Partnerství pro chemii

Projekt podpoří spolupráci institucí zabývajících se výzkumem, vývojem a vzděláváním v oblasti chemie a subjekty soukromého sektoru z této oblasti, a to sdílením informací, zkušeností a znalostí v práci s cílovou skupinou studentů VŠ z hlediska jejich budoucího uplatnění v uvedených oblastech. Hlavním cílem projektu je zvýšení spolupráce a přenosu informací mezi jednotlivými subjekty a zintenzivnění komunikace mezi nimi. Velký důraz bude v tomto ohledu kladen na využití výstupů vzniklých realizací projektu, a zejména pak na stáže a odborné praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými subjekty, které budou přispívat ke zvyšování praktické relevance výuky, přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Cíle projektu budou dosaženy pomocí klíčových aktivit, které pokrývají vznik kontaktního místa, tvorbu informačního portálu, odborné stáže a praxe a vzdělávací či tréninkové aktivity-umožní akademickým a VaV pracovníkům zvýšit své znalosti a kompetence.

Název projektu: Partnerství pro chemii

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0062

Číslo operačního programu: CZ.1.07

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa: 7.2

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Oblast podpory: 2.4

Název oblasti podpory: Partnerství a sítě

Příjemce dotace: Univerzita Pardubice

Délka trvání projektu: 1. 2. 2012 – 31. 1. 2014

 

Cíl projektu

Cílem projektu je propojením organizací, které se podílí a specializují na výzkum, vývoj a vzdělávání v oblasti chemie, vytvořit informační platformu pro chemii. Vzájemnou komunikací (kontaktní místo, webový portál, workshopy, stáže) bude podpořena spolupráce subjektů a rozšíření manažerských a komunikačních schopností pracovníků a studentů subjektů zapojených do sítě. Ustanovená partnerská síť umožní pružně reagovat na poptávku aplikační sféry a bude schopna podávat ucelené informace. Projekt si klade za cíl konsolidovat síť, která bude rozvíjet znalosti, zkušenosti a dovednosti cílové skupiny projektu a bude schopna poskytovat komplexní poznatky z oblasti chemie veřejnosti i aplikační sféře. Hlavním cílem projektu je zvýšení spolupráce a přenosu informací mezi jednotlivými subjekty a zintenzivnění komunikace mezi nimi. Velký důraz bude v tomto ohledu kladen na využití výstupů vzniklých realizací projektu, zejména pak na stáže a odborné praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými subjekty, které budou přispívat ke zvyšování praktické relevance výuky, přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Nedílnou součástí projektu bude vzájemná konzultační činnost vysokých škol a aplikační a soukromé sféry, společné semináře, workshopy a další formy interaktivního vzdělávání a výměny zkušeností a znalostí. Klíčové aktivity projektu povedou k lepšímu sdílení zkušeností a efektivnějšímu přenosu poznatků mezi jednotlivými subjekty v řešené problematice, kdy zapojení vybraných partnerů a nastavení jednotlivých aktivit projektu umožní síti komplexní pohled na řešenou problematiku. Dalším z cílů je vytvoření a rozvoj již existujících partnerských sítí pro společný postup při přípravě a realizaci mezinárodních projektů a zapojení do mezinárodních sítí.

 

Hlavní cíle projektu

 • dlouhodobé a krátkodobé odborné stáže studentů Univerzity Pardubice, Fakulty chemicko-technologické u partnerů projektu, tj. stáže v laboratořích a provozu
 • zvýšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce (odborné praxe, kurzy)
 • zvýšení odborné kvalifikace vysokoškolských zaměstnanců a garantů z praxe
 • vznik interaktivního komunikačního portálu www.ceskachemie.cz
 • propojení vědeckovýzkumné aktivity univerzity Pardubice a průmyslových partnerů (společné diplomové práce)
 • rozvoj spolupráce mezi studenty, akademickými, výzkumnými a vývojovými pracovníky v daném oboru
 • vytvoření Centra profesních kontaktů, které bude poskytovat relevantní informace o realizaci projektu, projektových aktivitách vůči aplikační sféře a zaměstnavatelskému sektoru a dalších aktivitách
 • workshopy, semináře, konference zviditelňující výzkum i praxi chemického průmyslu

KA 01 - Podpora spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem.

