STUDY (Inovace bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a zavedením studijních opor AJ do výuky)

Kontakty:

Manažer projektu:
Mgr. Janet Wolf
telefon 466 037 268
e-mail janet.wolf@upce.cz

Finanční manažer partnera:
Ing. Monika Bendová
telefon 466 037 092
e-mail monika.bendova@upce.cz

Garant projektu:
prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

Projekt Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice je zaměřen na inovaci dvou akreditovaných bakalářských studijních programů Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Inovace spočívá ve vytvoření studijních opor a přednášek v anglickém jazyce pro 30 předmětů vyučovaných v rámci bakalářských studijních programů, a jejich následnému ověření ve výuce. Prostřednictvím intenzivní výuky odborné angličtiny na FEI a účasti anglicky mluvících odborníků ve výuce se rozšíří jazykové kompetence zaměstnanců fakulty a dojde ke zvýšení uplatnitelnosti studentů v profesním životě.

Inovace bakalářských STUDijních programů FakultY elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a zavedením studijních opor v AJ do výuky

Název projektu: STUDY (Inovace bakalářských STUDijních programů FakultY elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a zavedením studijních opor v AJ do výuky)

Zkrácený název projektu: STUDY

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0125

Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Trvání projektu: 1.3.2012- 28.02.2015

Cíle projektu:

Projekt si klade za cíl zvýšení kvality studia na Univerzitě Pardubice (UPa) a posílení jejího začlenění do Evropského vzdělávacího a výzkumného prostoru. Hlavním dopadem v rámci projektu bude zkvalitnění výuky na Fakultě elektrotechniky a informatiky (FEI) UPa a zvýšení uplatnitelnosti pilotní cílové skupiny - 500 studentů Bc. programů FEI v profesionálním životě.

Projekt má 2 dílčí cíle:

 1. Inovace 2 akreditovaných Bc. studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a informatika prostřednictvím vytvoření elektronických studijních opor v AJ pro 30 předmětů a vstupy zahraničního odborníka do výuky. Studijní opory budou v rámci projektu pilotně ověřeny ve výuce Bc. stupně pedagogy FEI a stanou se její běžnou součástí. Tím dojde ke zvýšení jazykových kompetencí 500 studentů Bc. studia a ke zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.
 2. Posílení jazykových kompetencí 24 akademických pracovníků (AP) FEI UPa a 10 THP pracovníků FEI UPa prostřednictvím intenzivní kontaktní i nekontaktní výuky odborné angličtiny nejméně o 1 úroveň dle ERR.
  Odborné jazykové vzdělávání v AJ se tak stane trvalou součástí komplexního rozvoje studentů a zaměstnanců FEI.

Cílové skupiny projektu (dále jen CS)

Nosnou cílovou skupinu projektu tvoří studenti Bc. studia a akademičtí pracovníci (AP) FEI.

CS 1 je 500 studentů 2 akreditovaných bakalářských studijních programů FEI - Informační technologie a Elektrotechnika a informatika. CS1 bude do projektu zapojena testováním a absolvováním modulů předmětů v AJ. Inovované předměty se stanou standartní součástí výuky, vstup CS1 bude povinný (zápisem inovovaného předmětu). Studenti budou vyzváni k aktivní účasti na výuce AJ v projektu. Na základě zpětné vazby od studentů po odzkoušení pilotních modulů předmětů ve výuce bude probíhat případná modifikace modulů.

CS 2 je 24 akademických pracovníků z FEI, kteří v rámci projektu absolvují intenzivní výuku odborné angličtiny. Poté se všichni v roli inovátorů zapojí za pomoci korektorů dodavatele do inovace studijních programů prostřednictvím vytvoření studijních opor v angličtině a poté ověří moduly předmětů v AJ ve výuce.

CS 3 jsou neakademičtí zaměstnanci THP FEI, kterých se do projektu zapojí 10. Tato cílová skupina absolvuje výuku základů odborné angličtiny.

