Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa)

Projekt navazuje na předchozí inovaci zdravotnických studijních programů a je zaměřen na inovaci výuky ve 115 předmětech 4 bakalářských, 2 magisterských a 2 doktorských studijních programů. Je kladen důraz na internacionalizaci, zvýšení kvality a náročnosti magisterských a doktorských studijních programů, zvýšení kvality a účelnosti bakalářských studijních programů.

Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa)

Číslo operačního programu:

CZ.1.07

Název operačního programu:

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:

7.2

Oblast podpory:

7.2.2. Vysokoškolské vzdělávání

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/2.2.00/28.0265

Realizátor projektu:

Univerzita Pardubice

Doba realizace:

1. 7. 2013 – 30. 6. 2015

Projekt navazuje na předchozí inovaci zdravotnických studijních programů a je zaměřen na inovaci výuky ve 115 předmětech 4 bakalářských, 2 magisterských a 2 doktorských studijních programů. Je kladen důraz na internacionalizaci, zvýšení kvality a náročnosti magisterských a doktorských studijních programů, zvýšení kvality a účelnosti bakalářských studijních programů.

Cíle projektu:

 • Zvýšit kvalitu a náročnost doktorských a magisterských studijních programů a kvalitu a účelnost bakalářských studijních programů.
 • Zvýšit odbornou a jazykovou vzdělanost studentů a jejich lepší připravenost na vstup do praxe v ČR i v jiných zemích EU.
 • Propagovat univerzitu a šířit její dobré jméno, spolupracovat s odborníky z praxe a podpořit internacionalizaci a spolupráci se zahraničními univerzitami.
 • Podpořit lidský potenciál účastí akademických pracovníků na odborných kurzech, zahraničních konferencích a stážích s akcentem na anglický jazyk, zlepšit komunikaci fakulty se studenty.

Cílová skupina projektu

 • Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny na studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů FZS UPa, dále na studenty studující na ostatních VŠ v ČR, mimo území hlavního města Prahy. Zbývající aktivity projektu jsou určené pro akademické pracovníky FZS UPa.

01: Inovace a zvýšení kvality bakalářských a magisterských studijních programů FZS UPa

Inovace předmětů teoretické a praktické výuky tvorbou a využitím:

 • elektronické a audiovizuální opory pro výuku
 • inovace studijních materiálů: interaktivní studijní materiály, fotografie, instruktážní videa, pracovní listy, historický koutek
 • sady protokolů pro výuku radiologických asistentů
 • učebnice na CD (obecná radiologie)
 • databáze anonymizovaných dat
 • zavedení zahraniční odborné databáze
 • elektronické testy
 • zážitkové semináře (např. komunikace s cizinci, menšinami, řešení konfliktů, Balintovské skupiny)
 • nové modelové situace (např. nácvik 1. pomoci, řešení konkrétních kazuistik, specializované činnosti pro studijní obor radiologický asistent – tvorba a úprava ozařovacích plánů, dozimetrie, nácvik skiagrafických technik na maketě skiagrafického nářadí).

Inovace předmětů teoretické a praktické výuky osobními i distančními diskuzemi se zahraničními odborníky a rozšíření výuky o specializované činnosti českými odborníky (např. management rány, bolest, trénování paměti, metody zdravotní sociální péče o handicapované, psychologicko-terapeutické a komunikativní dovednosti: reflexe/sebereflexe, nácvik duševní hygieny atd.).

Inovace předmětů odborné praxe zapojením českých odborníků z praxe – práce v menších skupinách.

02: Zlepšení a zefektivnění komunikace se studenty

Skládá se z jednotlivých dílčích podaktivit:

 • zlepšení systému předávání informací o studiu
 • zlepšení systému zadávání závěrečných prací
 • zavedení studentské konference pro doktorské studijní programy
 • rozšíření studentské odborné konference pro bakalářské a magisterské studijní programy
 • zavedení workshopu se zaměřením na výstupy z projektu, včetně workshopu ZAČÍNÁME!

03: Zvyšování odborných a jazykových kompetencí akademických pracovníků fakulty

 • Na základě vzdělávacích potřeb akademických pracovníků proběhnou vzdělávací kurzy a krátkodobé stáže v zahraničí a akademičtí pracovníci se zúčastní zahraničních konferencí.

Manažer projektu a finanční manažer
Ing. Hana Theer Vítková

Odborný garant projektu
Mgr. Jan Pospíchal

Vedoucí klíčové aktivity 1
Mgr. Romana Lebedinská
Ing. Iva Špačková

Vedoucí klíčové aktivity 2
Ing. Iva Špačková

Vedoucí klíčové aktivity 3
Ing. Iva Špačková

Manažer projektu:
Ing. Hana Theer Vítková

Tel. č.: +420 724 537 036
e-mail: Hana.Theervitkova@upce.cz
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Odborný garant projektu:
Mgr. Jan Pospíchal

Tel. č.: +420 607 088 356
e-mail:  Jan.Pospichal@upce.cz
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

"Zeptejte se" je služba pro cílovou skupinu projektu, tedy studenty studující na FZS v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a dále pro studenty studující na ostatních VŠ v ČR, mimo území hlavního města Prahy a také pro akademické pracovníky FZS.

Prostřednictvím níže uvedeného kontaktu a boxu umístěného u vstupu do budovy FZS můžete klást dotazy k čemukoli týkajícímu se projektu. Všechny dotazy budou zodpovězeny individuálně a ty nejpřínosnější a nejčastější otázky a odpovědi budou (anonymně, pokud o to tazatel požádá) zveřejněny na www stránkách projektu a na trvalé informační tabuli. Na dotazy se budeme snažit odpovědět, co nejdříve po jejich doručení.

e-mailová adresa pro dotazy: jan.pospichal@upce.cz

(do předmětu emailu prosím uveďte "OPVpK in+in Dotaz")

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR: www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Fakulta zdravotnických studií: www.upce.cz/fzs

Poznejte čtyři předměty používané k výuce, které byly zakoupeny z projektu In+In: