Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

NPO

Hlavní řešitel:

 • doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Finanční manažer:

 • Ing. Iveta Doudová

Projektový manažer:

 • Ing. Šárka Chroustovská

Název výzvy: Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024

Zkratka: NPO

Registrační číslo: NPO_UPCE_MSMT-16591/2022

Jméno řešitele: doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2022

Datum ukončení realizace: 31. 12. 2024

Poskytovatel: MŠMT

NPO se dělí na tři specifické cíle (A, B, C), ve kterých je řešeno 5 projektů:

 1. A: DANTE
 2. B: SPAUT
 3. C: Společné projekty, C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)
 4. C: Společné projekty, C2: Bezpečnost distančních forem výuky
 5. C: Společné projekty, C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Název projektu: Digitalizace studijních Agend, Nové TechnologiE, systémy a přístupy k výuce na UPCE

Zkrácený název projektu: DANTE

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2022

Datum ukončení realizace: 31. 12. 2024

Jméno řešitele: doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Rozpočet: 66 920 310 Kč

 

Cílem projektu DANTE je adaptace vzdělávacích aktivit UPCE na nové formy učení, a to v souladu s měnícími se potřebami trhu práce. 

 

V rámci realizace projektu bude/budou: 

- posílena a modernizována síťová infrastruktura (A1), 

- výukové místnosti vybaveny audiovizuální technikou (A1), 

- vytvořen softwarový portál studenta (A1), 

- pořízen páteřní systém digitalizace - atestovaná spisová služby (A1) 

- pořízena profesionální technika pro tvorbu výukových videí (A1), 

- vytvořeny metodiky a digitální, multimediální a e-learningové výukové materiály – výuková a instruktážní videa, studijní opory a komentované přednášky (A2), 

- zorganizována školení zaměřená jak na práci s nově pořízenou audiovizuální technikou a atestovanou spisovou službou, tak na tvorbu digitálních, multimediálních a e-learningových materiálů, i na pedagogicko-didaktické kompetence (A1 a A2), 

- vytvořen helpdesk pro studenty (A2), 

- vytvořeny dva nové profesní bakalářské studijní programy (A3), 

- materiálně-technicky zabezpečeny dva stávající profesní bakalářské studijní programy (A3), 

- připraveno k realizaci a pilotně ověřeno šest kurzů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání, přičemž dva z nich budou zakončeny mikrocertifikátem (A4).

Název projektu: Studijní program Automatizace (SPAUT)

Zkrácený název projektu: SPAUT

Datum zahájení realizace: 1. 7. 2022

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2024

Jméno řešitele: Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Rozpočet: 9 762 911,90 Kč

 

Za podpory projektu proběhne příprava žádosti o akreditaci, předání akreditace Národnímu akreditačnímu úřadu a zavedení nového bakalářského studijního programu Automatizace na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice v progresivním oboru digitálních technologií, IS/IT v odvětvích robotiky, kybernetiky a umělé inteligence. Do přípravy a následné realizace studijního programu Automatizace bude zapojena další fakulta Univerzity Pardubice, Fakulta ekonomicko‐správní. Klíčovou částí řešení bude vybudování odborných laboratorních pracovišť průmyslové automatizace reflektujících nové trendy v průmyslu. Pro cílovou skupinu budou vytvořeny studijní opory podporující výuku v studijním programu Automatizace jak v kombinované formě, tak prezenční formě a laboratorní úlohy.

V části „C: Společné projekty“ jsou řešeny tři projekty:

 • C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)
 • C2: Bezpečnost distančních forem výuky
 • C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Rozpočet „C: Společné projekty“: 5 358 493 Kč

 

Název projektu C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)

Datum zahájení realizace: 1. 4. 2022

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2024

Jméno řešitele: Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.

Cíle projektu C1

Cílem společného projektu je zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a dále digitalizace činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. Jedná se o společný projekt 26 veřejných vysokých škol. Jejich vzájemná spolupráce bude mít za následek zajištění vzájemné kompatibility způsobů řešení v oblasti mikrocertifikátů a digitalizace souvisejících činností. Zároveň díky této spolupráci dojde k pozitivnímu vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost využití finančních prostředků. Konkrétně se bude projekt zabývat analýzou současného stavu v oblasti různých typů dokladů na národní úrovni, dále bude provedena analýza zahraničních zkušeností s cílem najít nejvhodnější zahraniční zkušenost. Dojde k vytvoření metodiky pro uznávání stávajícího vzdělávání v kurzech, které mohou naplňovat požadavky kladené na mikrocertifikáty, návrhu jednotné podoby mikrocertifikátu, sjednocení výstupů jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání pomocí kreditového systému ECTS. 

Digitalizace řešené oblasti bude spočívat ve vzniku společného on-line katalogu kurzů veřejných vysokých škol, které naplňují požadavky na mikrocertifikáty, a vznik jednotného systému určeného pro ověřování výsledků menších forem vzdělávání na vysokých školách včetně repozitáře. V rámci realizace projektu na UPCE vznikne metodika Sjednocení forem krátkodobého vzdělávání pomocí ECTS. 

 

Název projektu: C2. Bezpečnost distančních forem výuky 

Datum zahájení realizace: 1. 4. 2022

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2024

Jméno řešitele: Ing. Olga Klápšťová

Cíle projektu C2

Společný projekt si klade za cíl systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, a to jak z technického, tak i procesního hlediska. V rámci řešení projektu tak dojde nejen k analýze a nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančních forem výuky na jednotlivých VVŠ, ale také k jejich patřičnému zabezpečení z pohledu kybernetické bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany. Eliminace nežádoucích vnějších vlivů či systémových rizik bude dosaženo za pomoci kombinace pokročilého nastavení bezpečnosti zvolené kolaborativní platformy a uplatňování bezpečnostních politik splňujících požadavky na realizace distančního vzdělávání. 

