Informační CENTtrum pro Internacionalizaci Výzkumu a zapojení do ERA

Kontakty:

manažer projektu:
Ing. Monika Vejchodová
telefon 466 036 417
e-mail monika.vejchodova@upce.cz

Ing. Lucie Macháčová
metodik finančního plánování projektů
telefon 466 036 596
e-mail lucie.machacova@upce.cz

Ing. Jitka Genserová
informační servis, věcné plánování projektů, LEAR
telefon 466 036 733
e-mail jitka.genserova@upce.cz

Caroline Novák-Jolly
asistence pro výzkumníky ze zahraničí
telefon 466 036 133
e-mail caroline.novak-jolly@upce.cz

 

Regionální kontaktní organizace (RKO) pro Rámcové programy Evropské Komise funguje na Univerzitě Pardubice  již od roku 2000. Je součástí sítě NINET.  Od roku 2017 probíhají aktivity RKO v rámci projektu INCENTIVE - Informační CENTtrum pro Internacionalizaci Výzkumu a zapojení do ERA. Tento projekt navazuje na úspěšnou realizaci projetků RIKoC a RIKoC+  v letech 2000-2016.

Cílem projektu INCENTIVE je rozvoj a posilování kvality českého výzkumu a vývoje prostřednictvím zajištění podpůrných a asistenčních služeb pro zvýšení míry zapojení a úspěšnosti českých subjektů, zejména vysokých škol a výzkumných organizací z Pardubického a Královéhradeckého kraje, do aktivit Evropského výzkumného prostoru, do mezinárodních programů výzkumu a vývoje a do dalších multilaterálních aktivit.

Projekt INCENTIVE je zaměřen na rozvoj komplexního systému podpory projektů mezinárodního výzkumu v průběhu celého projektového cyklu, tj. „from idea to impact“.

Zájemcům o podporu poskytuje zkušený tým projektu informace a pomoc s přípravou projektových návrhů, řešitelům projektů pak podporu při negociacích, věcném a finančním řízení, administraci, reportingu a slaďování vnitřní legislativy s požadavky jednotlivých programů. Projekt se soustřeďuje také na poskytování nezbytných podpůrných služeb zahraničním VaV pracovníkům.

Nedílnou součástí práce je i odborný rozvoj řešitelského týmu a networking pro získávání a sdílení zkušeností ve vědecké a odborné komunitě, směřující k účelnému získávání informací z poradních orgánů jednotlivých programů.

Projekt je financován z programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji MŠMT  INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-INFORM pod reg. č. LTI17004. Doba řešení je od 1. února 2017 do 31. prosince 2020.

Hlavní řešitelkou je Ing. Monika Vejchodová, vedoucí Oddělení pro rozvoj a mezinárodní vztahy UPa.

Hlavního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím realizace pěti klíčových aktivit, každá z nich  je zaměřena na naplnění jednoho z dílčích cílů projektu.

Cíl 1 Poskytovat informační podporu zájemcům o účast v programech mezinárodní spolupráce ve VaV
KA 1 Organizace informačních a vzdělávacích aktivit
zahrnuje informační, vzdělávací a motivační aktivity, tj. vytvoření a aktualizaci webových stránek, pořádání informačních seminářů, uspořádání workshopů pro studenty doktorských studijních programů  a mladé a začínající VaV pracovníky, zvané přednášky expertů a konzultantů (odborníci na přípravu a řízení VaV projektů). Aktivity budou určeny primárně cílové skupině „zájemci o zapojení“, tj. pracovníkům vysokých škol a výzkumných organizací, popř. pracovníkům veřejné a státní správy primárně (ale nejenom) z Pardubického a Královéhradeckého kraje.

Cíl 2  Poskytovat informační podporu a pomoc subjektům s vážným zájmem o účast a řešitelům projektů
KA 2 Pomoc a asistence při přípravě, podávání, realizaci a ukončování projektů mezinárodní spolupráce ve VaV
je určena vážným zájemcům o zapojení, kteří již mají jasnou představu o přípravě a podávání projektu (mají záměr, znají program, vědí, že byla/bude vyhlášena výzva), a řešitelům, tj. těm, jejichž návrh projektu uspěl v soutěži či už je v realizační fázi.Aktivita se zaměří na podpůrné činnosti ve fázi přípravy (projektová žádost, zadávací dokumentace, rozpočet, přílohy, komunikace s partnery), podávání (elektronický systém), negociací (právní poradenství, úpravy rozpočtu, nastavení čerpání zdrojů), realizace (administrace projektů, finanční a věcný reporting, sladění vnitřní legislativy s požadavky různých programů) a ukončování projektů (závěrečná finanční a věcná zpráva, audity).

