NPO

Název výzvy: Národního plánu obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024

Zkratka: NPO

Registrační číslo: NPO_UPCE_MSMT-16591/2022

Jméno řešitele: doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2022

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2024

Poskytovatel: MŠMT

 

NPO se dělí na tři specifické cíle (A, B, C), ve kterých je řešeno 5 projektů:

 1. A: DANTE
 2. B: SPAUT
 3. C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)
 4. C2: Bezpečnost distančních forem výuky
 5. C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Registrační číslo: NPO_UPCE_MSMT-16591/2022

Název projektu: Digitalizace studijních Agend, Nové TechnologiE, systémy a přístupy k výuce na UPCE

Zkrácený název projektu: DANTE

Název výzvy: Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol 2022 - 2024

Datum zahájení realizace: 1. 3. 2022

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2024

Jméno řešitele: doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.

Rozpočet: 66 920 310 Kč

Projekt DANTE bude na Univerzitě Pardubice (UPCE) realizován v období 1. 3. 2022 – 30. 6. 2024, přičemž do realizace projektu bude zapojeno všech sedm fakult. Cílem projektu je adaptace vzdělávacích aktivit UPCE na nové formy učení, a to v souladu s měnícími se potřebami trhu práce.

 

V rámci realizace projektu bude/budou:

- posílena a modernizována síťová infrastruktura (A1),

- výukové místnosti vybaveny audiovizuální technikou (A1),

- vytvořen softwarový portál studenta (A1),

- pořízen páteřní systém digitalizace - atestovaná spisová služby (A1)

- pořízena profesionální technika pro tvorbu výukových videí (A1),

- vytvořeny metodiky a digitální, multimediální a e-learningové výukové materiály – výuková a instruktážní videa, studijní opory a komentované přednášky (A2),

- zorganizována školení zaměřená jak na práci s nově pořízenou audiovizuální technikou a atestovanou spisovou službou, tak na tvorbu digitálních, multimediálních a e-learningových materiálů, i na pedagogicko-didaktické kompetence (A1 a A2),

- vytvořen helpdesk pro studenty (A2),

- vytvořeny dva nové profesní bakalářské studijní programy (A3),

- materiálně-technicky zabezpečeny dva stávající profesní bakalářské studijní programy (A3),

- připraveno k realizaci a pilotně ověřeno šest kurzů celoživotního vzdělávání orientovaných na výkon povolání, přičemž dva z nich budou zakončeny mikrocertifikátem (A4).

A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

Moderní vzdělávací činnost se neobejde bez aktivního využívání on-line forem vzdělávání (e-learning, streamované formy přednášek, online studijní materiály, online práce se studijními materiály, online přístup k software (SW) potřebným pro plnění studijních povinností apod.), digitalizace procesů a služeb.

 

Na Univerzitě Pardubice v rámci tohoto cíle (UPCE):

- dojde k posílení a modernizaci síťové infrastruktury, která bude dostupnější, rychlejší a bezpečnější,

- vytipované výukové místnosti budou vybaveny audiovizuální a výpočetní technikou umožňující větší akcent na prvky online výuky a blended learning,

- bude pořízena profesionální technika pro tvorbu výukových videí,

- vznikne softwarový portál studenta v cloudovém prostředí vybavený nakoupenými výukovými SW, což významně zintenzivní individuální práci studentů při řešení komplexních zadání,

- bude pořízen a implementován páteřní systém digitalizace – atestovaná spisová služba a

- budou proškoleni příslušní zaměstnanci UPCE, a to za účelem práce s novou audiovizuální technikou a využíváním atestované spisové služby.

 

A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, on-line výuky a blended learning

 

V rámci realizace projektu ve specifickém cíli A2 bude vytvořeno:

- 5 metodik zaměřených na využívání blended learning, nových metod výuky, jejich implementaci a tvorbu multimediálních opor,

- 14 výukových videí,

- 6 e-learningových opor,

- 50 komentovaných přednášek a

- 10 instruktážních videí.

 

Zorganizováno bude 16 vzdělávacích kurzů pro akademické pracovníky zaměřených na implementaci nových metod výuky, tvorbu multimediálních opor a pedagogicko-didaktické kompetence.

Pro jednodušší, efektivnější a přehlednější řešení požadavků studentů a účastníků flexibilních forem vzdělávání bude vytvořen helpdesk.

 

A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

V rámci dílčího specifického cíle A3 budou vytvořeny dva nové profesní bakalářské studijní programy (Webové technologie a Ekonomika a management sportovních organizací) a materiálně-technicky budou zabezpečeny dva stávající profesní bakalářské studijní programy (Technika, technologie a řízení letecké dopravy a Aplikovaná elektrotechnika).

 

První přijímací řízení do nově vytvořených profesních bakalářských studijních programů budou vypsána na podzim roku 2022, první studenti budou zapsaní ke studiu v akademickém roce 2023/2024. U studijního programu Webové technologie bude do 1. ročníku zapsáno 35 studentů, u studijního programu Ekonomika a management sportovních organizací půjde o 20 studentů.

