Grant Office – cesta k úspěšným projektům

Na Univerzitě Pardubice působí oddělení – Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy a Oddělení pro vzdělávání a výzkum, která se snaží iniciovat vznik projektů (rozvojových, národních, mezinárodních), asistovat při jejich přípravě a realizaci, poskytovat informační a konzultační servis.

S ohledem na změny v hodnocení výsledků vědy a výzkumu, na nutnost nárůstu účelového (projektového) a externího financování vědy a výzkumu, na vznik a rozvoj vědeckovýzkumných center na Univerzitě Pardubice, vzrůstá zájem a motivace akademických pracovníků a studentů doktorských studijních programů o přípravu a zapojení se do projektů různého typu.

V našem projektu GROFF se soustředíme na výchovu a vzdělávání akademických a vědeckovýzkumných pracovníků, studentů doktorských studijních programů, podpůrných pracovníků a budování spolupráce s dalšími institucemi. Účelem projektu je vytvoření systému projektové podpory společně se zvýšením aktivity a úspěšnosti při přípravě a podávání projektů.

Aktivity projektu budou řešeny v partnerství s Technologickým centrem AV ČR, expertním subjektem v oblasti mezinárodní podpory vědy a výzkumu.

Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.4 Partnerství a sítě
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0106
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 8. 2011 – 31. 7. 2014

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je navazování, rozvoj a posilování spolupráce Univerzity Pardubice s různými, primárně zahraničními subjekty, a to za účelem:

-        získání potřebných zkušeností (formou stáží),

-        vytvoření a rozvoje celouniverzitního systému kvalifikované podpory pro přípravu a řízení projektů, s důrazem na mezinárodní vědeckovýzkumné projekty.

Záměrem je vytvořit systém projektové podpory fungující napříč celou univerzitou (Grant Office), který povede ke zvýšení úspěšnosti při podávání projektů a získávání finanční podpory především ze zahraničních zdrojů. Grant Office bude aktivně vytvářet příležitosti, poskytovat informační servis a poradenství, metodicky vést vědeckovýzkumné týmy, organizovat školení a semináře a vzdělávat.

Dalšími neméně důležitými cíli projektu jsou:

-    vzdělávání cílové skupiny v oblasti věcného a finančního řízení, komunikačních a prezentačních dovedností, legislativního přehledu, jazykových a ICT kompetencí potřebných pro kvalitní přípravu a úspěšné řízení projektů;

-    zvýšení informovanosti o programech podpory;

-    sdílení zkušeností a dobré praxe formou interaktivních setkání (stáže, workshopy, konference).

Kontrolované výstupy projektu

Proškolená cílová skupina
Vytvořené a zrealizované vzdělávací kurzy
Učební materiály, manuály
Absolvované praxe a stáže
Uspořádané workshopy a konference

Popis cílové skupiny

Projekt je zaměřen na následující cílovou skupinu:
A.  Podpůrní pracovníci
B.  Akademičtí pracovníci
C. Studenti doktorských studijních programů
D.  Další pracovníci zabývající se vědou a výzkumem

Přínos

Cílová skupina (tedy zaměstnanci univerzity a studenti doktorského studia) získají vzdělání a dovednosti v oblasti přípravy a realizace projektů a v dalších oblastech, které s přípravou a realizací projektů úzce souvisí. Projekt přinese nadstavbové vědomosti, které není možné získat v průběhu standardního studia a často ani v průběhu další kariéry.To přispěje ke zvýšení úspěšnosti univerzity při podávání výzkumných i rozvojových projektů a získávání další účelové finanční podpory, primárně ze zahraničních zdrojů.

KA01 – Vzdělávání v oblasti jazykových a ICT kompetencí

KA01 je podpůrnou aktivitou pro jednodušší a efektivnější přípravu a realizaci budoucích projektů, absolvování stáží a školení.

KA02 – Vzdělávání v oblasti projektového managementu

Teoretická příprava pro týmovou práci (tvorbu a řízení týmů, role jednotlivců, motivace členů), prezentování projektového záměru (v ČJ i v AJ) a kvalitní přípravu a řízení projektů.

Pro podpůrné a akademické pracovníky (pracovníky Grant Office) bude zrealizováno na míru šité interaktivní školení zakončené mezinárodně platným a uznávaným certifikátem projektového manažera. Tento certifikát bude známkou kvality jak při spolupráci v rámci Univerzity Pardubice, tak především při spolupráci s externími subjekty.

Účastníci kurzů se rovněž seznámí s důležitými mezinárodními, rozvojovými a národními dotačními tituly.

