Inovace studijních programů Speciální chemickobiologické obory na Univerzitě Pardubice

Kontakty:

koordinátorka projektu
Doc. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.
telefon 466 037 700
e-mail zuzana.bilkova@upce.cz

manažerka projektu
RNDr. Lucie Korecká, Ph.D.
telefon 466 037 711
e-mail lucie.korecka@upce.cz

sekretariát projektu
Galina Černá
telefon 466 037 701
e-mail galina.cerna@upce.cz

Hlavní ideou projektu je modernizovat dva bakalářské a jeden magisterský obor v rámci studijních programů Speciální chemicko-biologické obory FChT UPa. Inovace bude probíhat v duchu nových trendů v oboru výuky klinické laboratorní diagnostiky a analýzy biologických materiálů.

Cílem projektu je poskytnout studentům kvalitní interdisciplinární vzdělání s možností uplatnit se na oborovém trhu práce u nás i v Evropě.

Číslo operačního programu: CZ.1.07/2.2.00/07.0139
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Realizátor projektu: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko technologická
Doba realizace: 1.6.2009 – 31.5.2012

Hlavní cíle projektu

Hlavní ideou projektu je modernizovat dva bakalářské a jeden magisterský obor v rámci studijních programů Speciální chemicko-biologické obory FChT UPa. Inovace bude probíhat v duchu nových trendů v oboru výuky klinické laboratorní diagnostiky a analýzy biologických materiálů. Cílem projektu je poskytnout studentům kvalitní interdisciplinární vzdělání s možností uplatnit se na oborovém trhu práce u nás i v Evropě. Absolventi by měli mít kvalitní teoretickou a praktickou průpravu v klinických oborech, měli by se dobře orientovat v celé škále analytických metod a využívat k tomu moderní instrumentaci a výpočetní techniku. Do procesu inovace budou zapojeni vlastní akademičtí pracovníci, specialisté z oboru, odborní lektoři a zástupci partnerů, kterými jsou Pardubická krajská nemocnice a laboratorní firma Sedium. Součástí projektu je i podpora vzdělávání pro akademické pracovníky, zvyšování jejich kvalifikace a uplatnění nových znalostí ve výuce.

Klíčové aktivity a cíle projektu

1. Inovace teoretické a praktické složky výuky vybraných biologických předmětů

Inovován bude bakalářský i magisterský studijní program v těchto předmětech:

 • Biochemie, Klinická biochemie, Patobiochemie
 • Biologie, Obecná a klinická mikrobiologie, Mikroskopická technika
 • Obecná a klinická imunologie, Imunochemie
 • Základy genetiky, Molekulární biologie a genetika, Molekulární biologické techniky
 • Fyziologie

Výstupy této aktivity budou přednášky v elektronické verzi, nové laboratorní úlohy, přístrojové vybavení s novými návody v elektronické verzi, příklady z klinické praxe, skripta, exkurze na odborná pracoviště, nové laboratorní metody apod.

2. Inovace teoretické a praktické složky vybraných chemických předmětů

Inovován bude bakalářský i magisterský studijní program v těchto předmětech:

 • Analytická chemie
 • Instrumentální analytická chemie
 • Pokročilé instrumentální metody pro bioanalytiky
 • Pokroky v analýze biologických materiálů
 • Laboratorní informační systém

Výstupy této aktivity budou přednášky v elektronické verzi, nové laboratorní úlohy, přístrojové vybavení s novými návody v elektronické verzi, software pro příjem, organizaci a distribuci výsledků analýz biologického materiálu, nové IT centrum s napojením na analytické laboratoře apod.

3. Zvyšování odborné a pedagogické kvalifikace akademických pracovníků

V rámci této aktivity si akademičtí pracovníci UPa budou doplňovat zvyšovat své pedagogické a odborné vzdělání v těchto oblastech:

 • kurzy pedagogiky
 • IT a manažerské dovednosti
 • Jazykové kurzy
 • Školení obsluhy laboratorních přístrojů

Výstupem této aktivity je skupina akademických pracovníků, kteří úspěšně absolvují některou z výše uvedených forem vzdělávání a získají tak certifikát o absolvování.

4. Propagace projektových studijních oborů pro středoškolské studenty a ostatní zájemce z řad veřejnosti

Cílem této aktivity je propagovat studijní obory atraktivní formou, poskytnout cílové skupině dostatek informací o oboru a zvýšit tak zájem o jeho studium. Cílovou skupinou jsou zejména středoškolští studenti a jejich učitelé, a dále odborní pracovníci ve zdravotnictví a vědečtí pracovníci v oboru diagnostiky a instrumentace.

