Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí zaměstnanců Univerzity Pardubice

Kontakty:

koordinátorka projektu
Ing. Jitka Genserová
telefon +420 466 036 733
e-mail jitka.genserova@upce.cz

manažerka projektu
Bc. Eva Pražáková
telefon +420 466 036 434
e-mail eva.prazakova@upce.cz

Uvědomujeme si, že Univerzita Pardubice je součástí Evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. Naší ambicí je v tomto prostoru uspět, ať již hovoříme o univerzitě jako celku, jednotlivých projektech či konkrétních lidech. Proto byl vypracován projekt ROPAM, zaměřený na rozvoj lidských zdrojů Univerzity Pardubice.
Jeho hlavní náplní je vzdělávání akademiků prostřednictvím nově vytvořeného kurzu vysokoškolské pedagogiky a vzdělávání všech zaměstnanců v modulárně koncipovaných kurzech manažerských dovedností.

Cílem projektu je zkvalitnění procesu výuky a řízení vysoké školy. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0103
Program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 2- terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Typ projektu: Individuální projekt  ostatní
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1.6.2009 – 31.5.2011

Popis projektu

Projekt byl vypracován na základě potřeby neustálého zkvalitňování pedagogických a řídících procesů na Univerzitě Pardubice. Jeho hlavní náplní jevzdělávání akademiků prostřednictvím nově vytvořeného kurzu vysokoškolské pedagogiky a vzdělávání všech zaměstnanců v modulárně koncipovaných kurzech manažerských dovedností.

Cíle projektu  

1.     Zvýšení pedagogicko-didaktických kompetencí akademických pracovníků prostřednictvím nově koncipovaného kurzu vysokoškolské pedagogiky.

2.     Zvýšení manažerských dovedností pro řízení vysoké školy prostřednictvím cíleného vzdělávání akademických i neakademických pracovníků

3.     Sdílení dobré praxe rozvoje lidských zdrojů v akademickém prostředí prostřednictvím seminářů a krátkodobých stáží.

Přínos projektu

Celkovým výstupem projektu bude vytvoření části programu rozvoje zaměstnanců univerzity. Kurz pedagogiky a vybrané kurzy manažerských dovedností se formou povinně-volitelných školení stanou součástí uceleného programu rozvoje zaměstnanců univerzity. Ten bude zahrnovat ještě jazykové a ICT vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu ROPAM

1. Kurz vysokoškolské pedagogiky

Kurz je určen akademickým pracovníkům univerzity k doplnění pedagogického vzdělání, zejména těm, kteří neprošli předchozí pedagogickou průpravou.

Realizaci kurzu a výuku v jednotlivých předmětech budou zajišťovat externí odborní lektoři z praxe. Výukové texty budou zpracovány jako interaktivní CD, budou obsahovat testy a zadání jednoduchých úkolů.

Kurz je koncipován jako dvousemestrální, v každém semestru proběhne 1 výukový týden v rozsahu 40 hodin. Účastníci si na závěr kurzu připraví a přednesou krátkou přednášku, kterou budou posuzovat ostatní účastníci a odborná hodnotící komise. Po splnění podmínek docházky a závěrečného pedagogického výstupu získají účastníci certifikát o absolvování kurzu.

Kurz proběhne za dobu projektu 2x. První výukové setkání je naplánováno v týdnu od 18. do 22.ledna 2010.

Po skončení projektu bude kurz v rámci udržitelnosti probíhat dále, přepokládaná frekvence 1x ročně.

2. Manažerské vzdělávání a měkké dovednosti

Tyto kurzy jsou určeny všem zaměstnancům univerzity, akademikům i neakademikům, kteří mají potřebu zvýšit svůj profesní potenciál prostřednictvím zlepšení úrovně měkkých dovedností.

Realizaci kurzů budou zajišťovat zaměstnanci projektového partnera a externí odborní lektoři z praxe. Studijní materiály budou zpracovány v tištěné podobě. Výuka je plánována jako modulární.

Manažerské vzdělávání bude obsahovat 3 moduly:

 • Osobní rozvoj (5 kurzů)
 • Vedení lidí (8 kurzů)
 • Zvyšování právního povědomí (8 kurzů)

Celkový rozsah výuky v modulech je 200 hodin.

Bude možné absolvovat jen jednotlivé kurzy, celé moduly, nebo si navolit libovolnou kombinaci kurzů z nabídky. Všichni účastníci vzdělávání získají certifikáty o absolvování kurzů. Hodnocení proběhlých aktivit bude využito v rozvojové personalistice.

Výuka v rámci projektu bude probíhat v průběhu akademického roku 2009/10, v případě zájmu a potřeby ještě i v zimním semestru 2010/11.

V rámci udržitelnosti v letech 2011-15 se vybrané kurzy manažerských a měkkých dovedností stanou součástí uceleného programu rozvoje zaměstnanců univerzity, který bude zahrnovat ještě jazykové a ICT vzdělávání.