Pro cílovou skupinu budou pořádány diskusní semináře, jejichž cílem bude nejenom informovat o činnosti Grant Office tak, aby byly co nejpřínosnější pro projektové týmy, společnou přípravu, úspěšnou realizaci a řízení projektů.

KA03 – Zahraniční a místní stáže, odborná školení v zahraničí

Důležitá a prakticky orientovaná klíčová aktivita, která vhodně doplňuje aktivity ostatní. Jejím cílem je zvýšit vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými subjekty (s důrazem na zahraniční, zkušené v oblasti přípravy, realizace a řízení mezinárodních vědeckovýzkumných projektů) a přispět tak k lepšímu přenosu poznatků.

KA04 – Learning by doing (cílené praktické vzdělávání projektových týmů)

Prakticky orientovaná vzdělávací aktivita zaměřená na odborný růst a rozvoj projektových týmů. Aktivita bude primárně zaměřena na práci s týmy v oblasti přípravy a řízení:

-    mezinárodních vědeckovýzkumných projektů

-    partnerství

-    národních vědeckovýzkumných projektů

-    mezinárodních vzdělávacích a rozvojových projektů

-    rozvojových projektů.

KA05 – Vzdělávání v oblasti legislativní podpory, diseminace a komercionalizace výsledků VaV

Záměrem této aktivity je představit právní předpisy vážící se k projektům a účasti vysokých škol v projektech, a to jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a především v podobě přijatelné a pochopitelné pro laiky v oblasti právní.

Tato aktivita bude současně zaměřena i na komerční právní předpisy a komerční zvyklosti a oblast spolupráce univerzit s aplikační sférou.

KA06 – Elektronická podpůrná aplikace pro přípravu, řízení a administraci projektů

Univerzita Pardubice využívá interní informační systém, v rámci kterého funguje modul Granty a projekty. V současné době probíhá v rámci tohoto modulu prostá evidence projektů s pohledem na čerpání finančních prostředků. V rámci této klíčové aktivity dojde k analýze celého interního informačního systému univerzity a navržení možností logického propojení jednotlivých modulů a subsystémů včetně možnosti využívání modulu Granty a projekty při přípravě a řízení realizovaných projektů.

KA07 – Odborné workshopy/konference

Jedná se o tematicky zaměřená pracovní setkání se zástupci ostatních projektových kanceláří z České republiky a ze zahraničí. V průběhu jednotlivých akcí dojde k představení vybraných projektových kanceláří, pozitivních i negativních zkušeností z oblasti přípravy a realizace projektů, k diskusi o vybraných tématech a k předávání zkušeností.

KA08 – Hodnocení odborných aktivit

Cílem této klíčové aktivity je vytvoření systému a vlastní hodnocení výsledků a přínosu ostatních odborných klíčových aktivit. Hodnocení bude uskutečňováno ze 2 pohledů, tj. z pohledu cílové skupiny a lektorů.

Partner projektu: Technologické centrum AV ČR

http://www.tc.cz

Univerzita Pardubice spolupracuje s partnerem projektu, Technologickým centrem AV ČR (TC AV), již dlouhodobě.

Univerzita je členem sítě NINET, v rámci které úzce spolupracuje s Národním informačním centrem pro evropský výzkum v TC AV. TC AV zajišťuje činnost národních kontaktních bodů pro Rámcové programy Evropského společenství (RP). V rámci této sítě dochází k šíření informací o možnosti zapojení do RP,, ke konkrétní pomoci při psaní projektů a k vlastnímu psaní projektových žádostí a administraci realizovaných projektů. V neposlední řadě je nabízena služba vyhledávání partnerů. TC AV pořádá ve spolupráci se členy sítě NINET řadu seminářů, v rámci kterých poskytuje informace o RP, o výzvách a jejich podmínkách, o využívání elektronických služeb Evropského společenství (např. IPR Help Desk, Partner Search aj.).

V roce 2005 zřídilo TC AV s podporou MŠMT ČR Českou styčnou kancelář pro evropský výzkum (CZELO) v Bruselu. TC AV je členem celoevropské sítě sdružující obdobně orientovaná centra všech členských zemí EU.

Partner se aktivně podílel na přípravě projektu a v průběhu realizace bude spolupracovat na klíčových aktivitách KA02, KA03, KA04 a KA07. V jednotlivých KA bude hrát následující roli:

KA02 – Vzdělávání v oblasti projektového managementu:

-        představení Rámcových programů EU, Rámcového programu pro konkurenceschopnost a inovace (CIP), popř. dalších mezinárodních dotačních titulů a výzev v rámci těchto programů,

-    výběr zahraničních a národních expertů, kteří mají zkušenosti s přípravou a řízením primárně mezinárodních projektů, sjednání tematického zaměření dle potřeb cílové skupiny, oslovení a pozvání expertů.