Realizací aktivity dojde k vytvoření a posílení dlouhodobé spolupráce v oblasti chemie mezi žadatelem jako představitelem akademické sféry a partnerskými chemickými firmami jako zástupci aplikační sféry prostřednictvím krátkodobých i dlouhodobých odborných a pracovních stáží či spoluprací studentů zapojených institucí terciárního vzdělávání se zapojenými chemickými firmami na závěrečných pracích. Témata budou definována na úvodních workshopech v zapojených partnerských firmách a vyhlášena budou na úvodní konferenci. Každé téma diplomové práce bude mít vedoucího diplomové práce z VŠ a odborného garanta z řad zapojených partnerů aplikační a soukromé sféry. Diplomové práce budou mít výzkumný charakter, kdy se nebude jednat o pouhou rešerši, ale vznikne nový pohled na zpracovávané téma diplomové práce. V rámci klíčové aktivity budou probíhat také prezentační akce (semináře, workshopy, carieer days, veletrh pracovních příležitostí apod.) z oblasti chemie a její aplikace do praxe a možnosti uplatnění na trhu práce. S cílem vtáhnout studenty chemie do praxe a propojit jejich teoretické znalosti s praxí v partnerských firmách budou realizovány odborné stáže a praxe zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými subjekty, které budou přispívat ke zvyšování praktické relevance výuky, přenosu nových poznatků z výzkumu do praxe a z praxe do výuky. Stáže budou krátkodobé i dlouhodobé a jejich cílem bude seznámení cílové skupiny z VŠ s aplikovanou chemií v podmínkách chemických firem, navázání dlouhodobého partnerství, zpracování námětů možných společných projektů a vzájemná konzultační činnost. U studentů bude cílem odborné stáže jejich příprava pro jejich lepší uplatnění na trhu práce.

Výstupem této aktivity budou diplomové práce vycházející z praxe zapojených chemických podniků, workshopy, veletrh pracovních příležitostí v chemickém průmyslu, prezentační akce zaměřené především na aplikaci do praxe a možnosti uplatnění na trhu práce a metodika odborných a pracovních stáží.

KA02 – Komunikační a informační platformy

V rámci této aktivity vznikne interaktivní komunikační portál (www.ceskachemie.cz), který bude poskytovat informace o partnerské síti a jejích službách, propagaci z oboru, materiály z konferencí aj. Na provozu portálu se budou podílet i studenti VŠ. Dalším výstupem bude jedna mezinárodní vědecká konference zaměřená na spolupráci VŠ s výzkumnými organizacemi a firmami z oblasti chemie, tematické semináře a přednášky odborníků z praxe, informační materiály z nich pocházející.

KA03 – Podpora vzdělávacích a školících aktivit vedoucích ke zvýšení vzájemné spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými a vývojovými pracovišti a podnikatelským a veřejným sektorem

Cílem je realizace vzdělávání akademických, výzkumných a vývojových pracovníků v oblasti rozvoje soft skills s jasnou návazností na podporu spolupráce mezi akademickou, soukromou a aplikační sférou. Jde o kurzy projektového managementu, evaluace, manažerských a prezentačních dovedností. Výstupem budou setkání s domácími odborníky na PR, komunikační znalosti a trénink flexibility, kreativity a rozhodování, třídenní tréninky komunikačních dovedností a manažerských dovedností, certifikáty o absolvování kurzů.

KA04 – Podpora kontaktních míst institucí terciálního vzdělávání a výzkumných a vývojových institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor

V rámci této klíčové aktivity v prostorách žadatele projektu vznikne a bude provozováno kontaktní místo Centrum profesních kontaktů (CPK), které bude poskytovat relevantní informace o realizaci projektu a projektových aktivitách vůči aplikační sféře a zaměstnavatelskému sektoru. Dále bude poskytovat informace o všech členech sítě, jejich stávajících aktivitách a nabízet a popularizovat jejich výsledky a potenciál. CPK se bude podílet na organizaci informačních workshopů, dne otevřených dveří, popularizačních přednáškách v oblastech výzkumu a vývoje členů platformy, a také připravovat tiskové a elektronické materiály informující o síti a představující jednotlivé partnerské subjekty. Bude připravovat volně distribuovaný multimediální materiál o chemii v praxi, který bude dostupný cílové skupině, veřejnosti a aplikační sféře.

