Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

logolink_5.png

Kontakty:

Řešitel projektu
Ing. Valerie Wágnerová
telefon +420 466 036 555
e-mail valerie.wagnerova@upce.cz

Koordinátor projektu
Mgr. Zuzana Paulusová
telefon +420 466 036 406
e-mail zuzana.paulusova@upce.cz

Finanční manažer
Ing. Libuše Petrová
telefon +420 466 036 757
e-mail libuse.petrova@upce.cz

Kancelář projektu se nachází v univerzitním kampusu v budově G v přízemí.

Regionální koordinátor
pro Pardubický kraj
Ing. Zdenka Černá
telefon +420 466 036 788
e-mail zdenka.cerna@upce.cz
ptpo@upce.cz

Univerzita Pardubice jako Regionální koordinátor na podporu technických a přírodovědných oborů pro Pardubický kraj realizuje projektem Brána vědě/ní otevřená II. (BRAVO II) sérii akcí, které se zaměřují na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností univerzity a jejích fakult. Současně vytváří komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogických pracovníků VŠ/VOŠ/SŠ/ZŠ, který umožní zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o nové poznatky, zejména v oblasti TPO.
Projekt navazuje na úspěšný projekt Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, realizovaný v období 1.6.2012 - 31.5.2014.

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0013
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 3. 3. 2014 – 30. 6. 2015 (16 měsíců)

Projekt BRÁNA VĚDĚ/NÍ OTEVŘENÁ II. navazuje na úspěšný projekt Brána vědě/ní otevřená – BRAVO, realizovaný od  1.6.2012 do 31.5.2014.

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní systém vzdělávacích aktivit a odborné přípravy pedagogických pracovníků VŠ/VOŠ/SŠ/ZŠ, který umožní zavést nové formy volnočasového učení žáků s aktivním zájmem o nové poznatky, zejména v oblasti TPO.

Hlavního cíle bude dosaženo dílčími cíli, mezi něž patří:

 • vytvářet a realizovat vzdělávací aktivity komplexního typu, dlouhodobě opakovatelné, přispívající k popularizaci VaV a podporující badatelsky orientovanou výuku a volnočasové aktivity mládeže,

 • organizovat škálu zážitkových, populárně-naučných akcí zaváděním nových způsobů a forem učeníprohlubujících zájem mládeže o nové poznatky ve VaV a systematicky rozvíjejících zájem aktivních a talentovaných zájemců o TPO,

 • podporovat pedagogy na všech stupních vzdělávání při práci s žáky a studenty v oblasti seznamování se s VaV,

 • zlepšit všestrannou odbornou přípravu pracovníků na VŠ/VOŠ/SŠ/ZŠ pro práci s mládeží a pro různé formy učení,

 • vytvořit metodologii výuky a pořádaných aktivit včetně volnočasových, dlouhodobě využitelnou a přenositelnou,

 • vytvořit účelné a funkční sítě zapojených škol a partnerů pro výměnu zkušeností, dlouhodobou spolupráci a vzájemnou metodickou podporu různých forem vzdělávání a badatelsky orientované výuky.

Cílové skupiny projektu

 1. Akademičtí a odborní pracovníci VŠ

 2. Studenti VŠ

 3. Zájemci o vědecko-výzkumnou práci – žáci ZŠ/SŠ aktivně projevující zájem o TPO

 4. Pedagogové – učitelé ZŠ/SŠ

 5. Odborní pracovníci výzkumných a vývojových institucí

Projekt obsahuje následující klíčové aktivity:

KA01 Kontaktní populárně-naučné akce k rozvíjení zájmu CS o TPO

Univerzita Pardubice ve spolupráci se sítí ZŠ/SŠ a zapojenými partnery zrealizuje cyklus interaktivních populárně-naučných akcí. Atraktivní, zážitkovou, netradiční a poutavou formou aktivně zapojí mládež do procesu poznávání a učení.