KA03 – Zahraniční a místní stáže, odborná školení v zahraničí:

-        organizace diskusních workshopů a stáží na vlastních pracovištích Partnera (v Praze a v Bruselu),

-        spolupráce při výběru vhodných českých a zahraničních přijímacích pracovišť, jejich prvotní oslovení.

KA04 - Learning by doing (cílené praktické vzdělávání projektových týmů):

-        praktické vzdělávání za účasti odborníků Partnera a/nebo Partnerem oslovených konzultantů zaměřené na psaní žádostí o grant, věcné a finanční řízení projektů, zpracování průběžných a závěrečných zpráv a zpracování vzorových projektových žádostí, manuálů a podpůrných dokumentů.

KA07 – Odborné workshopy/konference:

-        pomoc s výběrem cílové skupiny mimo UPa a dalších účastníků,

-    výběr, oslovení a pozvání řečníků a expertů (národních a mezinárodních).

Koordinátor projektu

Ing. Monika Vejchodová

Finanční manažer I.

Jana Novotná DiS.

Finanční manažer II.

Ing. Lucie Macháčová

 

 

Vedoucí vzdělávacích aktivit

Mgr. Eva Pražáková

Vedoucí KA04 – mezinárodní projekty

Ing. Jitka Genserová

Vedoucí KA04 – národní projekty

Ing. Martina Valášková

 

 

Fakultní koordinátor DFJP

doc. Ing. Jaroslav Kleprlík, Ph.D.

Fakultní koordinátor FES

Ing. Pavlína Čížková

Fakultní koordinátor FEI

Ing. Martina Zavadilová

Fakultní koordinátor FF

PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

Fakultní koordinátor FChT

Ing. Iva Ulbrichová, CSc.

Fakultní koordinátor FR

Bc. Pavla Nováková

Fakultní koordinátor FZS

Ing. Eva Kynclová

 

 

IT specialista

Ing. Martin Stroupek

25. - 26. 6. 2014 – Trénink vyjednávání v projektovém týmu (Ing. Vít Prokůpek)

17. 6. 2014 – MS Outlook (Ladislava Spálenská)

16. 6. 2014 – Tajemství manipulace a přesvědčování (Ing. Vít Prokůpek)

12. 6. 2014 – Nový občanský zákoník a jeho dopady na veřejnou VŠ (JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk)

11. – 12. 6. 2014 MS Project (RNDr. Olga Šedivá)

2. 6. 2014 – MS Powerpoint (Pavel Tesárek)

26. – 30. 5. 2014 - E.I.D.S. Summer Workshop 2014

21. 5. 2014 – Networking jako předpoklad úspěchu ve 21. století (Ing. Vít Prokůpek)

30. 4. 2014 - MS Word (Pavel Tesárek)

24. 4. 2014 – OPEN ACCES

10. 4. 2014 – GROFF HORIZON 2020 – MARIE CURIE SKLODOWSKA ACTIONS

2. – 3. 4. 2014 - Excel II. (Pavel Tesárek)

24. – 31. 3. – Vzdělávací kurz a certifikace projektových manažerů 2014 (CEP a. s.)

13. 3. 2014 – Duševní vlastnictví a jeho ochrana – autorskoprávní ochrana (JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk)

6. 3. 2014 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana – licence (JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk)

25. 2. 2014 - Duševní vlastnictví a jeho komercializace – spin-off společnosti (JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk)

5. 2. 2014 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana – průmyslověprávní ochrana (JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk)

30. 1. 2014 - Veřejné zakázky prakticky III. (JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk)

21. 1. 2014 – Závazky a řešení sporů (JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk)

16. 1. 2014 – Představení platformy Industrial Doctoral School

12. 12. 2013 - Typy smluvních vztahů (JUDr. Karel Zuska)

5. 12. 2013 - Pracovněprávní vztahy (JUDr. Karel Zuska)

28. 11. 2013 - Právní rámec financování včetně strukturálních fondů EU (JUDr. Karel Zuska)

27. 11. 2013 - Kurz PROKRASTINACE (Mgr. Viktor Kustein)

19. 11. 2013 - Problematika veřejné podpory (JUDr. Karel Zuska)

13. 11. 2013 - Korporátní postavení VŠ jako výzkumné organizace (JUDr. Karel Zuska)

30.-31. 10. 2013 - MS Project (RNDr. Olga Šedivá)

24. 10. 2013 - Veřejné zakázky prakticky II. (JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk)

22. 10. 2013 - MS Word (Pavel Tesárek)

