Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Kontakty:

garant projektu
RNDr. Ludvík Prouza, CSc.
telefon 466 036 093
e-mail Ludvik.Prouza@upce.cz

koordinátor projektu
Doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
telefon 466 036 375
+420 724 388 439
e-mail Libor.Svadlenka@upce.cz

finanční manažerka projektu
Ing. Marcela Cirklová
telefon 466 036 380
+420 606 958 952
e-mail Marcela.Cirklova@upce.cz

Projekt je zaměřen na zkvalitnění inženýrského vzdělávání studentů Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice tak, aby znalosti a dovednosti absolventů více reflektovaly požadavky podniků z oblasti dopravy a spojů, a tím absolventi získali konkurenční výhodu na trhu práce. Projekt je zacílen na studenty prezenční i kombinované formy navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje, a to konkrétně 5 studijních oborů s jejich jednotlivými zaměřeními. Cílem projektu je více specializovat výuku zavedením projektové výuky a obecně větším zapojením partnerů z praxe, zkvalitnit kombinovanou formu studia modernizací a rozšířením nabídky studijních materiálů a zavést systém pravidelného hodnocení účinnosti a kvality výukového procesu.
Projektové aktivity budou realizovány akademickými pracovníky Univerzity Pardubice ve spolupráci s partnery projektu z řad firem z oblasti dopravy a spojů a externími spolupracovníky z řad tuzemských a zahraničních VŠ.

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2. Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.2. Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0352
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace projektu: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013

Cíle projektu

Cílem projektu je inovace a zkvalitnění navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice tak, aby výstupní znalosti a dovednosti absolventů více reflektovaly požadavky podniků z oblasti dopravy a spojů a následně aby se absolventi v ještě větší míře uplatnili na adekvátních pracovních pozicích v sektoru dopravy a spojů a současně aby přispívali k vytváření znalostní ekonomiky. Pro dosažení tohoto hlavního cíle byly stanoveny 3 dílčí cíle projektu:

  1. Dosáhnout u studentů hlubších teoretických a praktických znalostí korespondujících s orientací jednotlivýchmagisterských studijních oborů inovovaného studijního programu, zejména inovací a modernizací stávajících předmětů v intencích akreditovaných profilů absolventů, zapojením partnerů z praxe a realizací projektové výuky.
  2. Dosáhnout vyšší efektivity pedagogického působení v rámci kombinované formy studia navazujícího studijního programu a vyšší účinnosti řízeného samostudia studentů prostřednictvím tvorby aaplikace speciálních studijních materiálů.
  3. Vytvořit systém pravidelného hodnocení účinnosti a kvality výukového procesu periodickým dotazovánímrespondentů z řad absolventů magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje a z řad partnerů projektu, svým zaměřením nejvíce korespondujících s jednotlivými studijními obory magisterského studijního programu.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou zejména studenti prezenční a kombinované formy magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje a také akademičtí pracovníci Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

KA01: Inovace teoretické složky výuky

Inovace teoretické složky výuky spočívá v aktualizaci obsahové náplně povinných státnicových předmětů oborů navazujícího magisterského studijního programu Dopravní inženýrství a spoje v intencích akreditovaných profilů absolventů jednotlivých oborů. Východiskem modernizace těchto předmětů jsou krátkodobé stáže absolvované akademickými pracovníky v podnicích z oblasti dopravy a spojů, institucích a na oborově příbuzných domácích univerzitách. Poznatky získané v rámci těchto stáží promítají akademičtí pracovníci následně do obsahové náplně předmětů modernizovaných v intencích profilu absolventa.

Další inovací teoretické složky výuky je zařazení doplňujících přednášek externistů týkajících se vybraných problémů sektoru dopravy a spojů v rámci jednotlivých povinně volitelných státnicových předmětů oborů navazujícího magisterského studijního programu.

KA02: Inovace praktické složky výuky

Tato klíčová aktivita počítá s inovacemi praktické složky výuky vybraných povinných předmětů jednotlivých oborů studijního programu vyučovaných v klasických učebnách, PC učebnách a v laboratořích.

Inovace předmětů vyučovaných v klasických učebnách spočívá zejména ve využití případových studií, v rámci kterých studenti v sestavených týmech (například fiktivních firmách) s přesně definovanými pozicemi společně řeší konkrétní fiktivní nebo partnerem projektu zadané reálné situace z praxe.

Inovace předmětů vyučovaných v PC učebnách spočívá ve vytvoření nových a úpravě stávajících praktických úloh tak, aby se studenti mohli seznámit s moderními softwarovými produkty, se kterými se jako absolventi budou setkávat v praxi.

Inovace předmětů vyučovaných v laboratořích spočívá ve vytvoření nových a úpravě stávajících praktických úloh tak, aby se studenti mohli seznámit s moderními materiály, technikou a metodologickými postupy používanými v praxi.

KA03: Zavedení projektové výuky

Projektová výuka spočívá v zapojení studentů do projektových týmů, které pod dohledem příslušného akademického pracovníka Dopravní fakulty Jana Pernera a zodpovědného pracovníka z partnerského podniku řeší po dobu mgr. studia konkrétní úkol z praxe a následně pravidelně prezentují dosažené výsledky v rámci kontrolních dnů konaných 1x do měsíce. Zároveň mohou studenti v průběhu mgr. studia směrovat svoji teoretickou i praktickou přípravu na řešení tohoto projektu (samozřejmě v intencích akreditovaných profilů absolventa).

Celkové dosažené výsledky vzniklé při řešení projektu poté studenti zpracují ve svých diplomových pracích.

KA04: Inovace a profesionální prezentace studijních materiálů pro kombinovanou formu studia

V rámci této aktivity jsou vytvářeny a prezentovány studijní materiály, které zajistí studentům kombinované  formy studia ekvivalentní dostupnost vzdělání, jakou mají studenti prezenční formy studia.

Součástí této aktivity je realizace základních a pokročilých kurzů distančního vzdělávání pro vybrané akademické pracovníky.

KA05: Vytvoření systému pro pravidelné hodnocení účinnosti a kvality výukového procesu

Tato klíčová aktivita má za cíl zajistit efektivní zpětnou vazbu, a to ve dvou rovinách. První bude vazba na relativně čerstvé, ale nejen poslední absolventy, kteří jsou pravidelně oslovováni dotazníkem, ve kterém se zjišťuje jejich názor na účinnost a kvalitu výukového procesu v rámci inovovaného studijného programu. Zjištěné relevantní poznatky jsou po zhodnocení garanty jednotlivých oborů postupně zapracovávány do výuky.

Doplňkem písemného dotazování respondentů je každoročně organizovaný workshop vybraných respondentů a zástupců DFJP, na kterém jsou podrobně diskutovány výsledky písemného dotazování a případně upřesněny zjištěné nedostatky a návrhy na jejich odstranění.

Druhou zásadní rovinou zajištění zpětné vazby je vytvoření trvalého panelu respondentů ze spolupracujících podniků a institucí z praxe, složeného z jednoho až dvou odborníků pro každý studijní obor. Ti se vyjadřují k úrovni přípravy nastupujících inženýrů a na každoročních workshopech hodnotí zvnějšku dopad pedagogického působení fakulty.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
www.cdv.cz

C.S.CARGO a.s. www.cscargo.cz

CZ LOKO, a.s. www.cmks.cz

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost www.dpp.cz

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. www.cht-pce.cz

 

Siemens s.r.o. www.siemens.cz

SOR Libchavy spol. s r.o. www.sor.cz

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR:
www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
www.msmt.cz