Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice

Kontakty:

garanti projektu
doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.
telefon 466 036 549
e-mail Tatiana.Molkova@upce.cz

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.
telefon 466 037 503
e-mail Petr.Mikulasek@upce.cz

finanční manažerka a koordinátorka projektu
Ing. Lucie Macháčová
telefon 466 036 167, 606 596 952
e-mail Lucie.Machacova@upce.cz

Cílem projektu je zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumných (VaV) týmů Univerzity Pardubice, profesní rozvoj VaV pracovníků a zlepšení odborné přípravy studentů za aktivní účasti absolventů doktorských studijních programů (postdoků), kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti, a podpora vzniku silných mezinárodních vazeb se špičkovými odborníky ve významných institucích. Cílů bude dosaženo posilněním existujících VaV týmů o mladé pracovníky, mobilitou mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem, stážemi a projektů, účastí na konferencích, organizací odborných seminářů, výchovou a vzděláváním. Výstupy projektu - posilnění špičkových VaV týmů s významným napojením na mezinárodní sítě a projekty, jejich konkurenceschopnost, nové znalosti, kvalifikovaní VaV pracovníci, zorganizované semináře, uskutečněné stáže, zrealizované přednášky, proškolené osoby, publikační výstupy. Plánované aktivity jsou realizovány postdoky, mentory.

POSTDOK – Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice

Operační program: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 7.2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/30.0021

Realizátor projektu: Univerzita Pardubice

Doba realizace projektu:  1.4.2012 – 31.3.2015

Popis projektu

Cílem projektu je zkvalitnění personálního zabezpečení výzkumných (VaV) týmů Univerzity Pardubice, profesní rozvoj VaV pracovníků a zlepšení odborné přípravy studentů za aktivní účasti absolventů doktorských studijních programů (postdoků), kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti, a podpora vzniku silných mezinárodních vazeb se špičkovými odborníky ve významných institucích. Cílů bude dosaženo posilněním existujících VaV týmů o mladé pracovníky, mobilitou mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem, stážemi a projektů, účastí na konferencích, organizací odborných seminářů, výchovou a vzděláváním. Výstupy projektu - posilnění špičkových VaV týmů s významným napojením na mezinárodní sítě a projekty, jejich konkurenceschopnost, nové znalosti, kvalifikovaní VaV pracovníci, zorganizované semináře, uskutečněné stáže, zrealizované přednášky, proškolené osoby, publikační výstupy. Plánované aktivity jsou realizovány postdoky, mentory.

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu Posílení excelentních týmů výzkumu a vývoje na Univerzitě Pardubice je rozvoj vědeckovýzkumných (VaV) týmů pro všechny oblasti činnosti jednotlivých fakult UPa, které budou napojeny na VaV projekty, za aktivní účasti absolventů tuzemských a zahraničních doktorských programů (postdoků), kteří přinesou nové poznatky a zkušenosti. Cílem projektu je vytvořit startovací pozice mladých VaV pracovníků a podmínky pro kvalitní pokročilé vzdělávání studentů doktorských a magisterských studijních programů. Dlouhodobější působení postdoků významným způsobem napomůže dalšímu odbornému vzdělávání všech členů jednotlivých týmů, povede ke zkvalitnění personálního zajištění VaV aktivit a podpoří i mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem. Projekt je koncipován tak, aby všechny integrované klíčové aktivity (KA) měly vzdělávací a rozvojový charakter vedoucí k cílenému odbornému rozvoji lidských zdrojů. Výstupy svázané s KA budou směřovat také ke zvýšení kvality VaV výsledků a v jejich důsledku i ke zkvalitnění instituce jako celku. Dalším cílem projektu je podpora mobilit mezi výzkumnými institucemi a soukromým a veřejným sektorem. Výstupem bude obohacení VaV týmů o zkušeností z činnosti zahraničních výzkumných institucí, společné VaV výstupy ve formě publikací a podaných projektů, účast na mezinárodních konferencích. Všechny tyto aktivity pozitivním a cíleným způsobem zároveň zajistí vzdělávání cílových skupin a jejich integraci do všech důležitých aktivit projektu. Detailně je projekt popsán ve výzkumném plánu VaV týmů a postdoků, povinných i nepovinných přílohách a plánovaných KA.