Na realizaci projektu se podílí:
 

DEZA, a.s.

Evropský institut pro rozvoj lidských zdrojů, občanské sdružení

Fatra, a.s.

Lovochemie, a.s.

PRECHEZA, a.s. (+ včleněné České technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s.)

PREOL, a.s.

Synthesia, a.s.

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

Příjemce dotace a partneři projektu

Univerzita Pardubice - https://www.upce.cz/

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická – https://fcht.upce.cz/

Katedra fyzikální chemie – http://kfch.upce.cz/

Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek - https://fcht.upce.cz/uchtml.html

DEZA, a.s. - www.deza.cz

Evropský institut pro rozvoj lidských zdrojů, občanské sdružení  - www.eirlz.cz

Fatra, a.s.  - www.fatra.cz

Lovochemie, a.s. – www.lovochemie.cz

PRECHEZA, a.s. – www.precheza.cz

PREOL, a.s. – www.preol.cz

Synthesia, a.s. - www.synthesia.eu

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - www.vuos.cz

Webový portál www.ceskachemie.cz

Centrum CPK
 

Zajímavé odkazy

Stránky MŠMT -http://www.msmt.cz

Strukturální fondy - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy

Příručka pro příjemce - http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy

Manažeři projektu
prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.
telefon: 466 037 330, 466 037 277
e-mail: petr.kalenda@upce.cz

doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
telefon: 466 037 053
e-mail: libor.capek@upce.cz

Finanční manažeři
Lenka Kalousková e-mail: lenka.kalouskova@upce.cz
Ing. Eva Šmejkalová e-mail: eva.smejkalova@upce.cz

Centrum CPK (denně od cca 8:00 - do 15:00 h)
Jiřina Čapková – koordinátor klíčové aktivity, centrum CPK
telefon: 466 037 190
e-mail: jirina.capkova@upce.cz

Veronika Ševčíková – koordinátor klíčové aktivity, centrum CPK
telefon: 466 037 190
e-mail:  martina.rubesova@upce.cz

 

a) setkání s domácími odborníky zabývající se public relations, komunikačními znalostmi a tréninkem

flexibility, kreativity a rozhodování

b) trénink komunikačních dovedností

c) kurz manažerských dovedností

Termíny jednotlivých kurzů najdete v aktualitách.

 

Stáže:

Stáže probíhají buď jako krátkodobé nebo jako dlouhodobé

Krátkodobé stáže probíhají formou intenzivní docházky v průběhu letních prázdnin a to v měsících červenec a srpen. Podmínkou získání certifikátu je docházka min. 23 dní. Maximální možná doba docházení do společnosti je 46 dní a sepsání čtyřstránkové zprávy ze stáže.

Dlouhodobé stáže probíhají v průběhu školního roku a to docházkou 1 - 2 dní v týdnu po celou dobu trvání stáže.

  I etapa: 1. 2. 2012 - 30. 6. 2012 (počet dní na stáži 22 - 44)

 II etapa: 1. 9. 2012 - 30. 6. 2013 (počet dní na stáži 43 - 86)

III etapa: 1. 9. 2013 - 31. 1. 2014 (počet dní na stáži 22 - 44)

Další informace naleznete v přiložených souborech.

V případě zájmu zasílejte vyplněný ale nepodepsaný motivační dopis a osobní dotazník na e-mailovou adresu: jirina.capkova@upce.cz.


Témata diplomových prací

DEZA, a.s.

 • Vliv modifikátorů na zvýšení účinnosti anthrachinonové disperze
 • Studium vlastností katalyzátorů určených pro oxidaci anthracenu v plynné fázi
 • Chemické zhodnocení chemických „specialit“ získaných z černouhelného dehtu
 • Optimalizace přípravy chemických „specialit“ získaných z černouhelného dehtu
 • Stanovení obsahu ftalanhydridu / diisononylftalátu v pracovním ovzduší
 • Příprava a identifikace chemických specialit (Nafto(2,3-b)thiofen, 2-methylkarbazol, 4-methylkarbazol, 4-methyl dibenzo(b,d)furan) obsažených v černouhelném dehtu pro potřeby analytické činnosti

 

Lovochemie, a.s. 