15.-16. 10. 2013 - Adobe Photoshop (Petr Cába)

7. 10. 2013 - Intenzivní příprava před certifikací PM dle IPMA (Ing. Jiří Krátký)

25.-26. 9. 2013 - MS Excel II. (Pavel Tesárek)

24. 9. 2013 - MS Powerpoint (Pavel Tesárek)

29. 5. 2013 - Veřejné zakázky prakticky (JUDr. Karel Zuska, Dr. Aleš Vlk)

10.-11. 4. 2013 - MS Excel III. (Pavel Tesárek)

21. 3. 2013 - Efektivní prezentace na konferenci (Matěj Forman)

13.-14.3.2013 - MS Project (RNDr. Olga Šedivá)

20.-21. 20. 2013 - Excel III. (Pavel Tesárek)

30. 1. 2013 - Finanční řízení projektů pro FF (Ing. Lucie Macháčová)

16. 1. 2013 - Finanční řízení projektů (Ing. Lucie Macháčová)

17. 12. 2012 - Simulace projektu (Ing. Krátký, Ing. Doležal)

5.-6. 12. 2012 - Excel II. (Pavel Tesárek)

21.-22.11. 2012 - Adobe Photoshop (Petr Cába)

7. 11. 2012 - Outlook (Ladislava Spálenská)

24. 10. 2012 - Excel I. (Pavel Tesárek)

26.-27. 9. 2012 Excel II. (Pavel Tesárek)

6. 9. 2012 - Zákoník práce po novele (JUDr. Petr Bukovjan)

3. 9. 2012 - Osobnostní diagnostika (Ing. Miroslav Sponer)

21. 6. 2012 - Konverzace s rodilým mluvčím (Andrew Mulhall)

20. 6. 2012 - Outlook (Ladislava Spálenská)

18.-19. 6. 2012 - Prezentační dovednosti (Mgr. Marie Princlová)

12. 6. 2012 - Excel I. (Pavel Tesárek)

3. 5. 2012 - Konverzace s rodilým mluvčím (Andrew Mulhall)

5. 4. 2012 - Konverzace s rodilým mluvčím (Andrew Mulhall)

17. 4. 2012 - Osobnostní diagnostika (Ing. Miroslav Sponer)

28.-29. 3. 2012 - Aktivizace lidského potenciálu (Ing. Miroslav Sponer)

6. 3. 2012 - Konverzace s rodilým mluvčím (Andrew Mulhall)

22. 2. 2012 - Outlook (Ladislava Spálenská)

6. 2. 2012 - Týmová práce (Mgr. Marie Princlová)

2. 2. 2012 - Konverzace s rodilým mluvčím - AJ (Andrew Mulhall, BA.)

25. 1. 2012 -  Osobnostní diagnostika (Ing. Miroslav Sponer Ph.D.)

16. 1. 2012 - Konverzace s rodilým mluvčím - AJ (Andrew Mulhall, BA.)

9.-10. 1. 2012 - Prezentační dovednosti (Mgr. Marie Princlová)

12. 12. 2011 - Efektivní realizace projektů OP VK (Ing. Monika Vejchodová)

13. 12. 2011 - Veřejné zakázky (Mgr. Oxana Rudá)

5. 12. 2011 - Motivační seminář k zapojení do mezinárodních projektů v oblasti elektrotechniky a ICT

1. 12. 2011 - Týmová práce (Mgr. Marie Princlová)

12. 10. 2011 - Jak na projekty - dotační tituly

19. 10. 2011 - Osobnostní diagnostika (Ing. Miroslav Sponer Ph.D.)

4.-5. 10. 2011 - Aktivizace lidského potenciálu (Ing. Miroslav Sponer Ph.D.)

19. 9. 2011 - VŠ zákon (doc. Ing. Jakub Fischer Ph.D.)

Date: 25. – 30. 5. 2014
Venue: Pardubice
E.I.D.S. Summer Workshop:
List of Abstracts (online version)
Photogallery

„European Industrial Doctoral School – Summer Workshop 2014“

Topic:

Horizon 2020, Marie Curie Actions, Erasmus+ - the new era of EU projects
Interconnection between Erasmus+, other EU projects and operational programmes
Sharing of good practice with EU educational and mobility projects
Sharing of good practice among mobility/international offices

Date:

May 13 - 14, 2014

Venue:

Pardubice, Jan Kaspar Hall (premises of Regional Authority of the Pardubice Region)

Accompanying Programme:

Evening Banquet (Pardubice Chateau)
Visit to the city of Pardubice, incl. Pardubice Town Hall and Pardubice Chateau
(http://www.visitpardubice.com/map-of-the-town/,
http://www.visitpardubice.com/pardubice-chateau/)

