ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání

Kontakty:

koordinátor projektu:
Ing. Olga Klápšťová
telefon +420 466 036 700
e-mail Olga.Klapstova@upce.cz

manažer projektu:
Ing. Hana Hronová
telefon +420 466 036 525
e-mail Hana.Hronova@upce.cz

Projekt je zaměřen na zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a jiných pracovníků VŠ, na které jsou kladeny vysoké požadavky efektivně pracovat s informacemi a využívat moderní informační technologie. Cílem projektu je adekvátní formou a v požadovaném rozsahu umožnit cílové skupině další rozvoj ICT gramotnosti s ohledem na jejich specifické potřeby. Po upřesnění zájmu bude vytvořen katalog kurzů, vybavena počítačová učebna, realizována školení interními i externími lektory a připraven systém umožňující zapojení cílové skupiny do vzdělávání. Podpora řízení vzdělávání bude realizována formou aplikace, která bude součástí informačního systému Univerzity Pardubice. Odbornou pomoc a konzultace projektovému týmu poskytnou specialisté z firem Microsoft s.r.o. a Oracle Czech s.r.o.

Základní informace o projektu
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0344
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice
Doba realizace: 1. 10. 2010 – 30. 9. 2013

Hlavní cíle projektu

1. Zdokonalovat gramotnost v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ

2. Vytvořit softwarovou aplikaci zajišťující podporu managementu vzdělávacích aktivit na Univerzitě Pardubice

Na základě úvodní analýzy doplňující již realizovaný průzkum zájmu a požadavků organizace a pracovníků v oblasti ICT vzdělávání bude zpracován katalog ICT vzdělávání. Na míru potřeb UPa bude zajištěna nabídka ICT vzdělávacích kurzů. Jednotlivé vzdělávací aktivity budou realizovány interními a externími zdroji. Budou pořízeny SW licence, nábytek a technické vybavení počítačové učebny, která bude vyhrazena na ICT vzdělávání zaměstnanců. V průběhu řešení projektu bude ověřen zájem o jednotlivé ICT kurzy a katalog kurzů se bude průběžně upravovat dle aktuálních potřeb. Na základě analýzy požadavků na aplikační podporu managementu vzdělávání bude zvolen postup vývoje, testování, nasazení a podpory SW aplikace, která bude integrována do intranetového prostředí UPa a umožní zveřejnění vzdělávacích aktivit cílové skupině s možností online registrace na jednotlivé aktivity. Předpokládáme úpravy a rozvoj aplikace dle požadavků uživatelů v dalších obdobích.

Kontrolovatelnými výstupy projektu budou:

·        Vybavená počítačová učebna určená pro vzdělávání akademických pracovníků a ostatních pracovníků UPa

·        Vytvořen a ověřen katalog kurzů pro ICT vzdělávaní

·        SW pro školení

·        Vyvinuta a implementována aplikace pro podporu řízení vzdělávání

·        Proškolena cílová skupina akademických a ostatních pracovníků

Realizací projektu se vytvoří a ověří struktura, zájem, účast a organizace školení v oblasti ICT u cílové skupiny pracovníků UPa a zvýší se jejich znalosti v oblasti ICT.

Popis cílové skupiny

Cílovou skupinou, na kterou se plánované aktivity projektu zaměřují, jsou zaměstnanci UPa – akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci.

Přínos

Realizace projektu zajistí příslušné ICT dovednosti garantující akademickým i neakademickým pracovníkům schopnost zvládat náročné úkoly dané vysokoškolským prostředím a zvýší jejich cenu a konkurenceschopnost na trhu práce.

KA01: Sestavení katalogu ICT vzdělávání

V úvodu této aktivity je nutné upřesnit požadavky vedení Univerzity Pardubice a vedení fakult na rozsah a zaměření ICT vzdělávání zaměstnanců. Také budou upřesňovány požadavky cílové skupiny na ICT vzdělávání. Na základě obou zjištění a na základě odborných konzultací s partnery projektu, kteří jsou předními specialisty v oblasti ICT, budou vybrány vzdělávací okruhy a budou zjišťovány odborné kvality a časové kapacity interních lektorů pro zajištění požadovaného rozsahu ICT vzdělávání. Část ICT kurzů bude realizována specialisty z externích subjektů. Vytvořený katalog kurzů pro ICT vzdělávání bude platný na daný semestr a pro další semestr bude na základě zjištěné zpětné vazby, vývoje v oblasti ICT a na doporučení partnerů aktualizován a upravován.

KA02: Materiální zajištění ICT vzdělávání

K zajištění podmínek pro ICT vzdělávání zaměstnanců Univerzity Pardubice je nutné vytvořit technické a provozní podmínky, aby bylo možné vzdělávací aktivity realizovat. Jejich součástí je i počítačová učebna vyhrazená pro ICT vzdělávání zaměstnanců. Počítače budou na základě připraveného katalogu ICT vzdělávání opatřeny licencemi požadovaných SW, které budou v rámci vzdělávání školeny. V souvislosti s aktualizací katalogu ICT vzdělávání bude dle potřeby příslušný SW doplňován.