V rámci projektu bude realizováno čtrnáct klíčových aktivit

KA01: Rozvoj VaV týmu moderních analytických metod

KA02: Rozvoj VaV týmu anorganických materiálů pro udržitelný rozvoj

KA03: Rozvoj VaV týmu imunochemie a bioanalýzy

KA04: Rozvoj VaV týmu pro studium struktury a reaktivity tuhých látek

KA05: Rozvoj VaV týmu pro pokročilé nekrystalické materiály

KA06: Rozvoj VaV týmu moderních environmentálních metod

KA07: Rozvoj VaV týmu pro pokročilé organické syntézy funkčních molekulárních systémů

KA08: Rozvoj VaV týmu zpracování signálů

KA09: Rozvoj VaV týmu regionálních a informačních věd

KA10: Rozvoj VaV týmu dopravních systémů

KA11: Rozvoj VaV týmu česká škola - women´s a gender history

KA12: Rozvoj VaV týmu politická a morální filosofie

KA13: Rozvoj VaV týmu Islám v Evropě

KA14: Vědeckovýzkumné stáže postdoků

Inovativnost projektu spočívá v následujících oblastech:

- vysoká odbornost, multidisciplinarita, high-tech obory, tématiky napříč celým projektem;

- dlouhodobé zapojení postdoků, především zahraničních, kteří pomohou implementovat a zakotvit zásady správného rozvoje interdisciplinárního VaV týmu, přispějí ke kvalitativnímu rozvoji VaV týmu;

- týmová práce, podpora komunikace a spolupráce, předávání informací, diskutování problematik, důraz na aplikovatelnost, snaha o komplexní pohled na řešenou problematiku

- příležitost a prostor pro cílové skupiny prezentovat své nápady, myšlenky a získat rychle užitečnou zpětnou vazbu či další inspiraci.

V rámci projektu jsou realizovány tyto klíčové aktivity:

 

KA01: Rozvoj VaV týmu moderních analytických metod

KA02: Rozvoj VaV týmu anorganických materiálů pro udržitelný rozvoj

KA03: Rozvoj VaV týmu imunochemie a bioanalýzy

KA04: Rozvoj VaV týmu pro studium struktury a reaktivity tuhých látek

KA05: Rozvoj VaV týmu pro pokročilé nekrystalické materiály

KA06: Rozvoj VaV týmu moderních environmentálních metod

KA07: Rozvoj VaV týmu pro pokročilé organické syntézy funkčních molekulárních systémů

KA08: Rozvoj VaV týmu zpracování signálů

KA09: Rozvoj VaV týmu regionálních a informačních věd

KA10: Rozvoj VaV týmu dopravních systémů

KA11: Rozvoj VaV týmu česká škola - women´s a gender history

KA12: Rozvoj VaV týmu politická a morální filosofie

KA13: Rozvoj VaV týmu Islám v Evropě

KA14: Vědeckovýzkumné stáže postdoků

Administrativní pracovníci realizačního týmu

garanti projektu

doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

tatiana.molkova@upce.cz

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

petr.mikulasek@upce.cz

koordinátorka a finanční manažerka projektu

Ing. Lucie Macháčová

lucie.machacova@upce.cz

asistent finanční manažerky

Ing. Ondřej Srb

ondrej.srb@upce.cz

Odborní pracovníci realizačního týmu

Fakulta chemicko-technologická

klíčová aktivita

mentor

postdok

katedra

KA 01

prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.

Ing. Eva Cífková, Ph.D.

analytické chemie

Vitaliy Viktorovich Chagovets, Ph.D.

prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.

(Ing. Jan Soukup, Ph.D.)
Ing. Veronika Škeříková, Ph.D.

(Sinéad Ann Currivan, Ph.D.)

prof. Ing. Karel Vytřas, DrSc.

Ing. Tomáš Mikysek, Ph.D.

prof. Ing. Ivan Švancara, Dr.

Hanna Ingrid Sopha, Ph.D.

KA 02

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Nataliia Oleksandrivna  Gorodylova, Ph.D.

anorganické technologie

KA 03

doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.

Mgr. Barbora Jankovičová, Ph.D.

biologických a biochemických věd

KA 04

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

(Ing. Jozef Chovanec, Ph.D.)
Ing. Veronika Podzemná, Ph.D.

fyzikální chemie

(Suresh Kumar Pillai, Ph.D.)
Ing. Zuzana Olmrová-Zmrhalová, Ph.D.

doc. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.

(Nikola Lyudmilov Drenchev, Ph.D.)
Alicia MARTINEZ de YUSO, Dr.

Jesús Hidalgo Carrillo, Ph.D.

KA 05

prof. Ing. Tomáš Wágner, CSc.

Ing. Jan Gutwirth, Ph.D.

obecné a anorganické chemie

Dinesh Pathak, MSc. Ph.D.

KA 06

prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc.

(Cristina-Veronica Gherasim, Ph.D.) Ing. Jiří Palarčík, Ph.D.

ústav environmentálního a chemického inženýrství

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

(Szabolcs Kertész, Ph.D.)
Svetlana Popovič, Ph.D.

doc. Ing. Jaromíra Chýlková

Ing. Lenka Bandžuchová, Ph.D.

