NJ, RJ) ekonomického zaměření, prezentačních dovedností v AJ/NJ, akademického písemného projevu v AJ/ČJ, interkulturní komunikace v akademickém a v nadnárodním podnikatelském prostředí, výuky odborného předmětu v angličtině, testování a standardizace dle Evropského referenčního rámce (CEFR). V období trvání projektu budou rovněž uspořádány dvě jednodenní konference určené k výměně zkušeností a prezentaci výsledků projektu. Pracovníci Jazykového centra budou externě i interně proškoleni, budou lektorsky zajišťovat některé semináře a moduly a realizovat konferenční vystoupení a publikační výstupy

KA1: studenti Bc /Mgr programů
KA2: studenti Mgr/PhD programů
KA3: zaměstnanci UPa
KA4: studenti PS a KS všech studijních programů
KA5: studenti s úrovní komunikativní kompetence nejméně B1 v AJ dle CEFR
KA6: zaměstnanci UPa

V rámci jednotlivých KA projektu bude realizována spolupráce s partnerskými univerzitami a institucemi (videokonferenční výuka, společná tvorba e-learningových kurzů, společná příprava vzdělávacích modulů pro PhD studium, zvané přednášky):

University Leipzig, Germany
University of Central Lancashire, Great Britain
University of Haaga-Helia, Finland
University of Zurich/ETH, Switzerland
University of Oulu, Oulun Yliopisto, Finland

ČMÚD
Český a moravský účetní dvůr
http://www.cmud.cz

ČMÚD byl partnerem projektu ESF Jazykové centrum realizovaného JC v 2004 – 2007. ČMÚD je erudovaným partnerem v oblasti ŘLZ, je členem Asociace vzdělávání dospělých.
   
Samotnou náplní činnosti ČMÚD je vedení kurzů především pro oblast státní správy (podle zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků), specializovaných kurzů z oblasti veřejné podpory, rozpočtových pravidel a speciálně koncipovaných kurzů pro oblast státní správy.

Má bohaté zkušenosti s vedením kurzů, s identifikací potřeb účastníků, se získáváním zpětné vazby a zpřístupňováním informací prostřednictvím širokého záběru svých klientů. Partner bude přínosem pro usnadnění budoucího zapojení studentů do profesní praxe a vytváření koncepce kurzů reflektující potřeby trhu práce.

V průběhu projektu budou uspořádány dvě projektové konference:
Konference UNICOM 2013, 13.-14.2. 2013 ke sdílení zkušeností z projektu.
Konference UNICOM 2014, 10.-12.6. 2014 ke sdílení zkušeností v oblasti terciárního jazykového vzdělávání.

Two project conferences will be organized during the course of the project:
Conference UNICOM 2013, February 13-14, 2013 focused on sharing good practices gained during the project completion.
Conference UNICOM 2014, June 10-12, 2014 focused on sharing good practices in tertiary language education.

Konference UNICOM 2013

Jazykové centrum Univerzity Pardubice pořádá
13. – 14. 2. 2013 konferenci UNICOM 2013
ke sdílení zkušeností z projektu: 
Inovace integrované koncepce jazykového vzdělávání k zajištění kvality, podpory excellence a internacionalizace
Součástí konference je členská schůze CASAJC.

 

Konference UNICOM 2014

Jazykové centrum Univerzity Pardubice pořádá
10.- 12.6. 2014 konferenci UNICOM 2014

ke sdílení zkušeností v oblasti terciárního jazykového vzdělávání.
Příspěvky budou prezentovány v šesti sekcích. Jednacím jazykem bude angličtina, čeština a němčina.

Součástí konference je členská schůze CASAJC.

Důležitá data:
Registrace – do 11. 5. 2014
Zaslání abstraktu – do 21. 4. 2014
Zaslání příspěvku – do 10. 9. 2014

Conference UNICOM 2014

Language Centre of the University of Pardubice organizes

Conference UNICOM 2014 on 10, 11 and 12 June 2014

The conference will focus on sharing good practices in tertiary language education.
Submitted papers will be presented in six sections. Official languages will be English, Czech and German.

The conference will host the annual meeting of CASAJC (the Czech and Slovak Association of Language Centres).

Important dates:
Registration deadline  11/5/2014
Abstract submission deadline  21/4/2014
Paper submission deadline  10/9/ 2014