3. Sdílení dobré praxe v práci s lidskými zdroji v akademickém prostředí

Tato klíčová aktivita se zaměřuje na posílení kompetence vedení lidí. Bude sestávat ze dvou dílčích aktivit, nazvaných incoming a outgoing.

Incoming bude obsahovat soubor přednášek hostujících zahraničních odborníků s následnými semináři a diskuzemi. Pro zájemce z UPa z řad vedoucích kateder, ústavů a oddělení proběhnou 3 semináře o práci s lidskými zdroji na zahraničních univerzitách, kde své zkušenosti předají jejich zástupci.

Část outgoing spočívá v realizaci 3 krátkodobých stáží na zahraničních univerzitách  za účelem sdílení dobré praxe v práci s lidskými zdroji. Stážisté budou sbírat zkušenosti o práci s lidskými zdroji na obdobné pozici a se svými zkušenostmi vystoupí na 1 informačním semináři pro zájemce z řad zaměstnanců UPa.

Ve spolupráci s Oddělením lidských zdrojů  absolventi stáží sestaví příručku dobré praxe ze zahraničních univerzit, kterou by se rozvoj lidských zdrojů na UPA měl v období po projektu řídit.

Semináře na téma sdílení dobré praxe v práci s lidskými zdroji v akademickém prostředí proběhnou v roce 2010.

4. Závěrečný workshop

Na závěr projektu  bude uspořádán závěrečný workshop projektu "Nové přístupy k rozvoji lidských zdrojů v akademickém prostředí", kde budou prezentovány výsledky jednotlivých aktivit. Jeho cílem  bude zveřejnění  výstupů, výsledků a dopadů projektu. Bude určen odborné veřejnosti, tj. zástupcům z jiných českých univerzit a výzkumných institucí, cílové skupině, tj.  zájemcům z řad zaměstnanců Univerzity Pardubice a také zástupcům regionální samosprávy, s níž univerzita úzce spolupracuje. Prezentovat budou jak vedoucí vzdělávacích aktivit, tak zástupci z řad účastníků, kteří jimi prošli. Ti zhodnotí reálný přínos tohoto typu vzdělávání pro jejich profesní rozvoj, diskutovány budou další možné směry rozvoje lidských zdrojů na univerzitě.

Předpokládaný termín uskutečnění je březen 2011.

 

Partner projektu

Centrum andragogiky působí v oblasti vzdělávání dospělých a rozvoje lidských zdrojů úspěšně několik let. Ve svém týmu má několik absolventů vysokoškolského oboru andragogika a opírá se o kvalitní tým lektorů z mnoha oblastí. Společnost připravovala a realizovala řadu rozsáhlých projektů, reference o nejvýznamnějších lze nalézt na http://www.centrumandragogiky.cz/

Centrum andragogiky spolupracuje se školami a to jak s vysokými, tak středními i  základními. Spolupráce zahrnuje řízený přenos informací mezi školami a firmami, přípravu strategických plánů rozvoje škol a vzdělávacích programů pro školský management a další aktivity v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Centrum andragogiky se podílí na vzdělávání učitelů základních, středních i vysokých škol. Má zkušenosti zejména s realizací komplexních vzdělávacích programů pro učitele. Ze strany účastníků je vysoce hodnoceno vzdělávání v oblasti komunikace zahrnující mj. způsoby, pravidla a možnosti komunikace mezi osobami z odlišného prostředí (komunikace mezi zástupci škol a zástupci firem).

Ve spolupráci s Národní bankou Slovenska společnost připravila a realizovala řadu seminářů vztahujících se k problematice zavedení eura.
Již druhým rokem realizuje Centrum andragogiky Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji.
Centrum andragogiky je držitelem certifikátu ISO 9001:2000, nositelem čestného titulu Podnik fair play 2007 a 2008.
Jednatelka firmy Mgr. Marie Jírů je koordinátorkou AIVD pro Královéhradecký kraj a členkou Rady pro rozvoj lidských zdrojů Královéhradeckého kraje.

Tým lektorů

 

14.10.2009

Time management – Sponer

20.10.2009

Kom. dovednosti 1. část– Peterka

22.10.2009

Zadávací řízení – Emanuelová

27.10.2009

Kom. dovednosti 2. část – Peterka

 

 

3.11.2009

Principy práce s lidmi 1. část – Sponer

4.11.2009

Principy práce s lidmi 2. část – Sponer

11.11.2009

Projektové řízení – Ullmann

19.11.2009

Prezentační dovednosti 1. část – Peterka

26.11.2009

Prezentační dovednosti 2. část – Peterka

 

 

1.12.2009

Týmová práce 1. část – Kalivoda

2.12.2009

Týmová práce 2. část – Kalivoda

10.12.2009

Vyjednávání – Kalivoda

16.12.2009

Image osobnosti – Rýdlová

 

 

