Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice

Kontakty:

Centrum transferu technologií a znalostí
náměstí Čs. legií 565
530 02 Pardubice
e-mail cttz@upce.cz

manažer projektu
Ing. Michal Svoboda
telefon: 466 037 531
e-mail Michal.Svoboda@upce.cz

Finanční manažer projektu
Ing. Veronika Semerádová
telefon: 466 037 133
e-mail veronika.semeradova@upce.cz

Prostřednictvím projektu v rámci operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání Univerzita Pardubice pokračuje v následování moderních trendů spolupráce akademického prostředí s aplikační sférou v oblasti vědy a výzkumu. Cílem projektu je rozvoj Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) jako nepostradatelného partnera výzkumných pracovníků a průmyslu, zvyšování odborných kompetencí pracovníků CTTZ, motivace a vzdělávání výzkumných i dalších pracovníků Univerzity Pardubice v oblasti transferu technologií a rozvoj partnerství CTTZ s relevantními partnery z aplikační sféry.

Číslo operačního programu:  CZ.02.2.69

Název operačního programu:  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa:  2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Výzva: Výzva č. 02_16_014 pro Budování expertních kapacit - transfer technologií

Registrační číslo projektu:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000629

Název projektu: Rozvoj expertních kapacit pro transfer technologií na Univerzitě Pardubice

Příjemce: Univerzita Pardubice

Doba realizace: 1. 4. 2017 – 31. 3. 2021

Výše dotace:   celkem 21 902 745,90 Kč (z toho z rozpočtu EU 18 617 334,01 Kč; ze státního rozpočtu ČR 2 190 274,59 Kč; vlastní zdroje/spolufinancování 1 095 137,30 Kč)

Prostřednictvím projektu v rámci operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání Univerzita Pardubice pokračuje v následování moderních trendů spolupráce akademického prostředí s aplikační sférou v oblasti vědy a výzkumu.

Cílem projektu je rozvoj Centra transferu technologií a znalostí (CTTZ) jako nepostradatelného partnera výzkumných pracovníků a průmyslu, zvyšování odborných kompetencí pracovníků CTTZ, motivace a vzdělávání výzkumných i dalších pracovníků Univerzity Pardubice v oblasti transferu technologií a rozvoj partnerství CTTZ s relevantními partnery z aplikační sféry.

Hlavní cíle projektu:

1) specializované vzdělávání pracovníků univerzity v transferu technologií a ochraně práv duševního vlastnictví

2) rozvoj transferových procesů na univerzitě a aktivit směrem k výzkumným pracovníkům

3) rozvoj vztahů s aplikační sférou.

Ing. Michal Svoboda
Ředitel Centra transferu technologií a znalostí
telefon +420 466 037 531
e-mail michal.svoboda@upce.cz

Ing. Karolina Kašparová
Manažerka pro uplatnění produktu na trhu
telefon +420 466 037 533, +420 725 177 720
e-mail karolina.kasparova@upce.cz

Ing. Linda Ondráčková, Ph.D.
Manažer pro rozvoj transferu technologií
telefon +420 466 037 534
e-mail linda.ondrackova@upce.cz

Mgr. Andrea Nogová
Specialista pro transfer technologií/Event manažer  
telefon +420 466 037 425
e-mail andrea.nogova@upce.cz

Mgr. Bc. Lucie Straková
Manažerka pro ochranu duševního vlastnictví 
telefon +420 466 037 536, +420 724 705 050
e-mail lucie.strakova@upce.cz

Mgr. Alice Komárková
Manažerka pro ochranu duševního vlastnictví  
telefon +420 466 037 536
e-mail alice.komarkova@upce.cz

Ing. Veronika Semerádová
Finanční manažer 
telefon +420 466 037 133
e-mail veronika.semeradova@upce.cz