Zapojení odborníci a pedagogové VŠ a ZŠ/SŠ, příp. studenti VŠ připraví, pilotně vyzkouší a ověří komunikaci technických a přírodovědných oborů (TPO) jinými formami než tradičními výukovými, čímž podpoří a vzbudí větší zájem o prezentované vědecké téma/obor pozitivním směrem k hlubšímu zájmu o TPO a pochopení souvislostí mezi jevy.

V průběhu jednoho roku se uskuteční následující akce:

 • Vědecko-technický jarmark
 • Noc vědců a mladých výzkumníků
 • čtyřdenní cyklus Věda a technika na dvorech škol
 • cyklus osmi populárně-naučných besed s osobnostmi vědy Exempla Trahunt
 • cyklus deseti diskusních večerů Na slovíčko s vědcem
 • exkurze na fakultní pracoviště
 • speciální oborově zaměřené workshopy fakultních týmů na specializovaných školách nebo v laboratořích fakult UPa

KA02 Systematická práce s talentovanými žáky s aktivním zájmem o TPO k odborné badatelské činnosti

Vznikne systém vzdělávacích aktivit, při nichž zapojení pracovníci VŠ a SŠ/ZŠ podporují žáky aktivně projevující intenzivní zájem o TPO. Umožní jim cíleně a systematicky seznámit se se základy VaV práce a rozvíjet dovednosti a znalosti. Systematickou práci budou vykonávat buď přímo na pracovištích UPa, nebo v učebnách specializovaných škol. Přímou, kontaktní, dlouhodobou a zážitkovou formou získají žáci vědomosti v kontextu nejnovějších poznatků VaV a díky tomu je posilován jejich další zájem o TPO.

 • Technické zájmové kroužky
 • Univerzitní letní škola
 • Specializované letní školy pro děti a mládež
 • Badatelská průprava, prohloubení systému systematické badatelské činnosti na fakultách
  s technickým a přírodovědným zaměřením (SBČ)
 • Přehlídky a festivaly badatelských prací
 • Cyklus přednášek pro žáky SŠ „Kvantová fyzika, chemie a předpoklady vědy“

KA03 Podpora pedagogů ZŠ/SŠ v systematické práci se žáky

Je připraven komplex systémové podpory pedagogů ZŠ/SŠ. a speciálních seminářů různých typů různě oborově zaměřených, podporujících systematickou práci pedagogů s žáky na nižších vzdělávacích stupních, v nichž budou AP seznamovat učitele s novými poznatky a trendy v různých TPO včetně nových forem práce s CS C a volnočasového učení, aby je následně mohli učitelé využít při své práci s CS C.

Semináře a workshopy pro pedagogy zahrnují tyto oblasti:

 • Chemie
 • Matematika a fyzika
 • Technika, technologie a doprava
 • Restaurování
 • Elektrotechnika a informatika

KA04 Další vzdělávání a rozvoj dovedností pracovníků a studentů UPa a pedagogů SŠ/ZŠ pro práci s mládeží

Aby mohli AP, ostatní pracovníci UPa, učitelé SŠ/ZŠ a studenti vyšších typů VŠ studia zapojení do KA projektu kvalitním a kvalifikovaným způsobem pracovat s CS C a pozitivně ovlivňovat její zájem o TPO, bude realizováno několik typů speciálních tréninků, seminářů a workshopů k posílení jejich odborných kompetencí a komunikačních dovedností. Zvláštní pozornost bude věnována metodické přípravě pro práci s žáky a studenty na kvalitativně nové úrovni s pomocí nových forem učení.

Systém přípravy a posílení kompetencí pro práci s mládeží obsahuje i absolvování několika typů krátkodobých tuzemských a zahraniční stáží, které formou návštěv univerzit, popularizačních center, přehlídek a odborných seminářů, workshopů, kulatých stolů, diskusí s odborníky a autentickou zkušeností umožní CS získat nové informace a poznatky pro alternativní formy učení a organizaci populárně-naučných volnočasových aktivit pro děti a mládež.