Aktivita bude probíhat zejména formou návštěv středních škol, pořádáním dnů otevřených dveří, aktivní účastí na profesně zaměřených konferencích, inovování webových stránek fakulty.

5. Monitorování a validace inovativních výstupů projektu

Tato aktivita slouží k průběžnému monitorování a hodnocení inovativních prvků ve výuce. Měla by zajistit dostatečnou zpětnou vazbu tak, aby včas zachytila a eliminovala případná rizika a nedostatky. Díky této aktivitě  se bude vyhodnocovat účinnost dílčích inovačních kroků a aktualizovat náplň inovace jednotlivých předmětů.

Klíčová aktivita bude realizována prostřednictvím tří základních forem:

 • Materiál popisující a charakterizující stávající stav inovovaných studijních oborů
 • Dílčí zprávy za klíčové aktivity 1 – 4
 • Konečná zpráva hodnotící kvalitu výstupů v rámci všech klíčových aktivit

Propagační akce Věda a technika na dvorech škol

Ve dnech 13. – 16. prosince 2010 proběhla speciální popularizační akce technických a přírodovědných oborů přímo na školách v Pardubickém kraji prostřednictvím zážitkových motivačních aktivit s názvem VĚDA A TECHNIKA NA DVORECH ŠKOL.

Věda a technika přichází za potenciálními zájemci o tyto obory přímo na jejich školy v regionech prostřednictvím prezentací a interaktivních činností, které připravili zástupci 3 fakult Univerzity Pardubice - Fakulta chemicko-technologická, Fakulta elektronicky a informatiky, Dopravní fakulta Jana Pernera.

Na půdu vybrané školy byli pozváni pedagogové a žáci i z hostitelské, ale i z jiných škol v daném mikroregionu či okrese Pardubického kraje. Cílem bylo zasáhnout co nejvíce pedagogů a žáků včetně zapojení skupiny děvčat a žáků doposud lhostejných a/či nerozhodnutých.

Na škole byla instalována cca 3 mobilní prezentační stanoviště s ukázkami a interaktivními modely z daného oboru, které budou pro tento účel připraveny studenty a akademickými pracovníky UPa.

Žáci přicházeli „na dvory škol“ po skupinách (cca 12 - 15 žáků ve skupině) a interaktivně se zapojovali do ukázek, pokusů a demonstrací jevů, které byly prováděny pod odborným vedením akademických pracovníků a mladých vědců a studentů UPa.

Poslední 5. den byly zúčastněné školy a účastníci pozváni na Fakultu chemicko-technologickou Univerzity Pardubice, kde měli možnost prohlédnout si speciální laboratoře a posluchárny fakulty a shlédnout výstavy děl v rámci Podzimního festivalu umění, vědy a technologie 90 & 60, instalované v areálu fakulty.

Tato akce proběhla na vytipovaných školách Pardubického kraje, a to:

 • Gymnázium a jazyková školy, Svitavy,
 • Stření průmyslová škola elektrotechnická a VOŠ, Pardubice,
 • Střední odborná škola a SOU v Lanškrouně /zaměření na elektrotechniku/,
 • Střední průmyslová škola strojnická, technická, VOŠ, Chrudim.

Vlastní průběh akcí:

8:00 – příjezd do školy

8:00 – 8:50 - příprava stanovišť fakult, zprovoznění zařízení, uspořádání prezentačních pomůcek, umístění propagačních předmětů, zajištění zázemí pro prezentující lektory a organizátory

8:50 – zahájení akcí – příchod prvních tříd - návštěvníků

přivítání
krátká informace o akci
informace o průběhu akce
rozdělení do 3 skupin
vstup žáků k prezentacím
2x se po 15 min skupiny mění na stanovištích fakult, aby každý měl možnost navštívit všechna 3 stanoviště (FEI, FCHT, DFJP)
9:35 -  žáci odchází
na chodbě jsou připraveny další třídy
9:45 – opakuje se celý program znovu
tento model je opakován 7x během jednoho dne (akce)

Příklady pokusů prováděných v rámci této akce:

A. Motýlí křídla – historie a studium struktury barevných šupin motýlích křídel zobrazovacími optickými metodami.
Porovnání obrazů historického monokulárního mikroskopu 2. pol. 19. století Zeiss se univerzitním světelným mikroskopem 21. století.
Krátká prezentace vybavení FChT mikroskopy a pozorování šupin motýlích křídel a krovek brouků mikroskopem Nikon Eclipse 200.