 • Využití optických analytických metod při výrobě a kontrole anorganických hnojiv“ - zde je možno specifikovat VIS, AAS, rentgen, IR, NIR
 • Vytvoření chemicko - inženýrského modelu sušení granulovaných hnojiv
 • Stanovení fázového složení systému síran amonný - dusičnan amonný - aditivum při různých teplotách (Stanovení fázového složení systému dusičnan vápenatý - dusičnan amonný - voda při různých teplotách)

 

Precheza, a.s.

 • Sorpční vlastnosti oxycelulózy
 • Separace Fe pomocí oxidované celulózy
 • Kinetika reakcí při kalcinaci titanové běloby v tepltoním intervalu 400 - 1100 °C
 • Kinetika reakcí při kalcinaci železitých pigmentů
 • Vliv kalcinančních teplot na strukturu a vlastnosti povrchu kalcinátu
 • Vliv promytí (obsahu síry) na kalcinační proces při výrobě titanové běloby
 • Vliv složení pasty na měrný povrch, velikost části a strukturu pórů při sušení (kalcinaci) TiO2 v teplotním intervalu 100 - 800 °C

 

Preol, a.s.

 • Korelace mezi složením mastných kyselin bionafty a jejími  teplotními parametry (Cloud point, Pour point  a Plugging point)
 • Sledování obsahu minoritních látek v průběhu rafinační úpravy řepkového oleje.
 • Kvalitativní chemické parametry, zastoupení a užitné vlastnosti jedlých olejů na malospotřebitelském trhu ČR
 • Šetrné způsoby rafinace řepkového oleje 

Synthesia, a.s.

 • Návrh bezpečnostní politiky IT ve firmě Synthesia, a.s. s vytvořením specializovaných bezpečnostních politik jednotlivých informačních systémů organizace

Synthesia, a.s. – SBU Nitrocelulóza

 • Mletí NCL na diskových mlýnech  -  úprava fyzikálních parametrů  vojenské nitrocelulózy, stanovení optimální doby řezu vojenské nitrocelulózy na požadovanou hodnotu pulpace u NCL vyráběných z nově zaváděných celulóz
 • Měření poklesu viskozity roztoků průmyslové NCL - stanovení poklesu  viskozity  roztoků NCL po alkoholizaci BuOH, EtOH, IPA u  jednotlivých typů NCL A a E proti základní používané NCL vlhčené vodou - Návrhy grafů výstupních hodnot, které budou využívány v provozu.
 • Alkoholizace průmyslové NCL -  Alkoholizace průmyslové NCL, stanovení optimální dávky alkoholu pro dosažení vyhovujícího obsahu vody dle KF při alkoholizaci NCL typu A a E
 • Měření viskozity roztoků průmyslové NCL  - stanovení  korelace  viskozity  roztoků NCL měřené dle DIN 53179 a  % roztokem NCL v ButAc u NCL vlhčené vodou,  po alkoholizaci BuOH, EtOH, IPA u  jednotlivých typů NCL A a E proti základní používané NCL vlhčené vodou  - Návrhy grafů výstupních hodnot, které budou využívány v provozu.
 • Volné radikály v oxidované celluloze (polysacharidech) -  popsání vzniku radikálů, vliv sterilizace na vznik radikálu, možnosti odstranění radikálů, popsání degradace pomocí volných radikálů.  Cíl projektu - vliv volných radikálů/ sterilizace na OC. Téma vhodné na bakalářskou práci
 • Alkoholizace + stabilizace NCL - problematika sedimentace biologického kalu v čistém anoxickém prostředí
 • Alkoholizace + stabilizace NCL - problematika obsahu mikronutrientů v biologickém systému při čištění průmyslových odpadních vod

