Inovace výuky studijních oborů Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků na Univerzitě Pardubice

Kontakty:

Koordinátor projektu
Ing. Jan Vávra, Ph.D.
telefon 466 036 299
e-mail jan.vavra@upce.cz

Garant projektu
Ing. Lenka Branská, Ph.D.
telefon 466 036 178
e-mail lenka.branska@upce.cz

Sekretariát projektu
Zdeňka Řezníčková
telefon 466 036 177
e-mail zdenka.reznickova@upce.cz

Hlavní náplní projektu je modernizovat bakalářský a magisterský obor Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků v rámci studijního programu Chemické a procesní inženýrství na FChT UPa. Inovace bude probíhat v duchu nových trendů moderního managementu za aktivní účasti studentů formou případových studií, modelových situací a s vuyžitím moderních softwarových produktů.

Cílem projektu je poskytnout kvalitní interdisciplinární vzdělání studentům s možností širokého uplatnění na trhu práce u nás i v Evropě.

Základní informace o projektu

Číslo operačního programu: CZ.1.07/2.2.00/15.0343
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko technologická
Doba realizace: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013

Hlavní cíle projektu

 • Modernizace bakalářského a magisterského studijního oboru Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků v rámci studijního programu Chemické a procesní inženýrství Fakulty chemicko-technologické.
 • Inovace výuky v duchu tvůrčích analýz a návrhů řešení problémů studentskými týmy na bázi manažerských simulačních her, analýz a případových studií z praxe podniků.
 • Poskytnutí teoretické i praktické průpravy v ekonomicko-manažerských disciplínách s respektováním podnikatelských přístupů s možností uplatnit se na oborovém trhu práce u nás i v Evropě.
 • Poskytnutí kvalitní teoretické a praktické průpravy v ekonomických a manažerských disciplínách s využitím pokročilých softwarových produktů na podporu manažerských rozhodování.
 • Podpora vzdělávání pro akademické pracovníky, zvyšování jejich kvalifikace a uplatnění nových znalostí ve výuce.
 • Rozvinutí spolupráce  akademických pracovníků s  externími specialisty z oboru, odbornými lektory, partnery projektu z největších chemických firem regionu Paramo a.s. a Synthesia a.s.

1. Inovace teoretické a praktické složky výuky vybraných chemicko-inženýrských a ekonomických předmětů
Inovován bude bakalářský i magisterský studijní obor v těchto předmětech:

 • Podniková ekonomika a management I, Podniková ekonomika a management II
 • Manažerské účetnictví a Základy manažerského účetnictví
 • Finanční management, Financování podniku
 • Finanční účetnictví

Výstupy této aktivity budou přednášky v elektronické verzi, nové případové studie, vytvoření moderních skript, tématických celků PowerPoint přednášek, inovaci sbírek úloh a výpočetních příkladů, exkurze na odborná pracoviště, studenti budou částečně seznámeni s moderními software apod.

2. Inovace teoretické a praktické složky výuky vybraných manažerských předmětů
Inovován bude bakalářský i magisterský studijní obor v těchto předmětech:

 • Základy marketingu, Marketingový management, Internet marketing
 • Strategický marketing (management), Základy logistiky, Logistický management
 • Management kvality, environmentu a bezpečnosti, Management inovací a investic
 • Ekonomika a management chemických výrob
 • Personální management, Podnikový informační systém

Výstupem této aktivity bude především zavedení aktivních forem výuky řešením případových studií a absolvováním manažerských simulačních her pro tvorbu podnikové a marketingové strategie a návrhy adekvátních programů a opatření, dále přednášky v elektronické verzi, nové případové studie, vytvoření moderních skript, inovaci sbírek úloh a výpočetních příkladů, exkurze na odborná pracoviště, předpokládá se využití moderních didaktických pomůcek a seznámení se s moderními software.

3. Inovace teoretické a praktické složky výuky vybraných předmětů pro kvantitativní analýzy a výzkumy
Inovován bude bakalářský i magisterský studijní obor v těchto předmětech:

 • Manažerské kvantitativní metody
 • Ekonomická statistika
 • Aplikovaná statistika
 • Metody statistické analýzy

Výstupy této aktivity budou spočívat ve výběru, nákupu a osvojení softwarových produktů pro podporu optimalizačních manažerských rozhodnutí a pro statistické analýzy, které umožní zkrátit výpočty a umožní věnovat se ve zvýšené míře interpretaci řešených problémů. Dále dojde k tvorbě nových studijních materiálů a zkvalitnění již existujících materiálů, přednášky v elektronické verzi, nové případové studie, inovaci sbírek úloh a výpočetních příkladů.

4. Zvyšování odborné a pedagogické kvalifikace akademických pracovníků
V rámci této aktivity si akademičtí pracovníci UPa budou doplňovat zvyšovat své pedagogické a odborné vzdělání v těchto oblastech:

 • IT a manažerské dovednosti
 • jazykové kurzy
 • kurzy pedagogiky

Výstupem této aktivity je skupina akademických pracovníků, kteří úspěšně absolvují některou z výše uvedených forem vzdělávání a získají tak certifikát o absolvování.

5. Propagace projektových studijních oborů

Cílem této aktivity je propagovat studijní obory atraktivní formou, poskytnout cílové skupině dostatek informací o oboru a zvýšit tak zájem o jeho studium. Cílovou skupinou jsou zejména středoškolští studenti a jejich učitelé, a dále odborní pracovníci chemického a potravinářského průmyslu a vědečtí pracovníci v oboru. Protože absolventi nachází široké uplatnění na trhu práce, chceme tuto skutečnost použít jako páteřní argument.

Aktivita bude probíhat zejména formou návštěv středních škol, pořádáním dnů otevřených dveří, aktivní účastí na profesně zaměřených konferencích, inovování webových stránek fakulty.

 • dlouhodobě spolupracují s Katedrou ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Univerzity Pardubice,
 • • podílí se na přednáškové a seminární činnosti,
 • • zajišťuje praxe studentů v různých útvarech podniku,
 • • podílí se na zajišťování a řešení bakalářských a diplomových prací.

Kontaktní osoby za partnera:

Paramo a.s.  
Ing. Lada Hájková   

Synthesia a.s.
Bc. Jaroslava Doležalová

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR: www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Paramo, a.s.: http://www.paramo.cz

Synthesia, a.s.: http://www.synthesia.cz