Speakers: Representatives of European Commission and European University Association (EUA)
Representatives of Technology Centre AS CR and National Agency for European Educational Programmes (DZS-NAEP)
Coordinators and partners of EU educational and mobility projects (national and international)

Organiser:

University of Pardubice, Office of International Affairs and Development,
project Grant Office – the way to succesful projects

Contact:

Ing. Linda Ondráčková, Ph.D., linda.ondrackova@upce.cz,  tel. +420 466 036 133

www: http://projekty.upce.cz/groff/ms2014.html
Registration form: http://projekty.upce.cz/groff/ms2014/registration.html

Seminar is free of charge.

Seminar is realized under the auspices of the President of Pardubice Region and the Rector of the University of Pardubice.

International Seminar 2013 - The Secret of Successful Projects

Topic:

How to design international R&D projects?
Experience with managing and coordinating of „FP7“ projects
Sharing of good practice with European projects

Date:

16. – 17. 9. 2013

Venue:

Hotel Zlatá hvězda, Litomyšl, Czech Republic (http://www.zlatahvezda.com/english/index_en.php)

Accompanying Monday Programme: Visit of Faculty of Restoration (http://www.upce.cz/en/fr/index.html)
Visit of Cultural City of Litomyšl (http://www.litomysl.cz/?lang=en)
Evening Banquet
Speakers: Representative of CZELO (Czech Liaison Office for Research, Development and Innovation),
Coordinators and partners of FP7 projects (national and international)

Organiser:

University of Pardubice,
Office of International Affairs and Development

Project: Grant Office – the way to succesful projects

Contact:

Ing. Pavlína Čížková, pavlina.cizkova@upce.cz, tel. +420 466 036 072

www: http://projekty.upce.cz/groff/ms2013.html
Registration form: http://projekty.upce.cz/groff/ms2013/registration.html

Seminar is free of charge.

The seminar will be organised by the University of Pardubice under the auspices of the Společnost pro projektové řízení, o.s., Czech Republic,  a Project Management Association.

International seminar 2012 - How do project offices work?

Topic:

SECTION 1 – Project office activities (lectures)
SECTION 2 – How to design international R&D projects? (workshop)

Date:

16. – 17. 2. 2012

Venue:

University Hall, Pardubice

Organiser:

University of Pardubice,
Office of International Affairs and Development,
Project Grant Office – the way to succesful projects

Contact:

Ing. Lenka Vítková, e-mail: lenka.vitkova@upce.cz, tel. +420 466 036 133

Seminar is free of charge 

Professional patronage of the event is provided by Společnost pro projektové řízení, o.p., Česká republika

Na každém semináři z KA01, 02 a 05 jsou účastnici kurzů požádáni o vyplnění elektronického dotazníku, který je distribuován prostřednictvím IS Portál vzdělávání.  V okamžiku, kdy vedoucí KA potvrdí v systému účast frekventanta na kurzu, automaticky se mu odešle dotazník. Ten je poté vyhodnocen a uložen v systému. Výsledky - připomínky účastníků jsou průběžně vyhodnocovány a vedoucí KA o nich komunikuje s lektory. Některé náměty budou zohledněny pří opakování seminářů v následujícím období.

Lektoři zároveň vypracovávají závěrečnou zprávu, ve které popisují průběh akce a uvádějí hodnocení z jejich strany.

Ve zpětných vazbách velmi často účastníci kladně hodnotili praktické využití. Byl dán dostatečný prostor pro dotazy přítomných a řešení jejich problémů.

V klíčových aktivitách 01, 02 a 05 budou rozesílány dotazníky elektronicky prostřednictvím Portálu vzdělávání po absolvování kurzů. Výsledek zpětné vazby je dostupný na Portálu vzdělávání.

V dalších KA (KA03, KA04) a KA07 budou i nadále vyplňovány dotazníky v tištěné podobě. Ty jsou pak uložené u jednotlivých vedoucích klíčových aktivit. V případě zájmu je možné do nich nahlédnout.

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR: www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR: www.msmt.cz

Technologické centrum AV ČR: www.tc.cz

Koordinátor projektu
Ing. Monika Vejchodová
telefon ++420 466 036 417
e-mail monika.vejchodova@upce.cz

Vedoucí vzdělávacích aktivit
Mgr. Eva Pražáková
telefon ++420 466 036 434
e-mail eva.prazakova@upce.cz

Finanční manažer
Jana Novotná, DiS.
telefon ++420466 036 789

e-mail jana.novotna@upce.cz

Aktuality