 • Trénink komunikačních a dalších dovedností pro práci s CS C (zapojení dle nabídky UPa-OPVV)
 • Krátkodobé stáže v zahraničí (kráceno)
 • Tuzemské semináře a workshopy

KA05 Aktivity směřující k prohlubování spolupráce a posílení informačních sítí mezi UPa a ZŠ/SŠ a dalšími vzdělávateli

Aktivity této KA podpoří vytváření sítí mezi VŠ/SŠ/ZŠ a dalšími vzdělávateli a partnery s využitím informačních portálů a moderních IT nástrojů. Budou rozvíjeny současné sítě, inovovány metody spolupráce a rozšířena funkcionalita i dopad na CS, implementovány nové, zejména virtuální formy komunikace odpovídající moderním ICT trendům a specifikům komunikace s CS C – generací Y.

 • Vytvoření informačních sítí, portálového a multimediálního informačního prostředí
 • Vytvoření kvalifikovaného redakčního týmu pro sběr, tvůrčí zpracování, elektronický a multimediální přenos informací a poznatků z oblasti TPO
 • Realizace kontaktních vzdělávacích seminářů
 • Účast na vzdělávacím veletrhu s celonárodní působností

Odborný garant projektu: Ing. Valerie Wágnerová
Koordinátor projektu: Mgr. Zuzana Paulusová
Finanční manažer projektu: Ing. Libuše Petrová
Organizační manažer projektu: Lenka Kalousková, Ing. Zdenka Černá
Vedoucí KA01: Ing. arch. Iva Svobodová
Vedoucí KA02, 03, 04, 05: Lenka Kalousková

Vedoucí akcí pro jednotlivé fakulty: 
Dopravní fakulta Jana Pernera - Ing. Pavel Svoboda
Fakulta ekonomicko-správní - Ing. Vítězslav Bačkovský
Fakulta elektrotechniky a informatiky - Ing. Lucie Růžičková
Fakulta filozofická - Mgr. Marta Pató
Fakulta chemicko-technolog - Ing. Iva Ulbrichová, CSc.ická
Fakulta restaurování - Bc. Pavla Nováková
Fakulta zdravotnických studi - Ing. Eva Kynclováí

Multimediální podpora projektu: Mgr. Marek Chalupník, Adrián Zeiner, Václav Čásenský

Kontaktní osoby partnerů: 
Institut rozvoje evropských regionů -   Ing. Petra Sůrová (koordinátor)
Ing. Libor Konrád (finanční manažer) - Regionální rozvojová agentur Pardubického kraje
Mgr. Petra Srdínková (koordinátor) - Bc. Jana Pašťalková (finanční manažer)
Střední průmyslová škola chemická Pardubice - Mgr. Jarmila Polanská (koordinátor), Ing. Hana Herudková (finanční manažer)
Střední zdravotnická škola Pardubice - Mgr. Bc. Martina Hartlová (koordinátor), Bc. Josef Půlpán (finanční manažer)

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily - Ing. Luděk Štěpnička
Gymnázium Mozartova Pardubice  - Mgr. Radka Klempířová
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice  - Ing. Ladislav Štěpánek

Jednou z klíčových aktivit projektu Brána vědě/ní otevřená II. je dlouhodobá práce s talentovanými žáky s aktivním zájmem o technicko-přírodovědné obory, jejíž součástí je Systematická badatelská činnost (SBČ).  

Žáci středních škol měli v letošním školním roce v rámci SBČ jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci s nejmodernějším vybavením přímo na půdě Univerzity Pardubice, kde pod dohledem kvalifikovaných odborných mentorů (akademických a odborných pracovníků i studentů univerzity) zpracovávali vybraná témata.