Synthesia, a.s. – SBU Pigmenty a barviva

 • Analytické metody pro stanovení Hg, Ni a Cr (Co) v organických pigmentech a barvivech se zaměřením na separaci a detekci ox. stavu  Hg(0 resp. II), Ni (0 resp. II) a Cr (0, III resp. VI)
 • Průzkum syntézy P.R. 177 s využitím „Homocoupling reaction ” – návrh výroby.
 • Vývoj a optimalizace HPLC metody pro současné kvalitativní a kvantitativní stanovení DADADSK a vedlejších látek při výrobě P.R.177 
 • Chemicko inženýrské a ekonomické posouzení vybraných způsobů finalizace org. pigmentů. Současný stav, nové trendy výhody, alternativní řešení.
 • Nová rozpouštědla v průmyslu organických pigmentů
 • Stanovení PAA v Pigment Yellow 1
 • Stanovení PAA v Pigment Yellow 74
 • Stanovení APEO v matrici pigmentů
 • Stanovení sulfonovaných PAA (Pigment Red 48:3, ...)
 • Stabilita Saturnové zeleně LB, Saturnové červeně L4B (metodika EN 14362)
 • Stanovení volného a celkového melaminu (celkový obsah vs. migrující složka)
 • Rozlišení kovů volných a vázaných u barviv (Co, Cu, Cr)
 • Stanovení Cr 6+ v matrici pigmentů a barviv.
 • Ni - stanovení v pigmentech (celkový, volný – stabilita pigmentu, podmínky)
 • Stanovení optických konstant organických pigmentů

Synthesia, a.s. - SBU Organická chemie

 • Možnosti využití odpadní kyseliny dusičné z výroby TRIDNB, téma vhodné na bakalářskou práci
 • Možnosti čištění odpadní kyseliny dusičné z výroby TRIDNB (mimo destilace), téma vhodné na bakalářskou práci

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.

 • Celková antioxidační kapacity (TAC) - metody jejího stanovení v zelenině (Porovnání různých metod pro stanovení TAC se stanovením pomocí HPLC-ECD)
 • Statistické zpracování dat ze stabilitní studie methoprenu. (Vyhodnocení  reprodukovatelnosti rozdílů stanoveni hl. složky v area% a v hm%, závislost nárůstu obsahu polohového izomeru v čase (vliv změny technologie na tento nárůst), nalezení další možné souvislosti napomáhající odhalit vlivy změn na stabilitu produktu, ....).
 • HPLC s CORONA-CAD a ELDS detekcí  (Porovnáni odezvových faktorů různých typů analytů se zaměřením na kvantitativní hodnocení bez dostupnosti analytického standardu).
 • Nové trendy v HPLC chromatografických kolonách. (Přehled a nové trendy v chromatografických kolonách pro HPLC se zaměřením na kolony s pevným jádrem, jejich prověření a aplikace na vybrané analyty).
 • UHPLC jako nástroj při optimalizaci výroby (Převod vybraných analytických metod využívaných při kontrole výroby s cílem optimalizace nákladů především v oblasti délky analýzy, spotřeby rozpouštědel a zvýšení selektivity.  Validace nově vyvinutých metod a vyhodnocení jednotlivých optimalizačních kroků).
 • Vývoj HPLC metod pro stanovení aminů v pigmentech  (Vývoj a optimalizace separačních podmínek)
 • Moderní metody přípravy vzorků pro GC/MS a LC/MS  (Přehled moderních metodik přípravy vzorků pro GC/MS a LC/MS analýzy - zaměření na čistící operace - jejich optimalizace pro vybranou problematiku a ekonomické zhodnocení)
 • Stabilita vybraných pesticidních látek. (Použití pesticidních látek v České republice - aplikace, platná legislativa, monitoring - se zaměřením na studium stability vybraných pesticidních látek ve vodném prostředí - identifikace a kvantifikace pesticidů a jejich rozkladných produktů pomocí GC/MS a LC/MS).

 

Zde naleznete firemní noviny našich kooperujících společností a další zajímavé informace:

Synthesia, a. s.

 www.synthesia.eu/cze/media/noviny-synthesia

Fatra, a. s.

 www.fatra.cz/cz/ke-stazeni/

DEZA, a. s.

www.deza.cz/archiv-2014

www.deza.cz/archiv-2013

www.deza.cz/archiv-2012

Lovochemie, a. s. a Preol, a. s.

www.lovochemie.cz/Lovochemik-1.html

Precheza, a. s. a ČTC AP, a. s.

http://www.precheza.cz/noviny-precheza/


Pro koho je portál určen:

 • pro žáky a studenty chemie
 • pro odborná učiliště, střední a vysoké školy
 • pro chemické výrobce
 • pro krajské úřady
 • pro širokou veřejnost

        Další informace jsou poskytnuté v letáku nebo navštivte přímo náš portál: www.ceskachemie.cz


Na této straně lze stáhnout přihlášku a cirkulář k naší konferenci.

Časový harmonogram konference, přednášející a další informace vyvěsíme po potvrzení a dodání dat zúčastněných.

Děkujeme za pochopení.