Univerzita Pardubice a kampus bez bariér

Kontakty:

Hlavní řešitelka projektu:
Mgr. Ivana Švecová
telefon 466 036 649
e-mail ivana.svecova@upce.cz

Metodik odborných aktivit
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
telefon 466 036 552, 466 036 635
e-mail karel.rydl@upce.cz

Projektová a finanční manažerka
Ing. Lenka Milbachrová
telefon 466 036 714
e-mail lenka.milbachrova@upce.cz

Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Pardubice (UPa) pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (SsSVP), kteří buď již na univerzitě studují, nebo kteří na UPa studovat teprve budou. Realizací tohoto projektu bude vytvořen nový systém činností a opatření, která přinesou možnost pro studium většího počtu SsSVP.

Konkrétně se projekt zaměří na systémovou podporu studia SsSVP vytvořením celouniverzitního metodického pokynu, na zlepšení průběhu a organizace vzdělávacích procesů na UPa formou inovace studijních oborů, prostřednictvím zpřístupnění odborné literatury a zavedením individuálních konzultačních hodin ve vybraných studijních oborech a inovací celouniverzitního předmětu tělesné výchovy. Projekt se zaměřuje na podporu SsSVP také vytvořením funkčního poradenského centra, které bude poskytovat různé formy psychologického, sociálního, speciálního a profesního poradenství, bude zapůjčovat kompenzační pomůcky a zprostředkovávat asistenty – dobrovolníky. Pro osoby tělesně postižené budou díky provedení navržených stavebních úprav zpřístupněny některé další objekty, upravena sociální zařízení, apod.
Součástí činností vedoucích k naplnění cíle projektu je i spolupráce se středními školami, konkrétně informování o možnostech studia SsSVP na UPa.

Název projektu: Univerzita Pardubice a kampus bez bariér
Zkrácený název projektu: Univerzita bez bariér
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/29.0009
Název prioritní osy: 7.2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Název oblasti podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Předpokládaná doba trvání projektu: 1.3.2012 – 28.2.2015

Cíle projektu:

Cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Pardubice (UPa) pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (SsSVP), kteří buď již na univerzitě studují, nebo kteří na UPa studovat teprve budou.

Nástrojem k dosažení cílů projektu je optimalizace studijních podmínek, jež umožní studovat na UPa osobám s pohybovým, smyslovým, psychickým a jiným zdravotním handicapem, rovněž umožní studium osobám se sociálními handicapy nebo s kombinací těchto znevýhodnění či postižení.

Konkrétně se projekt zaměří na systémovou podporu studia SsSVP vytvořením celouniverzitního metodického pokynu, na zlepšení průběhu a organizace vzdělávacích procesů na UPa formou inovace studijních oborů, prostřednictvím zpřístupnění odborné literatury a zavedením individuálních konzultačních hodin ve vybraných studijních oborech a inovací celouniverzitního předmětu tělesné výchovy. Projekt se zaměřuje na podporu SsSVP také vytvořením funkčního poradenského centra, které bude poskytovat různé formy psychologického, sociálního, speciálního a profesního poradenství, bude zapůjčovat kompenzační pomůcky a zprostředkovávat asistenty – dobrovolníky. Pro osoby tělesně postižené budou díky provedení navržených stavebních úprav zpřístupněny některé další objekty, upravena sociální zařízení, apod.

Součástí činností vedoucích k naplnění cíle projektu je i spolupráce se středními školami, konkrétně informování o možnostech studia SsSVP na UPa.

Hlavními výstupy projektu budou:

- metodická systémová příručka pro práci se SsSVP,

- inovovaný přístup ke studiu SsSVP, vč. inovace předmětu TV pro SsSVP,

- stavební úpravy,

- nové funkční poradenské centrum,

- kurzy zaměřené na podporu SsSVP,

- kurzy pro AP a další zaměstnance UPa na chápání a rozpoznání potřeb SsSVP,

- dny otevřených dveří a informační materiály a návody pro výchovné poradce středních škol pracující s potenciálními SsSVP, jaké možnosti pro ně nabízí UPa

Cílové skupiny a jejich zapojení do projektu:

Cílovými skupinami jsou:

1. studenti UPa,

2. akademičtí pracovníci UPa

3. ostatní pracovníci UPa,

4. doplňková CS - pedagogičtí pracovníci SŠ - výchovní poradci.

1. Hlavní cílovou skupinou jsou SsSVP, tj. studenti, kteří mají různé typy zdravotních a sociálních handicapů, kteří již na UPa studují a ti, kteří na UPa studovat přijdou. Tato skupina osob mívá často velkou motivaci studovat, protože duševní práce je mnohdy jediná, kterou mohou vykonávat. Ovšem mívá problémy různého typu, které jí znesnadňují studium.