Cíl 3 Rozvoj spolupráce
KA 3 Networking a sdílení dobré praxe
se soustředí na předávání zkušeností v rámci komunity manažerů mezinárodních výzkumných projektů, regionálních a oborových kontaktních organizací, projektových kanceláří v ČR i v zahraničí, a získávání informací v koordinačních, řídících a poradních orgánech mezinárodních programů VaV. Hlavní řešitelka je členkou odborné tematické skupiny programového výboru ERC/MSCA/FET.
Členové řešitelského týmu jsou zaregistrováni v expertních databázích na Participant Portal a budou usilovat o zapojení do práce v poradních orgánech jednotlivých programů. Budou se pravidelně setkávat s národním kontaktním bodem (Technologické centrum Akademie věd ČR), ostatními regionálními a oborovými kontaktními organizacemi v rámci sítě NICER a dále s členy projektové kanceláře Západočeské univerzity v Plzni (asociovaný partner). Řešitelský tým projektu INCENTIVE zorganizuje ve spolupráci s TC AV 1 setkání sítě NICER na UPa. Setkání s asociovaným partnerem budou zaměřena na procesy slaďování vnitřní legislativy s požadavky mezinárodních programů, sdílení dobré praxe, přípravu organizací workshopů, možnosti šíření informací a další rozvoj spolupráce. Členové řešitelského týmu budou rovněž (spolu)organizovat mezinárodní SummerWorkshopy platformy European Industrial Doctoral School (E.I.D.S.).

Cíl 4 Rozvoj mezinárodního prostření ve výzkumných organizacích
KA 4 Poskytování služeb zahraničním VaV pracovníkům
se zaměří na důležité aktivity, které jsou nad rámec členství UPa v síti EURAXESS. Bude se jednat o konzultace/kurzy multikulturní komunikace jak pro přijímající pracoviště a VaV týmy, tak pro přijíždějící zahraniční VaV pracovníky.
Bude vytvořena elektronická interaktivní brožura  s  informacemi o  důležitých aspektech života a práce cizince v ČR. Její obsah bude průběžně doplňován a aktualizován.

Cíl 5 Zvyšování kvalifikace projektového týmu
KA 5 Odborný rozvoj řešitelského týmu
zahrnuje vzdělávání a rozvoj řešitelského týmu především v oblasti projektového a finančního managementu, znalostí programů mezinárodní spolupráce ve VaV, výzev a v oblasti multikulturní komunikace. Členové řešitelského týmu se zúčastní cca 15 vzdělávacích kurzů/seminářů/workshopů v ČR  i v zahraničí, aktivně vystoupí na 2 mezinárodních konferencích. V roce 2017 proběhne přípravný kurz a 3 recertifikace projektových manažerů dle standardů IPMA®.

Program HORIZON2020  (H2020) je rámcový program pro výzkum a inovace EU, platný pro období 2014 až 2020.

Informační stránky k H2020 v českém jazyce spravuje Národní infromační centrum pro evropský výzkum (NICER

Funding and Tenders Portal - portál pro účastníky je výchozím bodem pro zájemce o zapojení do komunitárních programů EU

Euraxess - síť informačních center a portál, poskytující praktické informace a pomoc přijíždějícím i vyjíždějícím výzlumníkům

Existence a právní status Univerzity Pardubice byly pro účely zapojení do komunitárních  projektů EU  již v roce 2008 zaregistrovány.
UPa dostala přiděleno jednoznačné identifikační číslo účastníka – Participant Indentification Code (PIC) 999 453 663 a je povinna užívat výhradně validovaný oficiální název Univerzita Pardubice.
Použitím PIC kódu jsou do registračních formulářů návrhů projektů automaticky doplněna základní data o organizaci (sídlo, status, DIČ apod.) Tato jediná registrace je platná  pro zapojení do projektů programu HORIZON 2020, ale jiných komunitárních programů, kde je kód PIC vyžadován.
Funkci Legal Appointment Representative (LEAR), který má na starosti  aktuálnost údajů o organizaci v kódu PIC a také přidělování rolí v portálu pro podávání projektů, zastává pro UPa Ing. Jitka Genserová z ORMV jitka.genserova@upce.cz .

Překlad: