Inovace výuky chemického a procesního inženýrství a ochrany životního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice

Hlavní koordinátor projektu
Ing. Miloslav Slezák, CSc.
telefon 466 038 048
e-mail miloslav.slezak@upce.cz

Garant odborných aktivit projektu
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
telefon 466 037 503
e-mail petr.mikulasek@upce.cz

Finanční manažer projektu
Ing. Veronika Sabolová, Ph. D.
telefon 466 037 139
e-mail veronika.sabolova@upce.cz

Projekt je zaměřen na inovaci předmětů vyučovaných a zajišťovaných akademickými pracovníky Ústavu environmentálního inženýrství (ÚEnviCHI) na FCHT Univerzity Pardubice. Jde o předměty vyučované jako základní kurz v bakalářském studiu pro většinu studentů fakulty i ve specializovaném magisterském studiu. Cílem projektu je postihnout pro oblasti chemického a procesního inženýrství a ŽP dopady trvalých technických inovací a překotný vývoj legislativy v oblasti ŽP. Tato inovace proběhne ve vzájemné vazbě a spolupráci mezi jednotlivými katedrami fakulty. Studentům bude poskytnuto kvalitní a konkurenceschopné vzdělání reagující na nové podmínky s výhodnou možností uplatnit se na trhu práce. Konkrétně se jedná o uplatnění absolventů ve státních orgánech ŽP či o výkon environmentálních funkcí v různých firmách a organizacích, o činnost v projekčních a investičních organizacích a i ve vědě a výzkumu. Součástí projektu je i podpora zvyšování kvalifikace akademických pracovníků. Budou zapojeni i dva partneři. Odbornou pomoc formou stáží studentům poskytnou specialisté z Empla AG s.r.o. a Tebodin Czech Republic s.r.o.

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0353
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je po obsahové i formální stránce inovovat a modernizovat předměty zajišťované akademickými pracovníky ÚEnviCHI na FCHT a FZS Univerzity Pardubice. Jedná se o předměty vyučované jako základní kurz v bakalářském studiu pro většinu studentů fakulty i ve specializovaném navazujícím magisterském studiu. Cílem projektu je postihnout pro oblasti chemického a procesního inženýrství a životního prostředí dopady trvalých inovací v technologických a analytických odvětvích a překotný vývoj a permanentní aktualizaci legislativy v oblasti životního prostředí.

Projekt chce dosáhnout stavu, kdy bude studentům (CS1) poskytnuto kvalitní a konkurenceschopné vzdělání reagující na nové podmínky s výhodnou možností uplatnit se na trhu práce. Konkrétně se jedná v magisterském studiu o uplatnění absolventů ve státních orgánech životního prostředí či o výkon environmentálních funkcí v různých firmách a organizacích a pro druhou skupinu absolventů o činnost v projekčních a investičních organizacích v ČR i v zahraničí. Pro bakalářské studium má projekt za cíl inovovat a modernizovat vzdělání většiny absolventů fakulty jako všeobecný základ studia. V průběhu projektu budeme spolupracovat s dvěma partnery z praxe, firmami Empla AG Hradec Králové a Tebodin Czech Republic, kancelář Pardubice. V rámci projektu si budou akademičtí pracovníci (CS2) zvyšovat odborné, pedagogické a jazykové vzdělání. Záměrem je, aby svoje aktuálně nabyté vědomosti obratem uplatnili ve výuce, při tvorbě studijních materiálů a sylabů. 

Popis cílových skupin

Cílové skupiny (CS) projektu jsou celkem tři.

CS1 jsou studenti prezenční i kombinované formy studia vyučované na FCHT a FZS v bakalářském studiu v sedmi programech a v magisterském studiu ve dvou programech. Celkově má CS1 v bakalářském studiu až 2990 studentů, v magisterském studiu až 230 studentů.