Pozorování a vysvětlení:  Jak uvidět atom?

Prezentace fotografií AFM /SPM a odkazy na fotonické krystaly šupin motýlích křídel a pavích per.
Závěr:  Pro studenty velmi zajímavé a atraktivní ze všech typů SŠ, ale i ZŠ. Účastníci projevovali zájem o využití v SOČ. U této prezentace se potkávala chemie, fyzika, biologie, ale i estetická složka.    

B. Plazmová koule – zajímavá fyzikálně – chemická hříčka a  pokusy s ní: 

a)  dotyky dlaní a prsty
b) přikládání mince na povrch koule a vypalování obrazců sponkou na přiložený papír
c)  rozsvícení nefunkčních úsporných žárovek

Pozorování a vysvětlení: Co způsobuje tyto jevy?
Závěr:
Tato atraktivní interaktivní hračka, která žáky velmi zaujala, přitahovala zájemce o fyziku, ale umožňovala i prvek hry.  

C. Chromatografie listových a potravinových barviv. TC, PC

Pokusy:

a) Zjišťování složek zeleného barviva rostlin pomocí chromatografie na tenké vrstvě – aktivní účast žáků a studentů, při které byly výstupem silufolové destičky s rozdělenými barvivy.

B) Zkoumání složení potravinářských barviv a barviv na fixech pomocí papírové chromatografie a TC, aktivní účast studentů.

Pozorování a vysvětlení: Proč se barvy dělí a stoupají do různých výšek?

Závěr:Jedná se o velmi atraktivní a rychlé dělení barviv, dobře modifikovatelné. Dělení rostlinných barviv je rychlé a přehledné. Velmi dobře se dělí také barviva fixů. Tato prezentace zaujala účastníky se zájmem o chemii, ale i o výtvarnou tvorbu.

D. Inkoust pro zvláštní účely. Od citrónové šťávy, přes mléko ke komplexním solím. 

Jedná se o jednoduchý tajný inkoust z mléka a citrónu, ad., který v historii sloužíval ke sdělování tajných myšlenek. Ke zviditelnění se používá reakce vyvolané teplem.

V případě přírodních látek, jako je citrónová šťáva, svařené mléko, případně šťáv z cibule, se jedná o rozklad organických látek /cukrů, bílkovin… na hnědě zbarvené produkty. Další reakce jsou založeny na tvorbě barevných produktů.

Pokusy: aktivní zapojení studentů - kreslení štětcem a zviditelňování, velmi atraktivní pro všechny, součástí je krátká soutěž o nejhezčí obrázky, symboly, nápisy….

Pozorování a vysvětlení: Co způsobuje tyto jevy?

Závěr: Takto prezentovanýprincip rozkladu organických látek teplem a dehydratace byly pro žáky a studenty zábavou i poučením. Tato prezentace zaujala účastníky se zájmem nejen o chemii, ale i o výtvarnou činnost a fyziku.

Pardubická krajská nemocnice 

Tohoto projektu se jako partner účastní Oddělení klinické biochemie a diagnostiky. Jeho pracovníci se budou podílet na přednáškové a seminární činnosti předmětu, zajistí praxe studentů na oddělení, zapůjčí některé technologie pro praktickou výuku laboratoří. Poskytnou též své know-how z praktické práce s laboratorním informačním systémem a pomohou zajistit aktuální materiály a informace k výuce.

MeDiLa spol. s.r.o.

Jedná se o laboratoř se speciálním vybavením, s níž fakulta dlouhodobě spolupracuje. Obsahem spolupráce je výuka laboratorních diagnostických úloh používajících radioizotopy. V rámci tohoto projektu partner zajistí rozšíření nabídky RIA a IRMA testů pro studenty, návody na tyto úlohy budou zařazeny v elektronické verzi do tzv. virtuální knihovny.  Bude rozšířen rozsah a obsah seminářů doplněním kapitoly o automatických analyzátorech v klinické diagnostice. V rámci předmětu Imunochemie bude výuka rozšířena o téma Automatizace imunoanalýzy.

Informace o Evropském sociálním fondu v ČR: www.esfcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:  www.msmt.cz

Pardubická krajská nemocnice: http://www.nemocnice-pardubice.cz/

Sedium s.r.o. - Imunoanalytická laboratoř a molekulární biologie: http://sedium.lwg.cz