KA 07

prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.

(Mgr. Illia Panov, Ph.D.)
Lydie Harmand, Dr.

ústav organické chemie a technologie

prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.

Tarek Aysha, Ph.D.

doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.

Dr. rer.nat. Falko Pippig

doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.

(Ing. Jiří Váňa, Ph.D.)
RNDr. Denisa Tarabová, PhD.

prof. Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D.

Manikannan Ramaiyan, Dr.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

KA 08

prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.

Ing. Jan Pidanič, Ph.D.

elektrotechniky

Fakulta ekonomicko - správní

KA 09

doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc.

Jagannath Mallick, Ph.D.

ústav regionálních a bezpečnostních věd

doc. Ing. Jitka Komárková, Ph.D.

(Devanjan Bhattacharya, Dr.)

ústav systémového inženýrství a informatiky

doc. Ing. Jiří Křupka, Ph.D.

Irena Lyubomirova Atanasova, Ph.D.

Dopravní fakulta Jana Pernera

KA 10

doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.

(Francesko Rotoli, Ph.D.)
(Ghadir Pourhashem, Ph.D.)

teorie řízení dopravy

doc. Ing. Petr Průša, Ph.D.

Darko Babic, Ph.D.

dopravního managementu, marketingu a logistiky

prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.

(Radhika Jade, Ph.D.)
(Ing. Jaroslav Jaroš, PhD.)
Miloš Milenković, Ph.D.

Filozofická fakulta

KA 11

prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Katerina Hala, PhD.

historických věd

Mgr. Jana Stráníková, Ph.D.

KA 12

prof. PhDr. Petr Horák, CSc.

Dr. phil. Dirk Dalberg

filosofie

KA 13

Dr. phil habil Lale Yalcin-Heckmann

(Dr. Elena Magdalena Craciun)
Alessandro Testa, Ph.D.

sociálních věd

 

Požadavky společné a nutné pro všechny postdoky

  1. řádně ukončil doktorské studium v období od 28. 3. 2008 do data vyhlášení výběrového řízení na univerzitě v ČR nebo dosáhl srovnatelného stupně vzdělání (titulu) v zahraničí;
  2. prokáže dobrou znalost českého nebo anglického jazyka (absolvovaná zkouška v rámci studia nebo certifikát, ev. parafované potvrzení od instituce, kde ukončil doktorské studium).

Uchazeč doloží:

- odborný životopis (CV), a to ve formě stručných, datovaných bodů a s obvyklým chronologickým řazením;

- seznam publikací (v chronologickém pořadí);

- seznam a stručná anotace (jednou, dvěma větami) vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních), jejichž byl garantem, popř., do kterých byl zapojen;

- seznam absolvovaných stáží (se specifikací roku a délky trvání, hostující instituce a příslušného státu, s uvedením školitele a názvu tématu experimentální práce),  

- písemné doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště / VaV týmu, a to v podobě „full-text“ dokumentu (tzn. nikoli odkazu nebo kontaktu) 

Kontakt:          

Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
Česká republika
telefon +420 466 036 725, +420 466 036 496
e-mail mobility@upce.cz

klíčová aktivita jméno postdoka přijímající instituce časový průběh realizace stáže
KA 01 Ing. Eva Cífková, Ph.D. Medical University Graz, Graz, Rakousko realizována
(3.2.2014-5.5.2014)
Vitaliy Viktorovich Chagovets, Ph.D. ETH Zurich, Zurich, Switzerland

realizována
(9.9.2013 – 6.10.2013 a 12.10.2013-16.12.2013)