Průběh SBČ koordinoval partner projektu BRAVO II - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA Pk)  ve spolupráci se čtyřmi zapojenými fakultami univerzity, konkrétně s Dopravní fakultou Jana Pernera (DFJP), Fakultou ekonomicko-správní (FES), Fakultou chemicko-technologickou (FChT), Fakultou zdravotnických studií (FZS) a dalšími partnery projektu - Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice (SPŠCH) a Střední zdravotnickou školou Pardubice (SZŠ).

Výsledkem snažení žáků byla odborná práce, poster a prezentace, se kterou někteří vystoupili na závěrečné přehlídce badatelských prací organizované RRA Pk. Jednodenní konference pod názvem „BRAVO VĚDĚ“ se konala 1. dubna v Congress Center Pardubice v Afi paláci a předcházely jí dva odborné semináře prezentačních dovedností, na kterých se účastníci přehlídky učili, jak správně prezentovat svoji práci před posluchači.

Program konference „BRAVO VĚDĚ“
Sborník
Video
Fotogalerie

Přehled zapojených žáků a výsledků jejich prací:

Jméno účastníka

Škola

Fakulta

Odborný mentor/

 Mentor junior

Téma práce

Výstup

Barbora Dopitová

SZŠ Pardubice

FZS

Mgr. Iveta Černohorská

Dětská obezita

Abstrakt

Poster

Eliška Šedová

SZŠ Pardubice

FZS

Mgr. Eva Hlaváčková, Ph.D.

Historie vzdělávání na SZŠ

Abstrakt

Prezentace

Kateřina Pravdová

SZŠ Pardubice

FZS

Mgr. Romana Lebedinská

Syndrom diabetické nohy

Abstrakt

Poster

Hana Korelová

SZŠ Pardubice

FZS

Mgr. Zuzana Škorničková

Antikoncepce

Abstrakt

Prezentace

Petra Málková

SZŠ Pardubice

FZS

PhDr. Magda Taliánová, Ph.D.

Problematika hygieny rukou u mládeže

Abstrakt

Poster

Zdislava Víšková

SZŠ Pardubice

FZS

Mgr. Květoslava Štěpánková

Poruchy příjmu potravy

Abstrakt

Prezentace

Michal Lorenc

SPŠCH Pardubice

FChT

prof. Ing. Miroslav Vlček, CSc/Ing. Stanislav Šlang

Příprava a charakterizace tenkých vrstev chalkogenidových skel

Abstrakt

Poster

Martin Vrbický

SPŠCH Pardubice

FChT

doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D./Ing. Eva Horáková

Příprava a katalytická aktivita enantioselektivních katalyzátorů na bázi 2-fenylimidazolidin-4-onů

Abstrakt

Poster

Olga Jelínková

SPŠCH Pardubice

FChT

Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D.

Alternativní metody odstraňování syntetických barviv z odpadních vod

Abstrakt

Poster

Martina Vacková

SPŠCH Pardubice

FChT

doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D./Ing. Richard Kammel

Deriváty 1,3-thiazolu s fluorescescenčními vlastnostmi

Abstrakt

Prezentace

Lukáš Janecký

SPŠCH Pardubice

FChT

Ing. Tomáš Chlupatý, Ph.D.

Koordinační sloučeniny biogenních kovů jako katalyzátory tvorby polymerů pro medicínské účely

Abstrakt

Prezentace

Karel Bartoš

SPŠCH Pardubice

FChT

Ing. Petr Švec, Ph.D.

Frustrované lewisovské páry na bázi sloučenin cínu

Abstrakt

Prezentace

Věra Dontová

SPŠCH Pardubice

FChT

Ing. Roman Olejník, Ph.D. 

Použití amidinátových a guanidinátových ligandů pro aktivaci nepřechodných kovů a katalytické aplikace

Abstrakt

Poster

Michal Mach

Jana Marečková

SPŠCH Pardubice

FChT

Ing. Božena Frumarová, CSc./Ing. Václav Parchanski, Ph.D.