Z procesního hlediska se bude projekt zabývat způsoby zabezpečení distančních forem výuky a ověřování výsledků učení, včetně státních závěrečných zkoušek, v návaznosti na zkušenosti získané po přechodu na distanční vzdělávání od počátku pandemie COVID-19, ale také na základě výsledků národních a mezinárodních odborných studií v této oblasti. Při řešení projektu bude navíc ve všech jeho rovinách brán zřetel také na soulad projektových výstupů se standardy pro bezbariérový přístup uživatelů s postižením k aplikacím a dokumentům ("accessibility standards").

 

Název projektu: C3. Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Datum zahájení realizace: 1. 7. 2022

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2024

Jméno řešitele: Ing. Olga Klápšťová

Cíle projektu C3

Společný projekt je zaměřen na naplnění cílů vydávání digitálních dokladů o studiu, zajištění jejich ověřitelnosti, řešení požadavků kladených na studenty v souvislosti se studijní agendou a obsluhou studia, od zápisu do studia do doby ukončení studia, řešení realizovatelných změn směrem k digitalizaci agend, které jsou v pravomoci VŠ, a to jak z pohledu činnosti studentů, tak i souvisejících činností vysoké školy nebo digitalizace procesů, automatizovaná výměna dokumentů a informací, implementace principu „pouze jednou“ ve studijní agendě, vč. odpovídajícího rozvoje, úpravy formy a obsahu informačních a dalších podpůrných systémů. 

V rámci projektu bude nutné přizpůsobit prostředí informačních a dalších souvisejících systémů s vazbou na výkon studijní agendy a obsluhy studia pro studenty a pracovníky vysoké školy tak, aby byly na studenty kladeny minimální požadavky na dokládání dokumentů či údajů a v maximální možné míře se eliminovala nutnost fyzické přítomnosti na vysoké škole při vyřizování studijní agendy, aby byly uvedené informační systémy uživatelsky přívětivé pro všechny zúčastněné strany, vč. jazykových mutací a odpovídajícího webdesignu pro různá zobrazovací zařízení, aby byla výměna informací potřebných pro výkon agendy v maximální možné míře automatizovaná nebo umožněn elektronický způsob jejich vyžádání, kdy dokumentace je vedena digitálně, dokumenty jsou dostupné digitálně a je zajištěna jejich ověřitelnost (i pro třetí stranu). Výstupy směřují ke snížení administrativní zátěže studijní agendy a obsluhy studia. Cíle a výstupy projektu přímo souvisejí se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativy spojené se studijní agendou. Jejich součástí je také zvýšení kvalifikace nebo proškolení zaměstnanců vykonávající správu studijní agendy, dle potřeby aktualizace interních předpisů, vytvoření metodik nebo úprava vnitřních postupů. Nezanedbatelná část projektu se zaměřuje na naplnění legislativních podmínek v oblastech uvedených výše. 

č. Termín Čas Téma
1 3. - 31.10.2022 Helpdesk I. – III.
2 16.11.2022 8:00 - 14:00 Tvorba výukových videí
3 28.02.2023 10:00 - 12:00 Úvod do b-learningu
4 28.02.2023 12:30 - 14:30 Nástroje a systémy pro realizaci blended learningu
5 14.03.2023 10:00 – 12:00 Dialogické vyučování při distančních formách výuky: Co to je a jak jej uchopit?
6 14.03.2023 12:30 - 14:30 Dialogické vyučování při distančních formách výuky: Jak jej realizovat?
7 28.03.2023 13:00 - 16:00 Formativní hodnocení na vysoké škole při distančních formách výuky
8 18.04.2023 13:00 - 16:00 Kritické myšlení ve výuce na vysoké škole se zaměřením na distanční výuku
9 02.05.2023 13:00 - 15:00 MS Teams a Knowee
10 11. – 12.5.2023 9:00 - 17:00 Limity distanční výuky v oblasti restaurování
11 01.06.2023 9:00 - 12:00 Rozvoj studentských kompetencí při b-learningu a motivace ke studiu pro nelékařské zdravotnické obory
12 01.06.2023 13:00 - 16:00 Rozvoj studentských kompetencí při b-learningu a motivace ke studiu
13 16.05.2023 9:00 - 13:00 Základní orientace v systému LMS MOODLE
14 07.06.2023 13:00 - 15:00 Všichni spolu při on-line výuce a b-learningu
15 13.06.2023 9:00 - 17:00 Pinnacle Studio 26
16 12.09.2023 9:00 - 16:00 Pinnacle Studio 26
17 19. - 20. 9. 2023 9:00 - 16:00 Pedagogické optimum pro B-learning
18 20.10.2023 10:00 - 11:30 Implementace nástrojů B-learningu do cizojazyčné výuky
19 22.11.2023 13:00 - 16:00 Nové metody učení matematiky
20 08.12.2023 9:00 - 16:00 Moodle ver. 4
21 11.12.2023 13:00 - 16:00 Umělá inteligence

V rámci realizace dílčího specifického cíle A4 DANTE bude vytvořeno 6 kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV):

- A4.1 Nabíjení elektromobilů prostřednictvím interní nabíječky vozidla a její spolupráce s distribuční sítí nízkého napětí (Elektromobilita)

- A4.2 Kurz celoživotního vzdělávání se zaměřením na elektrotechniku

- A4.3 Kurz celoživotního vzdělávání se zaměřením na komunikační techniku

- A4.4 Kurz celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele anglického jazyka pro základní školy a střední školy 

- A4.5 Kurz celoživotního vzdělávání zaměřený na mentoring

- A4.6 Kurz celoživotního vzdělávání zaměřený na péči o krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cévní vstupy