Jsou zde však zahrnuti i ostatní studenti, kteří se mohou stát asistenty - dobrovolníky, kteří pomáhají svým handicapovaným kolegům při studiu. Tato CS bude zapojena do kurzů dobrovolníků a pak do výkonu dobrovolnické práce. Jsou zde zapojeni SsSVP a studenti ostatní z 5 fakult UPa.

2. akademičtí pracovníci UPa

Pracovníci, kteří přicházejí do styku se SsSVP, a měli by tedy umět rozpoznat osobu spadající do skupiny SsSVP, měli by umět s těmito osobami pracovat, poskytnout jim individuální konzultace při studiu, v případě rozpoznání většího problému je nasměrovat na poradenské centrum. Tato CS bude zapojena po celou dobu realizace projektu.

3. ostatní pracovníci UPa,

Tito pracovníci rovněž přicházejí do styku se SsSVP, např. pracovníci studijních oddělení fakult, ale i další. I zde je potřeba, aby uměli rozpoznat osobu spadající do skupiny SsSVP, měli by umět s těmito osobami pracovat, v případě rozpoznání většího problému je nasměrovat na poradenské centrum. Tato CS bude zapojena po celou dobu realizace projektu.

4. doplňková CS - pedagogičtí pracovníci SŠ.

Jedná se o CS doplňkovou, která bude zapojena jako prostředník během spolupráce se SŠ v rámci poskytování poradenských služeb pro žáky SŠ. CS se projektu bude účastnit hlavně během Dnů otevřených dveří a při předávání informací žákům SŠ z UPa.

KA 01 – Poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami

KA 02 – Odstraňování bariér a překážek mobility

KA 03 – Systémová podpora studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

KA 04 – Zavedení přístupnosti studijního prostředí prostřednictvím inovace studijních oborů

KA 05 – Podpora spolupráce Univerzity Pardubice se středními školami v regionu a zvyšování odborných kompetencí akademických a administrativních pracovníků

Řešitelka projektu:       Mgr. Ivana Švecová
Metodik odborných aktivit: prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
Hlavní a finanční manažerka projektu: Ing. Lenka Nováková                                              
Finanční manažerka projektu: Ing. Kateřina Koubová

Asistentka projektu:

Milena Tröstrová

Vedoucí klíčových aktivit

 

Vedoucí KA01:

PhDr. Sabina Slavíčková, Lenka Skokanová
Vedoucí KA02: Ing. Ema Kohoutková, Ing. Aleš Pék
Vedoucí KA03: Mgr. Ivana Švecová
Vedoucí KA04: Ing. Kateřina Koubová, Ing. Jan Zozulák, Mgr. Lucie Francová

Vedoucí KA05:

Lenka Skokanová

Fakultní koordinátoři

 

DFJP:

Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

FEI:

Renata Kalhousová

FES:

Ivana Veselá

FF:

Martina Kleinová

FZS:

Ing. Eva Kynclová

Fakultní garanti

 

DFJP:

PhDr. Bc. Marie Prouzová

FEI:

Petra Jiřišťová

FES:

Radka Jakubíčková

FF:

Naděžda Tichá

FZS:

Ing. Tereza Richterová

Seznam zapojených akademických pracovníků naleznete zde.
Seznam poradců APUPy naleznete včetně týdenního rozpisu zde.

Akademická poradna Univerzity Pardubice APUPA

Všem studentům Univerzity Pardubice a také uchazečům o studium nabízí poradna komplexní poradenské služby. Péče pro studenty je poskytována individuální nebo skupinovou formou. Akademická poradna pořádá také řadu zajímavých odborných kurzů a přednášek. Pro všechny studenty i uchazeče o studium je vše zcela bezplatné.

Služby jsou poskytovány celoročně v oblastech:

Pracoviště je rozděleno na dvě části:

Akademická poradna APUPA
Sídlo: univerzitní aula, místnost A7
Studentská 519
532 10 Pardubice

Akademická poradna na FEI
Sídlo: Fakulta elektrotechniky a informatiky, SU 403
náměstí Čs. Legií 565
530 02 Pardubice

Akademická poradna funguje pod záštitou projektu Univerzita Pardubice a kampusu bez bariér.

Aktuální informace lze sledovat také na stránkách Facebook.

Kontakty:
Akademická poradna Univerzity Pardubice APUPA

telefon 466 036 623
e-mail poradna@upce.cz

Vedoucí akademické poradny
PhDr. Sabina Slavíčková
telefon 466 036 623, 466 036 715