Chalkogenidová skla dotovaná ionty vzácných zemin – materiály pro informační technologie

Abstrakt

Poster

Martin Kolář

SPŠCH Pardubice

FChT

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Epoxidová lepidla

Abstrakt

Poster

Daniel Kouba

SPŠCH Pardubice

FChT

Ing. Luboš Prokůpek, Dr.

Polyuretanová lepidla

Abstrakt

Poster

Kateřina Lacinová

SPŠCH Pardubice

FChT

Ing. Alena Komersová, Ph.D. 

Disoluční testy pevných lékových forem

Abstrakt

Poster

Patrik Břeň

Karel Macek

SPŠCH Pardubice

FChT

doc. Ing. Ladislav Burgert, CSc

Příprava vláken z biopolymerů

Abstrakt

Poster

Kateřina Matoušová

SPŠCH Pardubice

FChT

prof. Ing. Andréa Kalendová, Dr./ Ing. Kateřina Nechvílová

Antikorozní pigmenty v chemii organických povlaků

Abstrakt

Poster

Tomáš Hrbek

Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

FChT

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.

Iontové spínání ve vrstvách chalkogenidů

Abstrakt

Poster

Jakub Pilař

Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

FChT

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.

Fotonické vlastnosti amorfních chalkogenidů

Abstrakt

Prezentace

Kamil Mudruňka

Adam Brebera

Gymnázium Dašická Pardubice

FES

Mgr. David Brebera

Robot Karel

Abstrakt

Prezentace

Jaroslav Krádl

ZŠ Heřmanův Městec

Vojtěch Suchánek

Gymnázium Josefa Ressela Chrudim

FES

Ing. Jan Panuš, Ph.D.

Programování robotických stavebnic

Abstrakt

Poster

Marek Bílek

Gymnázium Dašická Pardubice

Josef Krška

SŠ Educa Rybitví

Radek Štolpa

Pavel Trejbal

Gymnázium Mozartova Pardubice

FES

doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Testování a hodnocení použitelnosti webových stránek vybraných statutárních měst

Abstrakt

Prezentace

Filip Vaněk

Střední průmyslová škola Chrudim

DFJP

*)

Sonda pro měření termoelektrického napětí na povrchově deformovaných materiálech

Abstrakt

Poster

Prezentace

Martin Křičenský

Střední průmyslová škola Chrudim

DFJP

*)

Návrh a výroba korozní komory

Abstrakt

Poster

Prezentace

Martin Johan

Střední průmyslová škola Chrudim

DFJP

*)

Srovnání měření drsnosti povrchu kontaktním způsobemdrsnoměrem a opticky

Abstrakt

Poster

Prezentace

Václav Lojška

Střední průmyslová škola Chrudim

DFJP

*)

Možnost impregnace porézních materiálů jednosložkovými lepidly

Abstrakt

Poster

Prezentace

Tomáš Kroupa

Střední škola automobilní Holice

DFJP

*)

Měření rázové pevnosti tahem

Abstrakt

Poster

Prezentace

Ondřej Schejbal

Střední škola automobilní Holice

DFJP

*)

Úprava zařízení pro rázové zkoušky tahem

Abstrakt

Poster

Prezentace

*)

odborný mentor (akademičtí pracovníci):   Ing. Petr Hanus, doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D.
technický mentor (neakademičtí pracovníci): Ing. Zdeněk Bareš,  Jan Černohlávek, Martin Řehák,  Ing. Pavel Svoboda, Ph.D., Jiří Tlustoš
 • pořad Českého rozhlasu Pardubice ze života vědců Univerzity Pardubice
 • pořad o vědě, která usnadňuje život
 • pořad byl vysílán do června 2015

Archiv pořadů.
http://www.rozhlas.cz/pardubice/laborator
– archiv Českého rozhlasu                                             
Living Lab Magazine (English)
Noviny o Živé laboratoři (česky)
Living Lab Poster (English)
Living Lab Video – The Birth of the Programme (English) – jak vzniká pořad Živá laboratoř

Redaktorka Jana Davidová hovoří s akademickými pracovníky a mladými výzkumníky o úspěších i zákulisí práce badatele a vědce.

