Seminář popularizačního psaní o vědě

Seminář je určen pro zaměstnance a doktorandy Univerzity Pardubice.
Termín: pátek 13. 2. 2015, 9–16 hodin
Místo: budova EA 11026
 
Program semináře:
9.00–10.30
doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc.
Co je odborný styl?
Základní úvod do stylistiky odborného a popularizačního textu.
 
10.40–12.10
PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.
Literární formy popularizace vědy a jejich praktické uplatnění
Kurz si klade za cíl uvést frekventanty do problematiky tvorby populárně naučných textů. Nejprve budou představeny základní žánry populárně naučné literatury a publicistiky od recenzí a zpráv o vědeckých aktivitách přes články v populárně orientovaných periodikách až po knižní publikace. Dále bude pojednán jazyk vhodný pro populárně laděnou tvorbu, který se liší od úzce specializované terminologie vědecké literatury. Účastníkům kurzu budou doporučeny stylistické postupy, jejichž prostřednictvím autoři nejlépe přiblíží laickému publiku odbornou vědeckou problematiku. V závěru se kurz zaměří na komunikaci mezi autory popularizačních textů a redakcemi časopisů, případně nakladatelství.
Nabízený kurz je určen pro všechny akademické pracovníky, jimž rozšíří znalosti a dovednosti v oblasti publikačních aktivit a tím také profesního uplatnění ve svých oborech.      
 
Přestávka
 
12.50–14.20
PhDr. Jiří Studený, Ph.D.
Krátký kurz tvůrčího psaní 
Spontánní a volné psaní. Samoorganizace textu, principy a metody. Jako živí (tvorba literárních postav). Paralelní texty v tvůrčím psaní.  Intertextualita v teorii a praxi. Potíž s dialogy (jak je psát a nepůsobit trapně). Arteterapie a artefiletika v tvůrčím psaní. Textové sítě a mandaly. Už to drží pohromadě (konstrukce). Reflexivní seminář.
 
14.30–16.00
Mgr. Andrea Kamenická
Formální pravidla pro psaní odborného textu
Cílem semináře je osvojení si základních teoretických znalostí a praktických dovedností při tvorbě odborného textu, založených na maximálním využití možností českého jazyka. Posluchači se seznámí s nejdůležitějšími formami odborného textu v rozpětí od kratších (anotace, recenze) přes středně dlouhé (zprávy, články, přednášky) až po rozsáhlejší (odborné studie, monografie). Pozornost bude soustředěna na postupné zvládání jednotlivých fází vzniku textu (výběr vhodného titulu, formální členění, celková kompozice textu s ohledem na prezentovaná fakta). Bude též brán ohled na současné tendence využití beletristických postupů v naučné literatuře, jakožto jednoho z prostředků popularizace výsledků vědeckého výzkumu.
Aktualizoval: Zdenka Černá (7. ledna 2015, 09:03)