 

Pro profesní bakalářský studijní program Technika, technologie a řízení letecké dopravy bude vybavena laboratoř virtuální reality pro přípravy pilotů a leteckých mechaniků a multimediální pracoviště pro výuku radiotelefonie. Pro profesní bakalářský studijní program Aplikovaná elektrotechnika budou infrastrukturně vybaveny dvě laboratoře. Investice do materiálně-technického zabezpečení obou studijních programů jsou nezbytné pro zajištění vyššího souladu mezi kompetencemi absolventů těchto studijních programů a současnými i budoucími požadavky trhu práce.

 

A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

 

V rámci realizace dílčího specifického cíle A4 bude vytvořeno 6 kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV):

- A4.1 Nabíjení elektromobilů prostřednictvím interní nabíječky vozidla a její spolupráce s distribuční sítí nízkého napětí (Elektromobilita),

- A4.2 Kurz celoživotního vzdělávání se zaměřením na elektrotechniku,

- A4.3 Kurz celoživotního vzdělávání se zaměřením na komunikační techniku zakončený mikrocertifikátem,

- A4.4 Kurz celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy,

- A4.5 Kurz celoživotního vzdělávání zaměřený na mentoring a

- A4.6 Kurz celoživotního vzdělávání zaměřený na péči o krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cévní vstupy.

 

Kurzy CŽV A4.3 a A4.6 budou zakončeny mikrocertifikátem, tj. budou respektovat jak požadavky formulované na evropské úrovni v souvislosti s harmonizací oblasti mikrocertifikátů, tak relevantní výsledky společného projektu v dílčím specifickém cíli C1.

Kurz A4.5 bude kurzem zaměřeným na upskilling, tj. prohlubování kompetencí.

Název projektu: Studijní program Automatizace (SPAUT)

Zkrácený název projektu: SPAUT

Název výzvy: Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol 2022 – 2024, specifický cíl B

Datum zahájení realizace: 1. 7. 2022

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2024

Jméno řešitele: Ing. Daniel Honc, Ph.D.

Rozpočet: 9 762 911,90 Kč

Za podpory projektu proběhne příprava žádosti o akreditaci, předání akreditace Národnímu akreditačnímu úřadu a zavedení nového bakalářského studijního programu Automatizace na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice v progresivním oboru digitálních technologií, IS/IT v odvětvích robotiky, kybernetiky a umělé inteligence. Do přípravy a následné realizace studijního programu Automatizace bude zapojena další fakulta Univerzity Pardubice, Fakulta ekonomicko‐správní.

Klíčovou částí řešení bude vybudování odborných laboratorních pracovišť průmyslové automatizace reflektujících nové trendy v průmyslu. Pro cílovou skupinu budou vytvořeny studijní opory podporující výuku v studijním programu Automatizace jak v kombinované formě, tak prezenční formě a laboratorní úlohy.

Hlavními výstupy projektu budou:

 • Podaná žádost o akreditaci bakalářského studijního programu Automatizace
 • Rozhodnutí o akreditaci bakalářského studijního programu Automatizace
 • Laboratorní úlohy
 • Připravený studijní program Automatizace k zahájení výuky
 • Studijní opory
 • Přístrojové vybavení laboratorních pracovišť.

V části „C: Společné projekty“ jsou řešeny tři projekty:

 • C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)
 • C2: Bezpečnost distančních forem výuky
 • C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

 

Rozpočet „C: Společné projekty“: 5 358 493 Kč

Registrační číslo: NPO_UPCE_MSMT-16591/2022 

Název projektu C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)

Název výzvy: Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol 2022 - 2024

Datum zahájení realizace: 1. 4. 2022

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2024

Jméno řešitele: Ing. Ondřej Prusek, Ph.D.

 

Cíle projektu

Cílem společného projektu je zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a dále digitalizace činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. Jedná se o společný projekt 26 veřejných vysokých škol. Jejich vzájemná spolupráce bude mít za následek zajištění vzájemné kompatibility způsobů řešení v oblasti mikrocertifikátů a digitalizace souvisejících činností. Zároveň díky této spolupráci dojde k pozitivnímu vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost využití finančních prostředků. Konkrétně se bude projekt zabývat analýzou současného stavu v oblasti různých typů dokladů na národní úrovni, dále bude provedena analýza zahraničních zkušeností s cílem najít nejvhodnější zahraniční zkušenost. Dojde k vytvoření metodiky pro uznávání stávajícího vzdělávání v kurzech, které mohou naplňovat požadavky kladené na mikrocertifikáty, návrhu jednotné podoby mikrocertifikátu, sjednocení výstupů jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání pomocí kreditového systému ECTS.

 

Digitalizace řešené oblasti bude spočívat ve vzniku společného on-line katalogu kurzů veřejných vysokých škol, které naplňují požadavky na mikrocertifikáty, a vznik jednotného systému určeného pro ověřování výsledků menších forem vzdělávání na vysokých školách včetně repozitáře. V rámci realizace projektu na UPCE vznikne metodika Sjednocení forem krátkodobého vzdělávání pomocí ECTS.