KA03: Vytvoření webové aplikace pro řízení ICT vzdělávání

Pro realizaci ICT vzdělávání a dalších projektů zaměřených na ŘLZ na Univerzitě Pardubice, je nezbytné zajistit efektivní formu komunikace s cílovou skupinou. Řízení vzdělávání v organizaci s cca 1200 zaměstnanci v několika geograficky vzdálených lokalitách je nemyslitelné bez SW podpory. Již v současné době slouží zaměstnancům Univerzity Pardubice zaměstnanecký intranet. Vytvořená aplikace pro řízení vzdělávání do něho bude integrována. Její součástí bude také katalog kurzů včetně termínů konání jednotlivých školení, na které se mohou zaměstnanci Univerzity Pardubice registrovat. Na základě zpětné vazby od cílové skupiny a dalších uživatelů bude aplikace dále upravována v obdobích mezi semestry.

KA04: Realizace ICT vzdělávání

Do připravené aplikace pro podporu řízení vzdělávání bude zadán katalog ICT kurzů, který bude obsahovat všechny důležité informace o jednotlivých kurzech (trvání-délka akce, vstupní znalosti, anotace, cíle, datum, čas, místo konání, max. počet účastníků, lektor apod.). Na zaměstnaneckém intranetu se cílová skupina přihlásí na kurzy, o které bude mít zájem. Interní a vybraní externí školitelé zrealizují jednotlivé kurzy, ke kterým budou k dispozici dle potřeby studijní materiály. Pro zajištění kvality a udržitelnosti jednotlivých kurzů je nutné získávat zpětnou vazbu od lektorů i cílové skupiny, proto budou připraveny a následně zpracovávány dotazníky spokojenosti. Ty budou vodítkem k revizi katalogu ICT vzdělávání, pro výběr lektorů, pro úpravy aplikace a pro zajištění organizační stránky kurzů (místnost, čas, trvání apod.). Vzdělávací kurzy budou zveřejněny vždy měsíc před začátkem semestru a budou soustředěny do období semestru. Zpětná vazba bude zjišťována průběžně.

Oracle Czech s.r.o.

http://www.oracle.com/cz

Univerzita Pardubice spolupracovala s firmou Sun Microsystems Czech s.r.o. na aktivitách zaměřených na vzdělávání již od roku 2004. V říjnu 2010 došlo ke spojení společnosti Oracle Czech s.r.o. se společností Sun Microsystems Czech s.r.o.. Touto akvizicí společnost Oracle přebírá všechny závazky společnosti Sun Microsystems. V rámci projektu ICT rozvoj UPa budou využity zkušenosti partnera se vzděláváním v univerzitním prostředí a především znalosti specialistů v oblasti architektury, integrace a vývoje informačních systémů.

Microsoft s.r.o.

www.microsoft.cz

Se společností Microsoft spolupracuje Univerzita Pardubice již dlouhou dobu. Tato spolupráce zajišťuje Univerzitě Pardubice (jejím odborným katedrám) kontinuální dodávky nejnovějšího programového vybavení, přístup k elektronickým studijním materiálům a vývojářské nástroje v celém sortimentu produktů společnosti Microsoft. V rámci projektu ICT rozvoj UPa budou využity zkušenosti partnera v oblasti nových produktů využívaných v akademickém prostředí u nás i v zahraničí a nových trendů v ICT. Dále budou využity znalosti partnera v oblasti odborné způsobilosti a produktové orientace externích poskytovatelů vzdělávacích aktivit.

Odborný koordinátor projektu
Ing. Olga Klápšťová
telefon 466 036 700
e-mail Olga.Klapstova@upce.cz

Administrátor projektu
Štěpánka Buráňová
telefon 466 036 778
e-mail Stepanka.Buranova@upce.cz

Metodik ICT vzdělávání
Ing. Dana Chvojková
telefon 466 036 701
e-mail Dana.Chvojkova@upce.cz

Finanční manažer projektu
Ing. Hana Hronová
telefon 466 036 525
e-mail Hana.Hronova@upce.cz

Vedoucí klíčové aktivity 1 a 4
Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.
telefon 466 036 416
e-mail Ondrej.Prusek@upce.cz

Vedoucí klíčové aktivity 2
Ing. Petr Švec
telefon 466 036 567
e-mail Petr.Svec@upce.cz

Vedoucí klíčové aktivity 3
Ing. Tomáš Bartoníček, Ph.D.
telefon 466 036 576
e-mail Tomas.Bartonicek@upce.cz

IT pracovník (IC) - specialista
Ing. Martin Stroupek
telefon 466 036 651
e-mail Martin.Stroupek@upce.cz