Pořad ve spolupráci s Českým rozhlasem Pardubice přispívá k popularizaci pěstovaných vědních disciplín na Univerzitě Pardubice a k posílení povědomí o činnostech univerzity mezi laickou veřejností i šíření dobrého jména univerzity.

Komunikace výsledků vědy, výzkumu a vývoje a přiblížení vědecko-výzkumné práce i laické veřejnosti je nedílnou součástí naplnění poslání veřejné vysoké školy a informování veřejnosti o našich činnostech a úspěších

Děkujeme všem akademikům a Českému rozhlasu Pardubice za spolupráci.

Vysílání zahájeno: 3. září 2011, první rok vysílání 2011-2012 – každou sobotu ve 12:30, od května 2012 v neděli po 17. hodině, od ledna 2014 do června 2015 každou sobotu v 15:30 hodin.

Pořad vznikl za podpory projektů:

 • IPN Podpora technických a přírodovědných oborů – Regionální koordinátor pro Pardubický kraj (2011),
 • Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědecko-výzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice (2011-2012),
 • BRAVO – Brána vědě/ní otevřená (2012 - 2014),
 • Brána vědě/ní otevřená II. (2014 - 2015),

které jsou spolufinancované ESF a státním rozpočtem ČR.

Ing. Valerie Wágnerová
mluvčí UPa
odborný garant projektu BRAVO a BRAVO II.

Vědecká kavárna v Pardubicích - cyklus neformálních diskusních večerů nad tématy z vědy a vědění, který usiluje o sdílení zajímavých poznatků z vědy se širokou veřejností a o návrat vědy do naší kultury.

Vstup je volný pro zájemce z široké veřejnosti.

Kavárna Universitas je místem pro setkávání lidí zajímajících se o nejrůznější oblasti vědy či vědění. Diskusní večery jsou zasvěcené přednášce a společnému hledání otázek a odpovědí na předem domluvené téma a dávají návštěvníkům možnost v neformálním prostředí Klubu 29 zeptat se pozvaného hosta na to, co je zajímá. Pořádají jednou za měsíc studenti Univerzity Pardubice ve spolupráci s Divadlem 29 (ul. Svaté Anežky České).

Diskusní večery Kavárna Universtitas tak navazují na cyklus přednášek pod hlavičkou Science Café, který vznikl v rámci projektu IPN Podpora přírodovědných a technických oborů, Regionální koordinátor pro Pardubický kraj.

Kontakt:
Kateřina Šraitrová
studentka Univerzity Pardubice

K.Sraitrova@seznam.cz

Patrik Čermák
student Univerzity Pardubice

patrik.cermak@email.cz

Cíle projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy
IPN Podpora technických a přírodovědných oborů (TPO)
a činnosti Regionálního koordinátora pro Pardubický kraj:  

Stránky projektu

Zvýšit zájem mládeže o TPO, případně jeho další studium

 • zajistit motivační aktivity systematicky podporující zájem dětí a mladých lidí o studium technicky a přírodovědně orientovaných oborů obecně a se zvláštním zaměřením studia TPO na vysokých školách (dále jen „VŠ“);

Dlouhodobě budovat pozitivní image technickým a přírodovědným oborům

Popularizovat vědu z oblasti technických a přírodovědných oborů

 • zajistit komunikaci vědy, vědeckých a technických informací, které by probudily zájem mladých lidí o studium TPO

Propojit výuku technických a přírodovědných oborů se zážitky zaměřenými na poznání přírodních věd a techniky

 • podpořit výuku TPO na všech stupních vzdělávání, se zvláštním zřetelem k terciárnímu vzdělávání na veřejných vysokých škol

Více informací k IPN PTPO na webové stránce: www.msmt.cz a www.generacey.cz .