Registrační číslo: NPO_UPCE_MSMT-16591/2022 

Název projektu: C2. Bezpečnost distančních forem výuky

Název výzvy: Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol 2022 - 2024

Datum zahájení realizace: 1. 4. 2022

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2024

Jméno řešitele: Ing. Olga Klápšťová

 

Cíle projektu

Společný projekt si klade za cíl systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, a to jak z technického, tak i procesního hlediska. V rámci řešení projektu tak dojde nejen k analýze a nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančních forem výuky na jednotlivých VVŠ, ale také k jejich patřičnému zabezpečení z pohledu kybernetické bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany. Eliminace nežádoucích vnějších vlivů či systémových rizik bude dosaženo za pomoci kombinace pokročilého nastavení bezpečnosti zvolené kolaborativní platformy a uplatňování bezpečnostních politik splňujících požadavky na realizace distančního vzdělávání.

 

Z procesního hlediska se bude projekt zabývat způsoby zabezpečení distančních forem výuky a ověřování výsledků učení, včetně státních závěrečných zkoušek, v návaznosti na zkušenosti získané po přechodu na distanční vzdělávání od počátku pandemie COVID-19, ale také na základě výsledků národních a mezinárodních odborných studií v této oblasti. Při řešení projektu bude navíc ve všech jeho rovinách brán zřetel také na soulad projektových výstupů se standardy pro bezbariérový přístup uživatelů s postižením k aplikacím a dokumentům ("accessibility standards").

 

V rámci řešení projektu tak dojde zejména:

- k adresování problematiky v souvislosti s ověřováním identity studentů pro potřeby administrativních činností, výuky a ověřování výsledků učení, prokazatelností evidence účastníků či zamezení působení nežádoucích vlivů a rizik souvisejících s distančním vzděláváním,

- nastavení patřičného zabezpečení z pohledu předávání či dlouhodobého uchovávání studijních materiálů a dokumentů vztahujících se k výuce a ověřování výsledků učení.

Registrační číslo: NPO_UPCE_MSMT-16591/2022 

Název projektu: C3. Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Název výzvy: Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol 2022 - 2024

Datum zahájení realizace: 1. 7. 2022

Datum ukončení realizace: 30. 6. 2024

Jméno řešitele: Ing. Olga Klápšťová

 

Cíle projektu

Společný projekt je zaměřen na naplnění cílů vydávání digitálních dokladů o studiu, zajištění jejich ověřitelnosti, řešení požadavků kladených na studenty v souvislosti se studijní agendou a obsluhou studia, od zápisu do studia do doby ukončení studia, řešení realizovatelných změn směrem k digitalizaci agend, které jsou v pravomoci VŠ, a to jak z pohledu činnosti studentů, tak i souvisejících činností vysoké školy nebo digitalizace procesů, automatizovaná výměna dokumentů a informací, implementace principu „pouze jednou“ ve studijní agendě, vč. odpovídajícího rozvoje, úpravy formy a obsahu informačních a dalších podpůrných systémů.

 

V rámci projektu bude nutné přizpůsobit prostředí informačních a dalších souvisejících systémů s vazbou na výkon studijní agendy a obsluhy studia pro studenty a pracovníky vysoké školy tak, aby byly na studenty kladeny minimální požadavky na dokládání dokumentů či údajů a v maximální možné míře se eliminovala nutnost fyzické přítomnosti na vysoké škole při vyřizování studijní agendy, aby byly uvedené informační systémy uživatelsky přívětivé pro všechny zúčastněné strany, vč. jazykových mutací a odpovídajícího webdesignu pro různá zobrazovací zařízení, aby byla výměna informací potřebných pro výkon agendy v maximální možné míře automatizovaná nebo umožněn elektronický způsob jejich vyžádání, kdy dokumentace je vedena digitálně, dokumenty jsou dostupné digitálně a je zajištěna jejich ověřitelnost (i pro třetí stranu). Výstupy směřují ke snížení administrativní zátěže studijní agendy a obsluhy studia. Cíle a výstupy projektu přímo souvisejí se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativy spojené se studijní agendou. Jejich součástí je také zvýšení kvalifikace nebo proškolení zaměstnanců vykonávající správu studijní agendy, dle potřeby aktualizace interních předpisů, vytvoření metodik nebo úprava vnitřních postupů. Nezanedbatelná část projektu se zaměřuje na naplnění legislativních podmínek v oblastech uvedených výše.

 

Výstupy společného projektu jsou:

- koordinační schůzky a workshopy,

- digitalizace dokladů,

- elektronizace zaměřená na podporu přímých vzdělávacích procesů,

- elektronizace procesů státních závěrečných zkouše, kontroly závěrečných prací, jejich evidence, ukládání,

- elektronická identifikace osob, využití datových schránek, elektronizace v oblasti spisové služby a dalších nástrojů