Ing. Jan Soukup, Ph.D. University di Messina, Messina, Itálie realizována
(4.3.2013-1.6.2013)
Sinéad Ann Currivan, Ph.D. Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, USA realizována
(3.3.2014 – 31.5.2014)
Ing. Tomáš Mikysek, Ph.D. Karl Franzens Universität, Graz, Rakousko realizována
(4.2.2013 - 28.4.2013)
Hanna Ingrid Sopha, Ph.D. L’Université de Bordeaux, Bordeaux, Francie realizována
(2.2.2014 - 3.5.2014)
KA 02 Nataliia Oleksandrivna  Gorodylova, Ph.D. West Pomeranian University of Technology, Sczeczin, Polsko realizována (15.4.2013–31.05.2013; 21.10.2013 – 8.11.2013; 25.11.2013 – 6.12.2013; 5.10.2014 - 18.10.2014)
KA 03 Mgr. Barbora Jankovičová, Ph.D. Virologický ústav SAV Bratislava, Slovensko realizována
(8.11.2012 – 7.12.2012; 22.10.2013 - 20.12.2013)
KA 04 Ing. Veronika Podzemná, Ph.D. Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, Sevilla, Španělsko realizována
(27.10.2014 - 24.01.2015)
Suresh Kumar Pillai, Ph.D. University of Rostock, Rostock, Germany realizována
(7.4.2014 - 5.7.2014)
Alicia Martinez de Yuso, Dr. University of Valencia, Valencie, Španělsko realizována
(6.10.2014 - 4.01.2015)
Jesús Hidalgo Carrillo, Ph.D. University of Baleares, Palma de Malorca, Španělsko realizována
(6.10.2014 - 4.01.2015)
KA 05 Ing. Jan Gutwirth, Ph.D. Ohio University, Athens, USA realizována
(14.05.2014 - 03.08.2014)
Akademie věd ČR, Husinec-Řež, Česká republika realizována
(06.01.2015 - 23.01.2015)
Dinesh Pathak, MSc. Ph.D. Queen’s University, Kingston, Kanada realizována
(4.8.2013 – 4.11.2013)
KA 06 Cristina - Veronica Gherasim, Ph.D. MemBrain, s.r.o., ČR realizována
(1.11.2013 – 31.1.2014)
Svetlana Popovič, Ph.D. University of Aachen, Aachen, Německo realizována
(12.9.2014 - 14.10.2014
17.10.2014 - 17.12.2014)
Ing. Lenka Bandžuchová, Ph.D. STÚ, Bratislava, Slovensko realizována
(3.3.2013 – 31.5.2013)
KA 07 Lydie Harmand, Dr. Universita Komenského, Slovensko realizována (02.09.2014-30.11.2014)
Tarek Aysha, Ph.D. Dolní Dobrouč realizována
(1.11. - 31.12.2013)
Dr. rer.nat. Falko Pippig SAV, Bratislava, Slovensko realizována
(1.5.2013 – 31.7.2013)
RNDr. Denisa Tarabová, PhD. University of Huddersfield, Huddersfield, Spojené království realizována
(31.08.2014 - 30.11.2014)
Manikannan Ramaiyan, Dr. Czestochova University of Technology realizována  
(5.5.2013 – 20.6.2013)
KA 08 Ing. Jan Pidanič, Ph.D. Indian Institute of Technology Guwahati, Guwahati, India realizována
(15.1.2013 - 2.6.2013)
University of Indonesia, Jakarta, Indonesia realizována
(13.1.2014 – 4. 3. 2014)
KA 09 Jagannath Mallick, Ph.D. University of Hyogo, Hyogo, Japonsko realizována
(4.9.2013 – 3.12.2013)
Devanjan Bhattacharya, Dr. ITHACA Politechico di Torino, Turín, Itálie realizována
(1.7.2013 – 30.9.2013)
Irena Lyubomirova Atanasova, Ph.D. RUC Roskilde University, Roskilde, Dánsko realizována
(1.6.2013 – 14.7.2013)
University of Malta, Msida, Malta realizována
(20.8.2014 - 04.10.2014)
KA 10 Ghadir Pourhashem Fakhar Langroudi, Ph.D. TU Dresden, Dresden, Německo realizována
(08. 08. 2014 - 10. 09. 2014)
realizována
(05.10.2014 -22.11.2014)
CDV, Brno, Česká republika realizována (10.02.2015-17.02.2015)
Darko Babic, Ph.D. JAMK University of Applied Sciences, Jyvaskyla, Finsko realizována
(21.4.2014 - 6.6.2014)
Swarco, Amstetten, Rakousko realizována
(06.01.2014 - 26.02.2014)
Radhika Jade, Ph.D. University of Plymouth, Plymouth, Velká Británie realizována
(9.7.2013 – 8.9.2013 a 6.11.2013 – 3.12.2013)
KA 11 Katerina Hala, PhD. Bibliotheque nationale, Paříž, Francie realizována
(16.1.2013 – 9.2.2013 a 25.5.2013 – 29.6.2013)
ASTR, Irsko, Dublin realizována
(26.10.2014 - 20.12.2014)
Mgr. Jana Stráníková, Ph.D. Institute fur Geschichte der Universitat Wien, Vídeň, Rakousko realizována
(1.5.2013 – 30.6.2013)
Institut fur Slawistik, Friedrich-Schiller-Universitat, Jena, Německo realizována
(01.05.2014 - 31.5.2014)
KA 12 Dr. phil Dirk Dalberg UK, Bratislava, Slovensko realizována
(22.6.2014 - 20.9.2014)
KA 13 Alessandro Testa, Ph.D. Region Hlinecko, ČR realizována
(4.2.2014 – 3.4.2014)
Martin-Luther University, Halle-Wittenberg, Německo realizována (15.10.2014-17.11.2014)

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

www.msmt.cz

Evropský sociální fond

www.esfcr.cz