CS2 jsou akademičtí pracovníci UPa, členové realizačního týmu, kteří se aktivně zapojí do inovace výuky, zúčastní se sebevzdělávacích kurzů, seminářů, krátkodobých studijních pobytů a budou si zvyšovat svoje odborné vzdělání, jazykovou a IT gramotnost. Jejich povinností bude zavádět nově nabyté poznatky do výuky, přednášek i laboratorních cvičení, podílet se na inovaci sylabů a skript, prezentací, návodů do laboratoří.

CS3 jsou všichni zájemci o studium na FCHT, hlavně ovšem chemického a procesního inženýrství a ŽP tj. hlavně studenti 3. a. 4. ročníků středních škol. Dále studenti bakalářských oborů na jiných VŠ, kteří mají zájem pokračovat v magisterském studiu na FCHT.

Přínos

Inovací předmětů zahrnutých do projektu a vyučovaných akademickými pracovníky z ÚEnviCHI se výrazně rozšíří možnosti uplatnění našich absolventů na trhu práce a to v oborech, které prodělávají v posledních letech rychlý rozvoj a hledají kvalifikované pracovníky s interdisciplinárním vzděláním. Zapojení partnerů do projektu poskytne studentům větší přehled o aktuálním vybaveni akreditovaného pracoviště, způsobu jeho práce a i o činnosti projekční organizace včetně používání základního projekčního software.

KA1 Inovace teoretické a praktické složky výuky vybraných předmětů z oblasti životního prostředí

Tato KA je určena pro CS1 (studenty). Bude se týkat bakalářského i magisterského studia, celkem dvou fakult Univerzity Pardubice (FCHT a FZS) v celkem 8 studijních programech a v celkem 10 studijních oborech. Zajišťovat ji budou příslušní učitelé předmětů. Sylaby přednášek budou aktualizovány, zastarávající skutečnosti budou nahrazeny novými poznatky. Budou vydána i nová skripta. Na speciální témata budou zváni specialisté z praxe tj. externí lektoři. K přípravě přednášek, ale i pro semináře a cvičení studentů budou učitelé využívat nakoupenou literaturu a odborné databáze. Silný důraz v KA1 kladen na inovaci a dovybavení DHM v jednotlivých laboratořích pro praktický výcvik studentů. To umožní zavést nové úlohy a stávající zmodernizovat. Pro poznání reálného prostředí bude navázána spolupráce s partnerem Empla AG, který umožní studentům stáže v akreditovaných laboratořích a seznámí je za přispění jejich lektorů s praktickými poznatky z oblasti životního prostředí. KA1 se zaměřuje i na studenty Fakulty zdravotnických studií, kde bude inovován akreditovaný předmět Ekologie zdravotnických pracovišť a to podle požadavků vedení FZS.

KA2 Inovace teoretické a praktické složky výuky vybraných chemickoinženýrských předmětů

KA2 je určena rovněž pro CS1 (studenty). Bude se týkat bakalářského i magisterského studia na FCHT Univerzity Pardubice v celkem 6 studijních programech a v celkem 8 studijních oborech. Zajišťovat ji budou vždy příslušní učitelé předmětů. Postup v naplňování KA2 je obdobný KA1, zaměřený však na oblast chemického inženýrství. Pro poznání reálného prostředí bude navázána spolupráce s partnerem Tebodin CR, který umožní studentům stáže v projekční kanceláři v Pardubicích a seznámí je za přispění jejich lektorů s praktickými poznatky z oblasti projektování chemických provozů a aplikací chemického inženýrství v praxi.

KA3 Zvyšování odborné a pedagogické kvalifikace akademických pracovníků

V rámci této aktivity si akademičtí pracovníci ÚEnviCHI (CS2) budou doplňovat nebo zvyšovat své pedagogické a odborné vzdělání v těchto oblastech:

  • IIT (pokročilé kurzy MS Office, grafické SW, statistické SW, tvorba prezentací)
  • Jazykové kurzy
  • Školení obsluhy laboratorních přístrojů
  • Semináře z oblasti ŽP

Nově nabyté znalosti bezprostředně uplatní ve výuce pro CS1. Některé kurzy IT, kterých se akademičtí pracovníci zúčastní, budou realizovány naší univerzitou v rámci doprovodných projektů podporovaných ESF, ale využijeme i nabídky podobných edukativních kurzů na trhu. Ve vymezených časových intervalech se bude zavedení a průběh vzdělávání monitorovat a hodnotit.