Klíčové aktivity projektu jsou:

KA 01 – Zpracování koncepce výuky odborné AJ, tvorba sylabů, úvodní testování

KA 01 probíhá v období od března 2012 do října 2012 a zahrnuje následující aktivity:

 • vytvoření metodiky – komplexního materiálu, který bude obsahovat osnovu výuky odborné angličtiny se zaměřením na profesně orientovaný jazyk,
 • vytvoření sylabů inovovaných předmět v anglickém jazyce, u kterých bude stanovena úroveň, odpovídající potřebám studijních programů
 • nerozlišená výuka a testování CS 1, 2, 3

   

  • CS 2,3 budou rozděleni na jednotlivé úrovně znalosti anglického jazyka dle vstupního placement testu
  • U CS 1 bude testována úroveň znalostí odborné angličtiny.

KA 02 – Výuka angličtiny pro CS 2 a 3

KA 02 probíhá v období od září 2012 do června 2014. KA 02 zahrnuje vlastní zvýšení jazykových kompetencí účastníků vzdělávání, CS 2, 3. V rámci této klíčové aktivity bude realizována výuka odborné angličtiny v oboru ICS a elektro. Výuka bude probíhat v celkovém rozsahu 316 hodin/osoba a bude zahrnovat následující části:

 • roční kurzy odborného anglického jazyka – 120 hodin/osoba,
 • intenzivní kurzy odborného anglického jazyka – 80 hodin/osoba,
 • e-learningový kurz pro bezkontaktní výuku anglického jazyka – 100 hodin/osoba,
 • prezenční a komunikační dovednosti v AJ – 16 hodin/osoba,
 • průběžné a závěrečné testování CS 2,3.

V rámci této aktivity bude ve prospěch CS 1 vybudována jazyková laboratoř.

KA 03 - Vytváření modulů inovovaných předmětů v AJ s odbornou asistencí

KA 03 probíhá v období od února 2013 do září 2014. V rámci KA 03 bude probíhat vlastní inovace předmětů vytvářením modulů v AJ pro 30 předmětů Bc. studia na FEI, které budou určeny pro zvýšení jazykových kompetencí v odborné angličtině pro studenty Bc. programů FEI (500 CS 1). Moduly budou zpracovávány s odbornou jazykovou asistencí korektorů dodavatele jazykového vzdělání a připraveny tak, aby mohly být ověřeny ve výuce. Modul je složen z elektronické studijní opory v anglickém jazyce, přednášky pedagoga CS 2 v anglickém jazyce a závěrečném testu znalostí studenta.

KA 04 – Ověření inovovaných předmětů Bc. studia ve výuce cílové skupiny 1

KA 04 probíhá v období od října 2013 do ledna 2015. V rámci této aktivity 500 studentů CS 1 absolvuje studijní opory v Aj v rámci výuky inovovaných předmětů s anglickým modulem. Přednášku o časové dotaci min. 2 hod/inovovaný předmět odpřednáší studentům CS 1 ověřovatelé předmětu. Poté CS 2 - akademičtí pracovníci FEI v roli ověřovatelů závěrečným testem zjistí objektivně úroveň znalostí odborné AJ u CS 1 - studentů.
 

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR: www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz

Realizační tým projektu

Garant projektu:

Prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.

Manažer projektu: 
 

Mgr. Janet Wolf
e-mail janet.wolf@upce.cz  
telefon 466 037 268

Finanční manažer: 
 

Ing. Monika Bendová
e-mail monika.bendova@upce.cz
telefon 466 037 092

IT podpora:  
 

Martin Žabka
e-mail martin.zabka@upce.cz
telefon 466 036 131

Vedoucí vzdělávacích aktivit:
 

Bc. Petra Černohubá
e-mail petra.cernohuba@upce.cz
telefon 466 037 032

Administrátor:
 

Bc. Petra Černohubá
e-mail petra.cernohuba@upce.cz
telefon 466 037 032

Ing. Lucie Růžičková

e-mail lucie.ruzickova@upce.cz

telefon 466 037 157