1.2.2010 Management lidských zdrojů - rozvoj zaměstnanců v podmínkách VŠ - Brázdová

4.2.2010

Autorský zákon, financování kateder – UPCE
POZOR ZMĚNA - termín bude upřesněn

11.2.2010

Ochrana os.údajů – Emanuelová

17.2.2010

Pracovní právo – Emanuelová

 

 

3.3.2010

Principy práce s lidmi 1. část (sk A) – Sponer

4.3.2010

Principy práce s lidmi 1. část (sk B) – Sponer

9.3.2010

Principy práce s lidmi 2. část (sk A) – Sponer

10.3.2010

Principy práce s lidmi 2. část (sk B) – Sponer

16.3.2010

Efektivní vedení porad – Sponer

17.3.2010

Koučování – Nevolová

23.3.2010

Týmová práce 1. část – Kalivoda - zrušeno, proběhne v září 2010

24.3.2010

Týmová práce 2. část – Kalivoda - zrušeno, proběhne v září 2010

25.3.2010 

Procesní řízení – KA3

 

 

1.4.2010

Projektové řízení – Ullmann

9.4.2010

Strategické řízení – Sponer

27.4.2010

Etiketa, ineterkulturní kom. - Rýdlová

 

 

4.5.2010

Komuniční dovednosti 1. část– Peterka

6.5.2010

Image osobnosti – Rýdlová

11.5.2010

Komuniční dovednosti 2 část– Peterka

14.5.2010

Sociální sítě KA3 - Franc

20.5.2010

Vyjednávání – Kalivoda

27.5.2010

Etiketa, ineterkulturní kom. - Rýdlová

 

 

1.6.2010

Zákon o VŠ, zákon o VaV 1. část – UPCE – Fišer, Podola

10.6.2010 Pracovní řád UPa -Kortanová
11.6.2010 Prezentační dovednosti v public relations - Špačková
15.6.2010 Zákon o VaV 2. část - Podola

 

 

21.9.2010 Týmová práce 1. část - Kalivoda
22.9.2010 Týmová práce 2. část - Kalivoda
23.9.2010 Strategické řízení pro vedení UPa - Sponer
24.9.2010 Strategické řízení pro vedení UPa - Sponer
   

21.10.2010

Komuniční dovednosti 1 část– Peterka

26.10.2010

Komuniční dovednosti 2 část– Peterka

 

 

2.11.2010

Vyjednávání – Kalivoda

9.11.2010

Týmová práce 1. část – změna termínu (bude upřesněno)

10.11.2010

Týmová práce 2. část – změna termínu (bude upřesněno)

 

 

1.12.2010

Koučování – Nevolová

14.12.2010

Vyjednávání – Kalivoda

   
20.1.2011 Týmová práce a spolupráce 1. část - Zikudová
25.1.2011 Zákoník práce 2011 - Bukovjan
27.1.2011 Týmová práce a spolupráce 2. část - Zikudová
   
14.4.2011 Asertivita - Valíšová
14.-15.4.2011 Školení IT pracovníků
   
5.-6.5.2011 Mediální trénink - pro vedení Upa
16.5.2011 Etiketa - Rýdlová
24.5.2011 Image osobnosti - Rýdlová
   
  Soubor přednášek a worksphopů - hosté z Univerzity
v Gentu - Blegie
   
13.6.2011 Interkulturní management
14.6.2011 Management na univerzitě
15.6.2011 Sdílení dobré praxe při organizaci mobilit
16.6.2011 Mezikulturní management - seminář
17.6.2011 Mezikulturní management - workshop
28.6.2011 Komunikace v projektovém týmu - Princlová
28.-29.7.2011 Rozvoj dovedností - Sponer
 • Rozvoj dovedností
 • Komunikace v projektovém týmu
 • Pracovní řád Upa
 • Vysokoškolský zákon
 • Etiketa a interkulturní komunikace
 • Sociální sítě a možnosti jejich využití pro rozvoj vysokých škol
 • Image osobnosti
 • Komunikační dovednosti
 • Etiketa a interkulturní komunikace
 • Asertivita
 • Projektové řízení
 • Workshop Procesně orientované manažerské vzdělávání v akademickém prostředí (KA3)
 • Koučování
 • Efektivní vedení porad
 • Principy práce s lidmi
 • Principy práce s lidmi
 • Image osobnosti
 • Etiketa a interkulturní komunikace
 • Týmová práce a spolupráce
 • Zákoník práce 2011
 • Vyjednávání
 • Koučování
 • Vyjednávání
 • Komunikační dovednosti
 • Týmová práce a spolupráce
 • Pracovní právo
 • Ochrana osobních údajů
 • Management lidských zdrojů
 • Image osobnosti
 • Vyjednávání
 • Týmová práce a spolupráce
 • Prezentační dovednosti
 • Projektové řízení
 • Principy práce s lidmi
 • Zadávací řízení
 • Komunikační dovednosti
 • Timemanagement

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR:  www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Centrum andragogiky s. r. o. - partner projektu: www.centrumandragogiky.cz