KA4 Propagace projektových studijních oborů pro středoškolské studenty

V rámci KA4 se projekt zaměřuje na aktivní propagaci inovovaných studijních oborů a atraktivní formou o nich budeme informovat zájemce o studium. Oslovena bude celá CS3, tj. studenti 2.- 4. ročníků středních škol (převážně z naší spádové oblasti tj.východních Čech, Vysočiny a  střední Moravy); absolventi bakalářských oborů, kteří chtějí pokračovat v magisterském studiu na FCHT. Chceme navštívit studenty i jiných středních škol než pouze gymnázií a středních průmyslových chemických škol (např. zemědělských, potravinářských apod. Cílem KA 4 je propagací získat dostatečný počet studentů zapsaných do 1. ročníku. Realizace této klíčové aktivity se účastni vybraní akademičtí pracovníci z CS2 projektu.

Empla AG s.r.o.

http://www.empla.cz/

S firmou EMPLA AG s.r.o. (dříve EMPLA s.r.o.) úzce spolupracuje ÚEnviCHI (dříve Ústav ochrany životního prostředí) již dlouhou dobu. EMPLA AG s.r.o. se zabývá výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví. Společnost vlastní moderně vybavené ekologické laboratoře, akreditované národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. Ve svém oboru ochrana životního prostředí, v poskytování služeb, patří k předním pracovištím nejen v České republice, ale daří se jí získávat dobré odborné renomé i ve státech EU a zámoří. Je jedinou společností v České republice, která poskytuje ekologické služby v tak komplexním rozsahu. Důležitým důvodem vzájemné spolupráce bude i poznání odlišných zkušeností s řešením problematiky na různých pracovištích v dané oblasti.

Tebodin Czech Republic, s.r.o

http://www.tebodin.com/countries/Czech%20Republic/Pages/default2.aspx

Firma Tebodin Czech Republic, kancelář v Pardubicích, je vlastněna nizozemskou konzultační a inženýrskou firmou Tebodin B.V., jednou z největších evropských inženýrských firem. Hlavní aktivity společnosti se pohybují v oblasti investičních akcí průmyslového charakteru, procesního průmyslu, logistických center a v oblasti komerčních budov. Odborné stáže by měly studentům oboru Chemické inženýrství umožnit poznat praktickou aplikaci jejich znalostí v kontextu všech profesí potřebných při reálné přípravě investic tj. spolupráci se specialisty strojními, stavebními, automatizace aj., které není možné získat při magisterském studiu na univerzitě.

Hlavní koordinátor projektu
Ing. Miloslav Slezák, CSc.
telefon 466 038 048
e-mail miloslav.slezak@upce.cz

Garant odborných aktivit projektu
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
telefon 466 037 503
e-mail petr.mikulasek@upce.cz

Finanční manažer projektu
Ing. Veronika Sabolová, Ph. D.
telefon 466 037 139
e-mail veronika.sabolova@upce.cz

Koordinátor klíčové aktivity 1
Ing. Tomáš Brunclík, Ph. D.
telefon 466 036 196
e-mail tomas.brunclik@upce.cz

Koordinátor klíčové aktivity 2
Ing. Jiří Palarčík, Ph. D.
telefon 466 038 000
e-mail jiri.palarcik@upce.cz

Koordinátor klíčové aktivity 3
Ing. Bedřich Šiška, CSc.
telefon 466 037 126
e-mail bedrich.siska@upce.cz

Koordinátor klíčové aktivity 4
Ing. Petr Doleček, CSc.
telefon 466 037 129
e-mail petr.dolecek@upce.cz